AOF.no

Psykisk lidelse hos personer med psykisk utviklingshemning

«Feil behandling eller faglig forsvarlig tilbud til en sårbar gruppe» 

Personer med utviklingshemning har økt forekomst av psykisk lidelse sammenlignet med befolkningen for øvrig.  Mange får ingen diagnose eller feil diagnose samt feil behandling.  Med individuell utforming av symptomer samt kognitive vansker og språkproblemer vil utredning kreve kunnskap og kjennskap til personer med utviklingshemning over tid.  Er livsmiljøet til personer med utviklingshemning av en sånn karakter at det fremmer utvikling av psykisk lidelse. Nærpersoner vil bli helt sentral i utredning, og miljøterapeutisk behandling.  Behandlingen må «skreddersys» både miljøterapeutisk og medisinsk til hver enkelt tjenestemottaker.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

15.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 925,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Alle som arbeider med personer med psykisk utviklingshemning

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Kurset vil ha fokus på årsaker til psykisk lidelser hos personer med utviklingshemning og hvordan man kan gjenkjenne og identifisere ulik adferd som evt. kan være psykisk lidelse. Hva er psykiske plager, mistrivsel, miljøindusert vanskelig adferd og hva er psykisk lidelse. Svakheter ved dagens diagnostiske system i forhold til bruk overfor personer med utviklingshemning. Hva skal tjenesteytere konkret gjøre i en diagnostiseringsprosess ved vekt på observasjon og funksjonelle analyser. Behandling ved sammensatte diagnoser eller usikker diagnose. Behandling av angst, fobier, depresjon og psykose. Hva er faglig forsvarlig behandling. Hvordan skal man skape forbyggende og behandlende miljøer (proaktive strategier).  Relasjonell kvalitet og relasjonsforståelse i både forebyggende og i et behandlings øyemed. Følgende spørsmål stilles. 

  • Hvordan skal du som tjenesteyter opptre ved mistanke om en psykisk lidelse?  

  • Hvilke miljøfaktorer kan over tid være utløsende og opprettholdende på psykisk lidelse?  

  • Hvilke symptomer skal man se etter ved angstlidelser, stemningslidelser, psykoser og tvangslidelser vurdert etter grunndiagnose/syndrom og grad av funksjonsnedsettelser? 

  • Analyse av endring av adferd, tegn på sykdom eller miljøindusert utfordrende adferd? Kurset vil ha fokus på årsaker til psykisk lidelser hos personer med utviklingshemning og hvordan man kan gjenkjenne og identifisere ulik adferd som evt. kan være psykisk lidelse. Hva er psykiske plager, mistrivsel, miljøindusert vanskelig adferd og hva er psykisk lidelse. Svakheter ved dagens diagnostiske system i forhold til bruk overfor personer med utviklingshemning. Hva skal tjenesteytere konkret gjøre i en diagnostiseringsprosess ved vekt på observasjon og funksjonelle analyser. Behandling ved sammensatte diagnoser eller usikker diagnose. Behandling av angst, fobier, depresjon og psykose. Hva er faglig forsvarlig behandling. Hvordan skal man skape forbyggende og behandlende miljøer (proaktive strategier).  Relasjonell kvalitet og relasjonsforståelse i både forebyggende og i et behandlings øyemed. Følgende spørsmål stilles. 

  • Er utfordrende adferd er det tegn på en underliggende psykisk lidelse? 

  • Bruk av observasjon og kartleggingsverktøy. 

  • Funksjonelle analyser. 

  • Miljøbehandling 

  • Bruk av medikamentell behandling som eneste tiltak, blir personer med utviklingshemning stående på medikamenter over lang tid uten evaluering. 

Kursholder

Knut-Ove Solberg er tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, har og arbeidet ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Tidligere ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring både i forhold til psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming samt aldring og demens hos samme gruppe. Har hatt tett samarbeid med forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs. 

Å øke kompetanse og kunnskap om psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning samt øke forståelsen av egen rolle og ansvar i utredning og behandling. 

Øke forståelsen av livsmiljøer betydning for proaktiv og reaktiv behandling. 

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post. 
1-2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams. 

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset. 

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?