AOF.no

Matomsorg og ernæring

Kurs-id: 505085

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 26. juni 2026

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 1 334

Timer med foreleser: 358

Timer selvstudie: 976

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

God mat og riktig ernæring er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme. Personale som ivaretar mattilbudet i helse- og omsorgstjenesten, kan avlaste annet helsepersonell og bidra til økt kvalitet på mattilbudet. Ernæringskompetanse bør også være en integrert del av all pleie og omsorg.  

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å bidra til bedre kosthold og gode måltidsopplevelser i helse- og omsorgstjenesten.   

Fagskoleutdanningen Matomsorg og ernæring gjennomføres som et deltidstudium over 2 år og kan kombineres med jobb. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.  

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, personer med bakgrunn fra restaurant- og matfag og andre som ønsker å styrke sin kompetanse innen matomsorg og ernæring.  Utdanningen er aktuell for ansatte i sykehus, hjemmetjenesten, sykehjem, bo- og servicesenter, rusomsorg, psykiatri, boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse og opptrenings- og behandlingssentre. 

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp. 

For å være kvalifisert til opptak, må du ha formell kompetanse eller realkompetanse, eller søke om betinget opptak: 

 1. Formell kompetanse: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra helsearbeiderfaget. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke opptak på formell kompetanse. I tillegg kan søkere med fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra restaurant- og matfag tas opp på formell kompetanse. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)  

 2. Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt: 

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helsearbeiderfaget eller innen restaurant- og matfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.  

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.  

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor. 

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk. 

 1. Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen helsearbeiderfaget eller innen restaurant- og matfag i løpet av det første semesteret i studiet. 

Alle som blir tatt opp på studiet må fremlegge politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. Det vil i løpet av studiet foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene. 

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. 

Emne 1
Etikk, samhandling og kommunikasjon

Emne 2
Ernæringslære og mattilbud

Emne 3
Drift av postkjøkken/avdelingskjøkken

Emne 4
Service og samarbeid

Emne 5
Praksis

Emne 6
Fordypning

Utdanningen er utviklet for at du som ansatt i helse- og omsorgstjenesten skal sitte igjen med økt kunnskap om kommunikasjon, ernæringslære, digitale verktøy, daglig drift av postkjøkken, og forståelse for ulike etiske dilemma du kan møte på i din arbeidshverdag. I løpet av studietiden vil du også få økt kunnskap om ulike mattradisjoner, feil- og underernæring, spesialkost, ernæring ved ulike sykdommer og helsetilstander, og hvilken betydning mattilbudet har, både for enkeltmennesket og i et samfunnsperspektiv. Flerkulturell forståelse er også sentralt. Utdanningen er praksisnær og vil gi deg ferdigheter til å anvende denne kunnskapen på egen arbeidsplass. Du skal ved endt utdanning kunne planlegge, tilberede og servere mat og måltider etter enkeltmenneskets behov, og dermed bidra til positive matopplevelser for den enkelte pasient/bruker. 

 

Kunnskap 

Kandidaten:  

 • har kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy, psykologi, sosiologi og relasjonskompetanse i samhandlingen med pasienter/brukere og pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

 • har kunnskap om generell ernæringslære, norske og etniske mattradisjoner, kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander, matomsorg, feilernæring og spesialkost 

 • har kunnskap om oppbevaring, distribusjon, frembydelse og servering av mat og måltider som ivaretar trygg mat, kvalitet, næringsinnhold, matlyst, trivsel, ressursutnyttelse og økonomi 

 • har kunnskap om digitale verktøy som brukes i arbeidet med måltidsplanlegging og ved bestillinger, sjekklister, temperaturkontroll, avvikshåndtering og vurdering av risiko for underernæring 

 • har innsikt i etikk, verdigrunnlag, lovverk, kvalitetskrav og nasjonale føringer som regulerer tjenesteytingen knyttet til matomsorg og ernæring i helse- og omsorgstjenesten 

 • har kunnskap om daglig drift av postkjøkken/avdelingskjøkken, organisering av mattilbudet i helse- og omsorgstjenesten, og kjennskap til ansvar og oppgaver de ulike aktører og samarbeidsparter har 

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av god matomsorg og ernæringspraksis ved innhenting av forskningsbasert kunnskap, pasientens kunnskap og behov, og refleksjon over egen praksis 

 • forstår hvilken betydning god matomsorg og ernæringspraksis har for enkeltmennesket og i et samfunnsøkonomisk perspektiv 

 

Ferdigheter 

Kandidaten:  

 • kan anvende etikk, verdigrunnlag, lovverk, kvalitetskrav og nasjonale føringer i arbeidet med matomsorg og ernæring i helse- og omsorgstjenesten 

 • kan anvende ulike kommunikasjonsformer- og teknikker i møte med pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenesten, og bygge gode relasjoner 

 • kan anvende digitale kostholdsverktøy samt appetittvekkende uttrykksformer ved planlegging, tilberedning og frembydelse av måltider, og tilrettelegge for et godt spisemiljø 

 • kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for yrkesfaglige problemstillinger knyttet til matomsorg og ernæring, og vurdere kildene kritisk 

 • kan kartlegge ønsker og behov knyttet til mat, ernæring og måltider, ivareta matomsorg, religiøse og kulturelle kosthensyn, og trekke inn andre faginstanser når dette er nødvendig 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten:   

 • har forståelse for verdigrunnlag, faglige og etiske prinsipper og retningslinjer i arbeidet med matomsorg og ernæring 

 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at kandidaten utøver arbeidet faglig forsvarlig, ivaretar brukermedvirkning og viser flerkulturell forståelse 

 • kan planlegge, tilberede og servere mat og måltider etter pasientens/brukerens ønsker og individuelle behov, og bidra til positive matopplevelser for pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenesten 

 • kan bygge relasjoner og samarbeide med kollegaer på tvers av avdelinger og tjenestenivå, samt med eksterne målgrupper, for å ivareta god matomsorg og ernæringspraksis 

 • kan gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen, bidra til å skape forbedringstiltak og finne hensiktsmessige løsninger som forbedrer matomsorg og ernæringspraksis i helse- og omsorgstjenesten 

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon, og med fysisk oppmøte på studiested.

 • Oppstart undervisning tirsdag 10.09.2024 klokken 17.00. Undervisningen foregår hver tirsdag klokken 17.00-21.00, samt hver fjerde mandag klokken 17.00-21.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) møtes klassen fysisk i klasserom. Resten av øktene vil være digital undervisning. (Med forbehold om endringer.)

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.

 • Siste semester består av 10 uker praksis á 22,5 timer pr. uke. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 22,5 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med lang innleveringstid.

Studiet settes opp med finansiering fra Trøndelag fylkeskommune.

Studenter betaler kun semesteravgift (kr 600) og administrasjonsgebyr (kr 500). I tillegg betaler man selv for bøker.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.