AOF.no

Tillitsvalgtskolering LO-skolen

Er du tillitsvalgt og har behov for kunnskap utover den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen?

Kunnskapsrike tillitsvalgte er LOs viktigste medlemsfordel. På LO-skolen utdannes tillitsvalgte, som igjen utvikler LO som samfunnsaktør – i tråd med LOs vedtekter.

LO-skolen er et videregående opplæringsnivå basert på grunnskolering fra det enkelte forbund. Utdanningen fordyper, forsterker og bygger videre på det tillitsvalgte allerede har tilegnet seg gjennom både skolering og erfaring.

Hvorfor ta LO-skolen?

Tillitsvalgt-rollen krever et bredt spekter av ferdigheter og oppdatert kunnskap, og undervisningen på LO-skolen er alltid relevant og i tråd med fag- og samfunnsutviklingen.

LO som organisasjon er summen av alle forbund, og LO-skolen bidrar til økt kjennskap, forståelse for og faglig samhold på tvers av forbundsgrensene. Her får du mulighet til å bli kjent med andre, bygge nettverk og utveksle erfaringer.

Målgruppe

Skolen utdanner tillitsvalgte som skal bidra til å bygge LO både lokalt og sentralt. Alle tillitsvalgte, verneombud og andre som har gjennomført grunnopplæringen – eller har tilsvarende realkompetanse – vil ha nytte av LO-skolen.

LO-skolens fem moduler

Modulene kan tas i den rekkefølgen som passer, men modulene Arbeidsliv og Læring er særlig egnet som startmoduler.

  • Arbeidsliv – modulen gir grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi og en helhetlig gjennomgang av arbeidsrett, samt HMS-arbeidet i arbeidslivet. Hvem gjør hva, myndighet og ansvarsområder. Modul Arbeidsliv avholdes på våren.
  • Læring – modulen skal øke forståelsen for hvordan organisasjoner og mennesker kan utvikles gjennom læring i fagbevegelsen og arbeidslivet. I denne modulen utforskes ulike verktøy for å bygge lærende organisasjoner, samt hvordan man kan sette medlemmers kompetanse på dagsorden. Vi er innom SWOT-analyser, kafe-dialog og strategi, blant annet. Modul Læring avholdes tidlig på året.
  • Organisasjon – modulen går dypere inn i hvordan LO og organisasjoner generelt fungerer; hvordan de blir til, endringer innad, maktforhold, ledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Modul Organisasjon avholdes i slutten av året.
  • Samfunn – hvorfor er det viktig at fagbevegelsen forsetter å påvirke samfunnsutviklingen i Norge? Arbeiderbevegelsens historie viser tydelig at det å organisere seg er en politisk handling, og den innsikten former fortsatt måten LO kjemper for medlemmenes interesser på. I denne modulen tar vi opp tema som samfunnsanalyse, likestilling og mediehåndering. Modul Samfunn avholdes tidlig på høsten.
  • Solidaritet – hvordan påvirkes fagbevegelse og arbeidsliv av endringer i verden? Global solidaritet er viktig for fagbevegelsen. Både fordi det er del av vårt verdigrunnlag og fordi det er en styrke for det enkelte medlem å stå sammen i hele den globale fagbevegelsen. Et verdigrunnlag basert på solidaritet kan også være et nyttig kompass i møte med komplekse dilemmaer og overveldende globale utfordringer – som klimakrise, krig, diskriminering og ulikhet. Modulen tar for seg systemforståelse, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, internasjonal politisk strategi og samfunnspåvirkning. Modul Solidaritet avholdes på våren, etter modul Læring.

Ved gjennomføring av minst fire moduler, får du tildelt LO-skolenålen.

LO-skolen gjenspeiler fagbevegelsens grunnverdier: frihet, solidaritet og likeverd, og er inkluderende og åpen for alle.
tor_espen_stenerud_

Tor-Espen Stenerud

Fagansvarlig, LO-skolen