AOF.no

Demensomsorg

Kurs-id: 505475

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 20. juni 2025

Tidsrom

Kl. 09.00–15.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 808

Timer med foreleser: 154

Timer selvstudie: 654

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Trøndelag

Steinkjer

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Mennesker som lever med demens vil oppleve mange ulike utfordringer i hverdagen. Regjeringen påpeker at det er behov for mer kunnskap om demens, og fagskoleutdanningen Demensomsorg kan bidra til at personell får høyere, bredere og faglig sterkere kompetanse innen dette fagfeltet. Utdanningen har som mål å utvikle reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse, og kunnskap om miljøarbeid overfor brukere med demens vektlegges i denne utdanningen.  

Kompetent personell vil ha større forutsetning for å møte mennesker med demens og deres pårørende på en måte som ivaretar deres likeverd og bidrar til økt livskvalitet. 

Utdanningen går over ett år på deltid og gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ambulansearbeidere, eller andre med relevant erfaring som ønsker å øke egen kompetanse innen dette området.

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.  

For å være kvalifisert til opptak, må du ha formell kompetanse eller realkompetanse, eller søke om betinget opptak:  

 1. Formell kompetanse: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra helsearbeiderfaget og ambulansearbeiderfaget.  Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke opptak på formell kompetanse. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)   

  

 1. Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt:  

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.  

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helsefag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.  

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.  

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.   

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor.  

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.  

  

 1. Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen helsearbeiderfaget eller ambulansearbeiderfaget i løpet av det første semesteret i studiet.  

Alle som blir tatt opp på studiet må fremlegge politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. Det vil i løpet av studiet foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.  

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.  

Emne 1

Etikk, samhandling og kommunikasjon

Emne 2

Demensomsorg

Emne 3

Praksis (parallelt med fordypning)

Emne 4

Fordypning i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

(Be gjerne om å få tilsendt studieplan for full oversikt.)

Kunnskap  

Kandidaten:   

 • har kunnskap om de ulike demensdiagnosene, og har kunnskap om behandlings- og miljøterapeutiske metoder som brukes i arbeidet med personer som har demens.  

 • har kunnskap om hvilke faktorer som fremmer og hemmer god helse og livskvalitet hos personer med demens  

 • har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, etikk, verdier og relevante lover og forskrifter som regulerer tjenestene til personer med demens   

 • har kunnskap om fagfeltet demensomsorg og om hvilke tiltak og tjenester som finnes for personer med demens  

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenestene til personer med demens  

 • har forståelse for hvordan helse- og omsorgstjenester til personer med demens er organisert og betydningen av systematisk oppfølging og et tilpasset og velfungerende tjenestetilbud  

 • forstår betydningen av at ressurser og faglig kompetanse benyttes på en hensiktsmessig måte i arbeid med personer med demens 

 

Ferdigheter  

Kandidaten:   

 • kan kommunisere og samhandle med personer med demens og deres pårørende,  

 • kan anvende miljøterapeutiske metoder og verktøy som bidrar til helsefremgang og livskvalitet for personer som har en demensdiagnose  

 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen demensomsorg, og anvende sin kunnskap for å belyse faglige problemstillinger i arbeidet med personer med demens   

 • kan kartlegge behov og delta i planlegging, organisering og iverksettelse av tiltak for personer med demens 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten:   

 • har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med personer med demens, kjenner egen kompetanse og ansvarsområde, og vet når andre yrkesgrupper må trekkes inn  

 • kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer samt reflektere over egen praksis og egne holdninger  

 • har utviklet en forståelse for hvilke etiske prinsipper som ligger til grunn når en arbeider med personer som har en demensdiagnose.  

 • kan utføre individuelt tilrettelagte tjenester til personer med en demensdiagnose i tråd med prinsipper om likeverd og selvbestemmelse  

 • kan arbeide tverrfaglig, delta i faglig utvikling gjennom formidling av kunnskap innen fagfeltet, og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper  

 • kan utvikle og tilpasse faglige tiltak og tjenester med utgangspunkt i brukerens ressurser og behov  

 

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon, og med fysisk oppmøte på studiested. 

 • Oppstart undervisning onsdag 11.09.2024. Undervisningen foregår hver onsdag klokken 09.00-15.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) møtes klassen fysisk i klasserom. Resten av øktene vil være digital undervisning. (Med forbehold om endringer.)

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.  

 • Siste semester består av 5 uker praksis á 22,5 timer pr. uke. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 22,5 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.   

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program.  

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist.

Etter fullført utdanning og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål. Gjennomført utdanning gir 30 studiepoeng.

Studiet starter opp med finansiering fra Trøndelag fylkeskommune.

Dette betyr at om du fyller opptakskravene, betaler du kun semesteravgift (600,-) og administrasjonsgebyr (500,-). I tillegg må du selv betale for pensumlitteratur.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet) , kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen: https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Trøndelag

Steinkjer

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.