AOF.no

Tillitsvalgtskolering Arbeidsrettslinjen

Arbeidsrettslinjen består av fem moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en teoretisk og praktisk tilnærming.

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsrett regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse rettsreglene omhandler plikter og rettigheter helt fra før inngåelse av arbeidskontrakt, under selve ansettelsesforholdet og til arbeidsforholdet er avsluttet. De mest sentrale lovene er Arbeidsmiljøloven, Statsansatteloven, Arbeidstvistloven, Ferieloven og Tjenestetvistloven. Vi finner derimot regelsett i flere andre lover også.

Lover og avtaler man må forholde seg til som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt ivaretar man medlemmenes interesser i møte med arbeidsgiver. Noen av problemstillingene vil man kunne finne svar på i lov og avtaleverk. Da er det en fordel å vite hvor man skal lete, hvordan man skal tolke – og ikke minst hvordan man skal formidle dette videre på en god måte.

Hva er arbeidsrettslinja?

Linja består av 5 moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i arbeidsrett.
Innhold og omfang er basert på pensum i studie-emnene Individuell Arbeidsrett og Kollektiv Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Modulene er spesialtilpasset deg som er tillitsvalgt og de oppgavene du kan bli stilt ovenfor i din rolle, som for eksempel stillingsvern og tariffrett.

De fem modulene

Modulene går over en uke, fra mandag til fredag, og er på 40 timer hver. Alle modulene gjennomføres på Sørmarka konferansehotell med undervisning i klasserom. Innholdet i kursene dekker både privat og offentlig sektor. I tillegg til undervisningen, vil du her bli kjent med tillitsvalgte i andre forbund, og få diskutert og delt erfaringer med dem.

Undervisningen vil bestå av teori, oppgaveløsing og gruppearbeid – med vekt på trening i skriftlig saksfremstilling. Din erfaring som tillitsvalgt vil også være en viktig bidragsyter i undervisningen.

De fem modulene; rettskilder, medbestemmelse, stillingsvern, individuell og kollektiv arbeidsrett bygger på hverandre. Samlet gir de en helhetlig kompetanse i faget.

  • Rettskilder er den du starter med. Denne modulen er obligatorisk for å kunne melde seg på de øvrige modulene. Rettskildelæren handler om hvordan du som tillitsvalgt må gå fram for å finne ut av hva som er gjeldende rett. Denne læren danner grunnlag for forståelse av de påfølgende modulene. Når Rettskilder er fullført, kan du ta følgende moduler i den rekkefølgen som passer best for deg.
  • Stillingsvern gir en fordypning i lover og regler for ulike former for opphør av arbeidsavtaler: oppsigelse, avskjed, suspensjon og permittering. Her gjennomgås både de formelle reglene, form/saksbehandling, samt de materielle reglene som saklighet og ansiennitet.
  • Individuell arbeidsrett handler om inngåelse av arbeidsavtalen. Her gjennomgås alminnelige avtalerettslige prinsipper som hvilke krav som stilles i forbindelse med en ansettelsesprosess, hvilke rettigheter og plikter som gjelder når arbedisavtaler inngås, hva man rettsgyldig kan legge inn i en arbeidsavtale.
  • Kollektiv arbeidsrett gir en fordypning i lover og regler for det kollektive avtalesystemet, som grunnlaget for krav om tariffavtale, rettslig grunnlag og gjennomføring av arbeidskamp og tvistebehandling i tariffsaker.
  • Medbestemmelse gir en fordypning i reglene for arbeidstakers medvirkning i beslutningsprosessene på arbeidsplassen. Her gjennomgår vi reglene for representasjon i styrende organer, informasjon og drøftelser i forkant av beslutninger, og arbeidstakers medvirkning i det daglige arbeidet.

Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomførte modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje.