AOF.no

Aldring og demens hos personer med utviklingshemning

Hva trenger du å vite om aldring og demens hos personer med utviklingshemning for at de skal få en god og verdig alderdom?

Personer med utviklingshemning skal få leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. De er ikke bare brukere, men individ med rettigheter og muligheter. Tjenester skal bl.a. basere seg på kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene. Dette gjelder naturlig nok også eldre personer med utviklingshemning. Hva trenger du å vite og hva trenger du å gjøre for å ivareta tjenestemottakere behov og rettigheter for en god og likeverdig alderdom.  

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

22.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 925,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personer med psykisk utviklingshemning.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

Levealder og levealdersutvikling hos personer med utviklingshemning. Hvordan skal man tilrettelegge for en god alderdom?  Myndighetskrav og modeller, personsentrert omsorg.
 
Aldring og aldringsprosesser hos personer med utviklingshemming; hva er normal aldring og hva er en demensiel utvikling. Hvordan er funksjonsutvikling og ferdighetsutvikling hos eldre personer med utviklingshemning?  Maskerer vi endringer?  Hvor mange utvikler demens og hvilken type demens er det? Kan demens forebygges hos personer med psykisk utviklingshemning?  Hvilke tegn skal du se etter når du er usikker på om det er begynnende demens og hvordan skal det registreres?
 
Hva er adekvat personaladferd i daglig samhandling med personer med demens?  Emosjonell forsømmelse eller emosjonell godhet.  Hvordan tilpasse sin egen adferd ved tap av ferdigheter hos tjenestemottaker?  Kommunikasjon og relasjonskompetansen hos personalet, hva må tilpasses overfor personer med demens og utviklingshemning? 

Miljøarbeidet – hva vet vi om tiltak som ivaretar funksjonsevne og opprettholder livskvalitet?
Er tilbudet for våre brukere stimulerende nok for å ivareta mestring, verdighet og deltakelse i hverdagen i tråd med myndighetskrav? Hva er gode demensmiljøer? Hvilke tilbud vil de trenge og hvordan kan vi vurdere om tjenestetilbudet er faglig forsvarlig.  Skal personer med utviklingshemning og demens bli boende i egen bolig eller er sykehjem et egnet tilbud?


Kursholder Knut-Ove Solberg
er tidligere sjefspsykolog ved avdeling for voksenhabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, har og arbeidet ved Enhet for voksenhabilitering Sykehuset Telemark HF. Tidligere ansatt ved Nasjonalt kompetanse senter for aldersdemens (nå Aldring og helse) med utviklings og forskningsoppgaver. Han har lang klinisk erfaring både i forhold til psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming samt aldring og demens hos samme gruppe. Har hatt tett samarbeid med forvaltningsnivåene spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Solberg har lang undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt og får svært gode tilbakemeldinger på sine kurs. 

Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor eldre personer med utviklingshemming og demens samt skape et kunnskapsgrunnlag for å skape en god og verdig alderdom.  

Kurset vil gi oppdatert kunnskap og gi en grundig forståelse i forhold til aldring, demens og gode demens og aldringsmiljøer.  

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post. 1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams. 

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset. 

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?