AOF.no

Fagskole: Oppvekst

Jobber du med barn og unge, for eksempel i skole, barnehage eller SFO/AKS? En fagskoleutdanning gir økt trygghet for både deg og barna – og er stadig mer etterspurt fra høyere hold.

Group of focused children during art class

Fagskole – Hva er det?

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som enten har fagbrev eller minst fem år med relevant yrkeserfaring. Undervisningen knyttes direkte opp mot din arbeidshverdag, og du vil raskt kunne ta i bruk det du har lært. 

Alle utdanningene er lagt opp slik at du kan ta dem uten å gå ned i stillingsprosent. Les mer om fagskole.

Hva kan jeg studere?

Oppvekstfagene er inndelt i utdanninger med forskjellige fokusområder. Utdanningene kan variere fra år til år. I 2024 tilbyr vi følgende studieretninger:

Arbeid med de yngste barna

De første tre årene av livet legger føringer for de nitti neste. Derfor er det utrolig viktig å ha kunnskap om hvordan de aller minste tenker, utvikler seg og knytter gode relasjoner. Jobber du med barn mellom 0–3 år, er dette utdanningen for deg.

Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

De aller fleste barn har behov for en form for tilrettelegging i løpet av oppveksten, og noen har større behov for dette enn andre. Med mer kunnskap om ulike diagnoser, sosiale vansker, omsorgssvikt og andre utfordringer som kan gjøre et barns liv vanskeligere, kan du møte barnet – der det er – på en bedre måte.

Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

Språk og kulturelt mangfold kjennetegner dagens norske samfunn, og de som jobber med barn og unge har en meget viktig rolle i forhold til dette. I barnas hverdag vil de ansatte i oppvekstsektoren være avgjørende i forhold til å støtte deres språklige utvikling og kulturelle danning. Mange ulike språk og kulturelle uttrykk kan være både krevende og spennende. Med riktig og oppdatert kunnskap kan du i større grad møte mangfoldet og utvikle et inkluderende fellesskap for alle barn.

Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid

Jobber du med barn og unge som har funksjons- og lærevansker, eller barn med flerkulturell bakgrunn? Kompetanse på pedagogisk tankegang, spesialpedagogikk og flerkulturell forståelse er sterkt etterspurt. Denne utdanningen vil gi deg kunnskapen du har behov for i ditt arbeid.