AOF.no

Fagskole: Helse og omsorg

Jobber du innenfor helse- og omsorgssektoren, og ønsker deg mer tyngde i faget ditt? En fagskoleutdanning gir deg spisskompetanse, undervisningen er på deltid og lagt opp slik at du kan jobbe samtidig.

I’m here to make things better

Hva er fagskole?

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som enten har fagbrev eller minst fem år med relevant yrkeserfaring. Utdanningen knyttes direkte opp mot din arbeidshverdag, og du vil raskt kunne ta i bruk det du har lært. 

Utdanningene er lagt opp for at du skal kunne ta dem uten å gå ned i stillingsprosent. Les mer om fagskole.

Hva kan jeg studere?

Helsefagene våre er inndelt i utdanninger med ulikt fokusområde. Utdanningene under er planlagt for 2024, men vi tar forbehold om at tilbudet kan endres.

Demensomsorg

Mennesker som lever med demens vil oppleve mange ulike utfordringer i hverdagen. Regjeringen påpeker at det er behov for mer kunnskap om demens, og denne utdanningen kan bidra til at personell får høyere, bredere og faglig sterkere kompetanse innen dette fagfeltet. Utdanningen har som mål å utvikle reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse, og kunnskap om miljøarbeid overfor brukere med demens vektlegges i denne utdanningen. Kompetent personell vil ha større forutsetning for å møte mennesker med demens og deres pårørende på en måte som ivaretar deres likeverd og bidrar til økt livskvalitet.

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser

Utdanningen skal gi deg kunnskap, forståelse, ferdigheter og en høy etisk bevissthet som kan anvendes i din daglige yrkesutøvelse. Kunnskap om målrettet miljøarbeid, ulike diagnoser, planlegging og tilrettelegging av brukers behov og hvordan brukere med funksjonsnedsettelse skal mestre sin hverdag er fokusområder i denne utdanningen.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Denne utdanningen skal gi deg oppdatert og spesialisert kompetanse, hvor utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse er helt sentralt. Utdanningen vektlegger også helsefremmende og forebyggende arbeid, diagnoser og målrettet miljøarbeid. Å oppleve god livskvalitet og mestring er viktig for vår psykiske helse. Mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk har i dag ofte sammensatte behov, og det stiller krav til økt kompetanse og høy yrkesetisk forståelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som blir faglig sterke og trygge i sin yrkesrolle, slik at de kan bidra til at mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk opplever livene sine som meningsfulle og gode.

Traumeforståelse og kommunikasjon i yrkesutøvelsen

Utdanningen skal gi deg kunnskap om utviklingstraumer og andre former for psykologiske traumer, på hvilken måte traumene kan komme til uttrykk, årsaker og konsekvenser traumene kan få for enkeltmenneskets utvikling, fungering, helse og livskvalitet. Det tas utgangspunkt i nyere traumepsykologi, utviklingspsykologi og nevrobiologisk kunnskap, der begrepene regulering og toleransevinduet er sentrale.

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet

Utdanningen gir kunnskap om en metode som rettes mot personer med psykisk utviklingshemming, autismespekter og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser. PAS benyttes for å øke livskvalitet og håndtere utfordrende atferd i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet er å øke livskvaliteten til en person og dens nærpersoner, mens reduksjon i utfordrende atferd er en sekundær gevinst.

Mat, ernæring og måltider i helse- og omsorgstjenester

God mat og riktig ernæring er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme. Personale som ivaretar mattilbudet i helse- og omsorgstjenesten, kan avlaste annet helsepersonell og bidra til økt kvalitet på mattilbudet. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å bidra til bedre kosthold og gode måltidsopplevelser i helse- og omsorgstjenesten.

Palliasjon

Målet med fagområdet palliasjon er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende.  Pasienter i palliativ fase har ofte komplekse symptombilder som endrer seg hyppig og raskt, og de kan oppleve akutte tilstander og komplikasjoner som en del av forløpet. Studentene skal gjennom utdanningen utvikle sin personlige og faglige kompetanse for å kunne hjelpe målgruppen og deres pårørende til å møte de utfordringene de står overfor i forbindelse med alvorlig og uhelbredelig sykdom og behandling, eller til en verdig død.

Barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming til barn og unge med livstruende eller livsbegrensende tilstander. Fagfeltet har utviklet seg i takt med utviklingen av medisinsk behandling og nye teknologiske løsninger, samt bedre levekår og tjenestetilbud. Fagskolestudiet barnepalliasjon fokuserer på helhetlige tjenester rettet mot barnet og familiens fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov.

Psykisk helsearbeid

Stadig flere utvikler psykisk uhelse i samfunnet vårt. Det er derfor behov for flere ansatte innen helse- og oppvekstsektoren med kompetanse innen psykisk helsearbeid. Denne utdanningen gir deg den verdifulle kompetansen du trenger for å være en aktiv bidragsyter i dette viktige arbeidet.

Miljøarbeid innen rus

Rusavhengighet forekommer i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov vil variere, og kreve ulik tilnærming og spisskompetanse. Ikke minst er det viktig å inneha kompetanse på tidlig intervensjon, slik at rusvaner ikke utvikler seg til skadelig bruk og avhengighet. Utdanningen Miljøarbeid innen rus gir deg denne kompetansen.

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS

Helse- og omsorgssektoren vil i årene fremover møte flere pasienter og brukere med kroniske lidelser som vil kreve langvarig oppfølging. Det innebærer at primær- og spesialisthelsetjenesten har behov for økt kompetanse både på forebygging og oppfølging av de store folkesykdommene og de mindre kompliserte sykdommene i befolkningen. Denne utdanningen skal gi deg de verktøyene du trenger for å gjøre en forskjell i hverdagen til den som lever med kronisk sykdom.

Rehabilitering

Rehabilitering og habilitering handler om å gjenvinne tapte funksjoner, bevare eksisterende funksjoner, bremse utvikling av funksjonstap eller utvikle nye funksjoner. Med denne utdanningen vil du få kunnskap og kompetanse til å bidra til et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til barn, unge, voksne og eldre med et rehabiliterings-/habiliteringspotensiale.

Kreftomsorg og lindrende pleie

Denne fagskoleutdanningen gir deg nøkkelkunnskap om ulike kreftformer, behandlingsmetoder og strategier for å lindre symptomer knyttet til sykdommen. Utdanningen passer spesielt for deg som vil lære om kreftomsorg og lindrende pleie, og som ønsker mer kompetanse på å gi omsorg i livets siste fase.