AOF.no

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

Kurs-id: 505478

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 26. juni 2026

Tidsrom

Kl. 09.00–15.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 1 560

Timer med foreleser: 350

Timer selvstudie: 1 210

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Telemark

Studiesenter Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Utdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming skal gi den enkelte kunnskap, forståelse, ferdigheter og en høy etisk bevissthet som kan anvendes i den daglige yrkesutøvelse. Kunnskap om målrettet miljøarbeid, ulike diagnoser, planlegging og tilrettelegging av brukers behov og hvordan brukere med funksjonsnedsettelse skal mestre sin hverdag er fokusområder i denne utdanningen. Dette er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år og kan kombineres med jobb. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. De med bakgrunn i helse-sosial og omsorgssektoren. I tillegg passer den for de som jobber i oppvekstsektoren og andre som ønsker å styrke sin kompetanse innen miljøarbeid. 

 

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For å være kvalifisert til opptak, må du ha formell kompetanse eller realkompetanse, eller søke om betinget opptak: 

 1. Formell kompetanse: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke opptak på formell kompetanse. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)  

 

 1. Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt: 

• 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

• Fullført og bestått vg1 og vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

• Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.  

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor. 

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk. 

 

 1. Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget i løpet av det første semesteret i studiet. 

Emne 1

Felles grunnlag fagskoleutdanning i helse- og sosialfagene. 

Emne 2

Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid  

Emne 3

Metoder i miljøarbeid 

Emne 4

Familie og samfunn 

Emne 5

Praksis 

Emne 6

Fordypning 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • har kunnskap om sentrale begrep i helhetlig miljøarbeid, samt om kommunikasjon og relasjonsforståelse for å kunne bidra i en helhetlig tjeneste i helse og oppvekstsektoren.  

 • har kunnskap om teorier og modeller i miljøarbeid, samt om hvilke faktorer som fremmer og hemmer god livskvalitet hos personer som har en funksjonsnedsettelse. 

 • har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referansebetingelser på individ- og systemnivå, som verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestemottakerens, pårørendes og yrkesutøverens rettigheter og plikter. 

 •  har bransjekunnskap om fagfeltet miljøarbeid, og om hvilke tiltak og tjenester som finnes for personer som har en funksjonsnedsettelse. 

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om relevante teknologiske løsninger og verktøy for sin yrkesutøvelse. 

 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om tverrfaglig miljøarbeid i helse- og oppvekstsektoren basert på forskning, brukerperspektiv og erfaring. 

 • Kandidaten forstår betydningen av å legge til rette for gode opplærings- og omsorgstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.  

 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan anvende faglig kunnskap om helhetlig miljøarbeid, kommunisere profesjonelt, og anvende sin kunnskap for å belyse faglige problemstillinger i arbeidet med personer som har en funksjonsnedsettelse.  

 • kan anvende etisk refleksjon, relevant lovverk, forskrifter og dokumenter i praktiske og teoretiske problemstillinger, miljøterapeutiske metoder og verktøy som bidrar til læring, selvstendighet, helsefremgang og livskvalitet for personer som har en funksjonsnedsettelse. 

 • kan finne fagstoff og informasjon som er relevant for aktuelle problemstillinger og i møte med tjenestemottaker og samarbeidspartnere. 

 • kan kartlegge behov, planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere som har en funksjonsnedsettelse. 

 

Generelle ferdigheter 

 Kandidaten  

 • Kan utføre helhetlig og tverrfaglig miljøarbeid for å ivareta tjenestemottakerens sammensatte behov.  

 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og egne holdninger, samt begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk. 

 • Kan utvikle og tilpasse arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester gjennom systematisk erfaringsutveksling, kunnskapsdeling, veiledning og refleksjon over egen praksis. 

 • kan utføre individuelt tilrettelagt miljøarbeid til personer som har en funksjonsnedsettelse i tråd med prinsipper om likeverd og selvbestemmelse.  

 • kan arbeide tverrfaglig, delta i faglig utvikling, formidle kunnskap innen fagfeltet og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper. 

 • kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov. 

 

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon, og med fysisk oppmøte på studiested. 

 • Undervisningen foregår hver tirsdag, kl. 09.00–15.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) møtes klassen fysisk i klasserom. Resten av øktene vil være digital undervisning. (Med forbehold om endringer).

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum. 

 • Siste semester består av 10 uker praksis á 22,5 timer pr. uke. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 22,5 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.  

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program. 

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det det ved slutten av studiet inn en fordypningsoppgave som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med god tid. Gjennomført utdanning og bestått eksamen gir 60 studiepoeng og offentlig godkjent vitnemål.

Studiet er finansiert av Telemark fylkeskommune. Dette betyr at du som student kun betaler semesteravgift (kr. 600,-) og administrasjonsgebyr (kr. 500,-). I tillegg betaler du selv for bøker. 

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift. 

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. 

Telemark

Studiesenter Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.