AOF.no

Barn med særskilte behov (Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging)

Kurs-id: 505014

Oppstart

tirsdag 12. mars 2024

Slutter

fredag 19. desember 2025

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

tirsdag 19. mars 2024

Timeantall

Totalt: 1 365

Timer med foreleser: 325

Timer selvstudie: 1 040

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Innlandet

Hamar Katedralskole

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år, og kan kombineres med jobb. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Studiet har endret navn i forbindelse med oppdatering av studieplan siden finansiering ble tildelt, nytt navn står i parentes.

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i barnehage, og som ønsker å styrke kompetansen for å møte nye utfordringer innen arbeid med barn. En fagskoleutdanning innen oppvekstfag er et viktig bidrag for å tilføre den etterspurte kompetansen i fagfeltet.

Ordinær søknadsfrist er 01.02.2024. Dersom det da er flere søkere enn antall studieplasser, vil søkerne bli rangert ut fra karakterer fra videregående opplæring, fagbrev og arbeidserfaring.

Om det ved ordinær søknadsfrist er færre søkere enn antall studieplasser, vil det være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For å være kvalifisert til opptak, må du ha et ansettelsesforhold i barnehage. I tillegg må du ha formell kompetanse eller realkompetanse. Du kan eventuelt søke om betinget opptak:

 1. Formell kompetanse
  Fullført videregående opplæring med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid (generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)

 2. Realkompetanse
  Her må du oppfylle ett av følgende punkt:

  • 8 700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått vg1 og vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5 220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3 480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor.

Merk at omsorg for egne barn regnes som ett år realkompetanse dersom barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

 1. Betinget opptak
  Du må ta fagprøven innen barne- og ungdomsarbeid i løpet av det første semesteret i studiet.

Alle som blir tatt opp på studiet må fremlegge politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. Det vil i løpet av studiet foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1
Etisk grunnemne i oppvekstfag

Emne 2
Livsmestring

Emne 3
Tidlig innsats

Emne 4
Praksis

Emne 5
Fordypning

Kunnskaper

 • har kunnskap om etikk, livsmestring og tidlig innsats rettet mot barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging som fremmer mestring, utvikling og helhetlig danning

 • har kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og deres opplevelse av å leve i ulike livssituasjoner sett opp mot viktigheten av egen yrkesutøvelse

 • har kunnskap om ulike pedagogiske og didaktiske teorier som kan brukes i arbeide med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 • forstår viktigheten av egen tilstedeværelse med barn og unges behov for sosialisering og vennskap, og viktigheten av traumebasert omsorg i møtet med barn og unge i risikosituasjoner

 • har innsikt i regelverk, lover, forskrifter og andre styringsdokumenter, relevant for barn og unge med særskilte behov for tilrettelegging

 • har kjennskap til hvordan ulike virksomheter innen oppvekstsektoren tilrettelegger til det beste for enkeltindividet

 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskap om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 • kan anvende ulike pedagogiske- og didaktiske metoder for å planlegge, gjennomføre og evaluere for barn og unges helhetlige utvikling

 • kan finne informasjon og fagstoff knyttet til ulike problemstillinger for barn og unge med behov for tilrettelegging, for å fremme opplevelsen av inkludering og livsmestring

 • kan bistå i observasjoner og kartlegging av barn og unge i sårbare og utsatte livssituasjoner og i samarbeid med pedagogisk ansvarlig identifisere behov for tiltak til det beste for enkeltindividet

Generell kompetanse

 • har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i yrkesutøvelsen, reflekterer over egen praksis, holdninger og verdier i møte med barn og unge med behov for særskilte tilrettelegging og deres foresatte

 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar barn og unges identitet og behov for omsorg og inkludering

 • kan utføre arbeid som fremmer barn og unges identitet og motvirker opplevelsen av utenforskap

 • kan gjennom observasjon, refleksjon og dialog bidra til å utvikle tiltak for barn og unge med særskilt behov for tilrettelegging.

 • kan bygge relasjoner med kollegaer, foresatte, barn og unge samt andre yrkesgrupper, profesjonelt og faglig, for å fremme inkludering, livsmestring og tidlig innsats

 • kan utføre det pedagogiske arbeidet etter utvalgte målgruppers behov

 • Undervisningen er vekselvis stedbasert og digital hver tirsdag klokken 17.00–21.00, samt hver tredje torsdag klokken 17.00–21.00.

  • Det vil være noen fysiske samlinger per emne, og resten vil du kunne følge digitalt. Vi vil komme tilbake med datoene for de fysiske samlingene nærmere oppstart, men alle vil være på kveld etter arbeidstid, slik at det skal ikke påvirke jobben din. Vi vil gi ut datoene så tidlig vi kan, slik at du best kan planlegge rundt dette. Det er ikke obligatorisk oppmøte til de fysiske samlingene, men vi oppfordrer samtlige til å stille på disse, da vi vil ha stort fokus på erfaringsdeling og praksis i disse samlingene.

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.

 • For hvert emne i utdanningen leverer du en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F på individuelle oppgaver, og bestått / ikke bestått på gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som du har god tid til å arbeide med. Du får veiledning på alle emneoppgavene og på fordypningsoppgaven.

 • Siste semester består av 10 uker praksis á 25 timer per uke. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 25 timer per uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer per uke.

 • Parallelt med praksis skal du skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisarbeidet. Etter fordypningsoppgave avlegges muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål knyttet til utdanningens totale læringsutbytte

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program.

 

Fagskolegrad

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Etter bestått fagskoleutdanning vil du motta offentlig godkjent vitnemål og inneha tittelen «Fagskolegrad».

Vi gjør oppmerksom på at i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ligger en fagskoleutdanning ett nivå under utdanning fra universitet og høyskole. Studiepoengene fra en fagskoleutdanning kan derfor ikke brukes til å bygge på en høyskole- eller universitetsutdannelse.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen.

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at du som student betaler semesteravgift (kr 850) og administrasjonsgebyr (kr 500). I tillegg betaler du selv for pensumlitteratur.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Innlandet

Hamar Katedralskole

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.