AOF.no

Ledelse

Ønsker å styrke og utvikle din lederrolle? Uforutsigbarhet, usikkerhet og kompleksitet er eksempler på utfordringer bedrifter og ledere står overfor.
AOFs lederutviklingsprogram gir deg kunnskap og verktøy som hjelper deg å håndtere krevende og komplekse utfordringer.

stil-N9uOrBICcjY-unsplash

Organisasjons- og lederutvikling 

Profesjonalitet og høy faglig kompetanse må ledes. En god leder kan påvirke medarbeidernes motivasjon og deres lojalitet til bedriften, som igjen kan sikre kvaliteten og effektiviteten på jobben som blir utført.

Omfattende forskning viser at relasjonelle, myndiggjørende former for ledelse gir gunstige reaksjoner og positive effekter, både på individ- og organisasjonsnivå.

Pedagogiske virkemidler
Med AOF sine organisasjons- eller lederutviklingsprogrammer, er du samtidig med på «treninga». Vi ønsker å skape trygge læringsarenaer og mellommenneskelige møter som stimulerer til engasjement og dialog.

Metodikken vi bruker
– Aksjons-, erfarings- og opplevelsesbasert læring
– Læringsarena vs. prestasjonsarena – nå er vi på trening. Vi øver!
– Praktiske øvelser, refleksjon og dialog som metode

Aktuelle ledertema 
– Den norske arbeidslivsmodellen 
– Kommunikasjon, kontakt og påvirkning 
– Psykologisk trygghet og herketeknikker
– Lederskap, lederansvar og lederrollen 
– Myndiggjørende ledelse 
– Organisasjonsledelse
– Relasjonell ledelse og organisasjonsutvikling 
– Involvering og medvirkning 
– Hvordan møte og håndtere motstand/konflikter     
– Veiledning og samskapende ledelse 
– Teamledelse – effektive team – psykologisk trygghet 
– Selvledelse og autonomi – mestring av delegert/distribuert ansvar, tillit og beslutningsmyndighet 
– Oppgaver, roller og strukturer – hva, hvem, hvorfor og hvordan? 
– Prosessbasert oppgaveløsning 
– Innovasjons- og endringsledelse 

Lederutvikling

Formålet med lederutviklingsprogrammene er å gi tilgang til utprøvde lederverktøy som har effekt. Nyansatte ledere vil få muligheter til å opparbeide seg kunnskap, erfaringer og refleksjonskompetanse i trygge tillitsskapende nettverk sammen med andre ledere med lignende bakgrunn.

Lærende organisasjoner

Ledelse av komplekse arbeidsprosesser krever at ledere behersker egen usikkerhet. De må også forstå hvordan de påvirker og blir påvirket – og våge å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene, sine ansatte og de aktuelle oppgavene virksomheten skal løse.

Begrepene omskiftelighet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet er beskrivende for virkeligheten de fleste virksomheter må forholde seg til.

Ledelse av mennesker og tilrettelegging for at krevende, fagspesifikke oppdrag og oppgaver blir løst, er vesensforskjellig fra det å utføre og løse dem på egen hånd.

I usikre tider med lav eller ingen forutsigbarhet, eller når rammebetingelsene og oppgavene endrer seg raskt, kan det bli utfordrende for både ledere og medarbeidere. Under slike perioder er det ekstra viktig å lede og fremstå tydelig.

Vi påvirker og blir påvirket på måter som er vanskelige å oppfatte og forstå i øyeblikket – både på et faglig, personlig og mellommenneskelige nivå.

Ledere på mellomnivåer opplever at oppgavene deres er å tilrettelegge for gode psykososiale forhold på jobben, effektivisere arbeidsprosesser og oppnå høyere målbare resultater. Samtidig er det tydelige forventninger om å oppnå resultater med færre tilgjengelige ressurser. Hvilke metoder og faglig holdbare perspektiver er nyttige å anvende?

Vi legger til rette for både fysiske og digitale samlinger. Ta kontakt – vi hjelper deg med å spesialtilpasse det lederprogrammet eller -kurset din bedrift har behov for.