AOF.no

Arbeid med de yngste barna (0–3 år) i barnehagen (Arbeid med de yngste barna)

Fagskoleutdanningen Arbeid med de yngste barna (0–3 år) i barnehagen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år, og kan kombineres med jobb.
Utdanningen gir 60 studiepoeng, fagskolegrad og offentlig godkjent vitnemål. Studiet har endret navn i forbindelse med oppdatering av studieplan siden finansiering ble tildelt, nytt navn står i parentes.

barns-tilknytningsstil

Oppstart

02.09.2024

Nivå

Fagskole

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Vestfold

Larvik

Fritzøe Brygge 1

barns-tilknytningsstil

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i barnehage, og som ønsker å heve sin kompetanse innen arbeid med de yngste barna.

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For å være kvalifisert til opptak, må du ha et ansettelsesforhold i barnehage. I tillegg må du ha formell kompetanse eller realkompetanse. Du kan og søke om betinget opptak:

1.       Formell kompetanse: Fullført videregående opplæring med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)

 2.       Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt:

•            8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

•            Fullført og bestått vg1 og vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

•            Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor.

Merk at omsorg for egne barn regnes som ett år realkompetanse dersom barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

 3.       Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen barne- og ungdomsarbeid i løpet av det første semesteret i studiet.

Alle som blir tatt opp på studiet må fremlegge politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. Det vil i løpet av studiet foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1
Etisk grunnemne i oppvekstfag

Emne 2
De yngste barnas tilknytning og relasjoner

Emne 3
Tidlig innsats

Emne 4
Utvikling, lek og vennskap blant de yngste barna

Emne 5
Praksis

Emne 6
Fordypning

Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanse og rekruttering innenfor barnehageområdet (2014–2020), Kompetanse for framtidens barnehage påpeker økningen i antall barn under tre år i barnehagene. Det innebærer at medarbeidere i barnehagen må tilegne seg mer kunnskap om de yngste barna og dette må stå sentralt i arbeidet innenfor de øvrige satsingsområdene som er beskrevet i strategien. Høyere yrkesfaglig utdanning blir fremhevet som en viktig del av system for kompetanseutvikling i barnehagen. 

Læringsutbytte for utdanningen:

Kunnskaper

 • har kunnskap om de yngste barna og kjennskap til aktuelle begreper og teorier innenfor pedagogikk, sosiologi og etikk.

 • har innsikt i regelverk, lover, forskrifter og andre styringsdokumenter, relevant for de yngste barna.

 • kan oppdatere sin kompetanse om arbeid med de yngste barna gjennom relevant og nyere forsknings- og utviklingsarbeid.

 • har kunnskap om oppvekstsektoren og kjennskap til arbeid med de yngste barna og deres utvikling, trygghet, trivsel og mestring.

 • forstår betydningen av tidlig innsats, mangfold og livslang læring for de yngste barna, sett i lys av et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

Ferdigheter

 • kan bistå i observasjoner og kartlegging av de yngste barna og i samarbeid med pedagogisk ansvarlig identifisere behov for tiltak til det beste for enkeltindividet.

 • kan bruke ulike arbeidsmetoder for å legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer de yngste barnas trivsel og allsidige utvikling.

 • kan finne relevant fagstoff og bruke det til å drøfte og begrunne ulike problemstillinger knyttet til arbeid med de yngste barna.

Generell kompetanse

 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper som gjelder i oppvekstsektoren i arbeidet med de yngste barna.

 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet med de yngste barna.

 • kan bygge relasjoner via god kommunikasjon, og bidra til et godt samarbeid med familier, kollegaer og på tverrfaglige arenaer.

 • kan utføre sitt pedagogiske arbeid med de yngste barna og bidra til det enkelte barns psykiske helse og livsmestring.

 • kan utvikle arbeidsmetoder for å fremme de yngste helhetlige læring.

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon.

 • Oppstart undervisning onsdag 11.09. Undervisningen foregår hver onsdag klokken 17.00–21.00, samt hver fjerde torsdag klokken 17.00–21.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) vil klassen møtes fysisk i klasserom. Resten av øktene er digital undervisning. (Med forbehold om endringer).

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.

 • Siste semester består av 10 uker praksis á 22,5 timer pr. uke. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 22,5 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med god tid.

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at du som student kun betaler semesteravgift (kr 600,-) og administrasjonsgebyr (kr 500,-). I tillegg betaler du selv for bøker.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Interessert i noen av disse?