AOF.no

Traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen

Kurs-id: 505419

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 26. juni 2026

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 1 505

Timer med foreleser: 390

Timer selvstudie: 1 115

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Oslo

Studiesenter Oslo

Storgata 51

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge i helsesektoren, har masse arbeidserfaring, og vil ha et faglig løft? Eller har du nylig tatt fagbrev og ønsker mer påfyll av kompetanse? Dette studiet vil kunne gi deg ny kunnskap, samt økt forståelse for hvordan du allerede jobber sett opp mot teori.

Fagskoleutdanningen Traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen er praksisnært og gir spisskompetanse i feltet. Studiet er et deltidsstudium over to år og gir 60 studiepoeng.

Målgruppen for denne utdanningen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet. Dette kan for eksempel være yrkesutøvere i:

 • kommunal helse-, sosial og omsorgstjeneste, bla. hjemmetjenesten, bo- og omsorgssentre, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre og flyktningetjenesten.

 • kultur- og oppvekstsektoren som for eksempel barnehager, skoler, skolefritidsordninger og ungdomsklubber

 • arbeids- og velferdsforvaltningen som for eksempel i oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak

 • psykisk helsearbeid og rusarbeid i og utenfor institusjon

 • ambulansetjenesten, sykehus

 • tverrfaglige team og i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere (miljøterapeuter)

 • institusjoner for barn under omsorg av barneverntjenesten og fosterforeldre, samt de som arbeider med enslige mindreårige flyktninger

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp. 

For å være kvalifisert til opptak, må du ha formell kompetanse eller realkompetanse, eller søke om betinget opptak: 

 1. Formell kompetanse: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget eller ambulansearbeider. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)  

 

 1. Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt: 

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Omsorg for egne barn regnes som 1 år realkompetanse hvis barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet. 

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.  

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor. 

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk. 

 

 1. Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget eller ambulansearbeid i løpet av det første semesteret i studiet. 

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. 

Emne 1

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse og oppvekstfagene

Emne 2

Psykologiske traumer. Grunnlagstenkning og forståelse

Emne 3

Kommunikasjon, samhandlingskompetanse og yrkesutøvelse

Emne 4

Traumeforståelse - tilnærming og ferdigheter

Emne 5

Ivaretakelse av hjelpere

Emne 6

Fordypning i traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen

Kunnskaper

Studenten:

• har kunnskap om tidlige alvorlige relasjonstraumer og andre former psykologiske traumer, mulige årsaker og hvilke konsekvenser traumene kan få for enkeltmenneskets utvikling, fungering, helse og livskvalitet.

• har kunnskap om begreper og verktøy som anvendes innen traumefeltet.

• har kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy i møte med mennesker i ulike aldrer, med ulikt funksjonsnivå og i ulike livssituasjoner.

• har kunnskap om ulike faktorer som bidrar til ivaretakelse av hjelpere.

• har innsikt i etikk, verdier og relevante lover som regulerer opplæringen/tjenestene i oppvekst-, helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om psykologiske traumer, årsaker og hvilke konsekvenser traumene kan få for enkeltmenneskets utvikling, fungering, helse og livskvalitet.

• forstår betydningen av at opplæring, tiltak, omsorg og tjenester tilrettelegges slik at mennesker som har vært utsatt for relasjonstraumer og andre former for psykologiske traumer oppnår god livskvalitet og deltakelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten:

• kan anvende kunnskap om tidlige alvorlige relasjonstraumer og andre former psykologiske traumer i samhandling med mennesker med ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulike levekår for å bedre deres funksjon og livskvalitet.

• kan anvende kunnskap om tidlige alvorlige relasjonstraumer og andre former psykologiske traumer når studenten deltar i observasjon, kartlegging, planlegging og iverksetting av tiltak for å bedre funksjon og livskvalitet for mennesker med ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulike levekår.

• kan anvende kunnskap om kommunikasjon, kommunikasjonsferdigheter og kunnskap om betydningen av egen samhandlingskompetanse i samhandling med mennesker med ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulike levekår.

• kan anvende kunnskap om etikk og relevant lovverk i samhandling med mennesker med ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulike levekår.

• kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for faglige problemstillinger i arbeidet med mennesker som har erfaringer med psykologiske traumer og/eller lever i en vanskelig livssituasjon.

• kan identifisere faktorer som kan gi økt risiko for slitasje og overbelastning hos hjelpere og avdekke behov for iverksetting av tiltak som ivaretar hjelperen, forebygger slitasje og overbelastning hos hjelperen.

Generell kompetanse

Studenten:

• har forståelse for prinsippene om likeverd og selvbestemmelse i arbeidet med mennesker med ulik alder, ulikt funksjonsnivå og ulike levekår.

• har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse som kommer til syne ved at yrkesutøvelsen er faglig forsvarlig og ivaretar autonomien og integriteten til mennesker som har behov for opplæring, omsorg og tjenester.

• kan møte mennesker med tidlige alvorlige relasjonstraumer og andre former psykologiske traumer på en måte som ivaretar deres behov, støtter opp om deres ressurser, styrker deres autonomi og bidrar til å bedre deres funksjon og livskvalitet.

• kan bygge relasjoner og kan samarbeide med andre fagpersoner på tvers av fag for å styrke opplæringen, omsorgen og/eller tjenestetilbudet til mennesker med tidlige alvorlige relasjonstraumer og andre former psykologiske traumer for å redusere de negative konsekvensene av traumene og bidra til bedring av deres funksjon og livskvalitet.

• kan i samarbeid med andre fagpersoner og faggrupper utvikle og legge til rette for tiltak for å bedre funksjon og livskvalitet for mennesker med tidlige alvorlige relasjonstraumer og andre former psykologiske traumer.

• er bevisst på tiltak på individnivå og organisasjonsnivå som kan virke beskyttende for hjelperen i en belastende arbeidshverdag.

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon, og med fysisk oppmøte på studiested.

 • Oppstart undervisning onsdag 11.09. klokken 17.00. Undervisningen foregår hver onsdag, kl. 17.00-21.00, samt hver fjerde torsdag klokken 17.00-21.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) møtes klassen fysisk i klasserom. Resten av øktene er digital undervisning. (Med forbehold om endringer)

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum. 

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program. 

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med lang innleveringstid. 

Studiet finansieres av Oslo Kommune, Utdanningsetaten.

Studenter betaler kun semesteravgift (kr 600) og administrasjonsgebyr (kr 500). I tillegg betaler man selv for bøker.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Oslo

Studiesenter Oslo

Storgata 51

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.