AOF.no

Produksjonsteknikkfaget

For deg som har lang erfaring fra industrien.

Hvorfor ta fagbrev?

Fagbrev i produksjonsteknikk gir deg et håndfast bevis på din kompetanse og ferdigheter, noe som er etterspurt i industrien. Du vil lære om alt fra produksjonsplanlegging og -styring til automatisering og robotikk. Fagbrevet gir deg økt mulighet for karriereutvikling så vel som personlig utvikling.  

Videre gir fagbrev følgende fordeler for deg:

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen.

 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse.

 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver.

 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser.

 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen.

 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.

 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn.

Engineer is visiting factory

Oppstart

17.09.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

Kulturhuset, Mysen

Engineer is visiting factory

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i produksjonsteknikk.

 • Deltakeren må ha 7000 timers erfaring fra yrket.

 • Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

 • For å melde deg opp til selve fagprøven må du dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om forståelse av gjeldende regelverk i bedriftens prosedyrer og praksis for en bærekraftig produksjon og vedlikehold. Kjerneelementet handler også om å foreta risikovurdering og å forstå sikkerhetsgevinstene av å arbeide etter prosedyrer.

Produksjon
Kjerneelementet produksjon handler om å planlegge, dokumentere, risikovurdere, forbedre og avvikshåndtere daglig drift. Videre handler det om å planlegge arbeidet og å klargjøre materialer, produksjonsmaskiner og utstyr. Det handler også om innstilling av driftsparametre, oppstart og nedstenging av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Videre handler det om tilhørende anlegg for produkthåndtering og -sammenstilling. Kjerneelementet handler om forståelse for orden, ryddighet og logistikk og om å tenke på effektivitet og lønnsomhet.

Vedlikehold
Kjerneelementet vedlikehold handler om å utføre nødvendig vedlikehold for å sikre stabil produksjon. Det handler også om forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg, og vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks.

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver ut fra produksjonsordrer, kvalitetskrav og gjeldende retningslinjer

 • gjennomføre en risikoanalyse, reflektere over resultatet, registrere avvik og foreslå tiltak

 • utarbeide og bruke en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre

 • gjennomføre oppstarts- og nedstengingsprosedyrer på produksjonsmaskiner og -utstyr og stille inn produksjonsparametre

 • sette i drift og optimalisere produksjonsprosessen ut fra hensynet til effektivitet og bærekraftig ressursutnyttelse

 • vurdere produksjon og omstilling knyttet til forbedring, lønnsomhet og miljø

 • behandle biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering

 • registrere produksjonsdata i bedriftens produksjonsstyringssystem

 • tolke og bruke bedriftens kvalitetsstyringssystem og gjennomføre kvalitetstester og kvalitetskontroller

 • gjøre rede for bedriftens organisering og etiske retningslinjer og utføre arbeid i tråd med bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsregler

 • gjennomføre forebyggende vedlikehold, inspeksjoner og feilsøking etter instruks, og rapportere feil og avvik

 • gjennomføre og dokumentere periodisk vedlikehold etter leverandørens spesifikasjoner og interne prosedyrer

 • reflektere over hvordan bedriftens valg knyttet til produksjonsprosessen kan påvirke bærekraften til bedriften og samfunnet

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærern legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Offentlig godkjent eksamen, LK 20

Du melder deg selv opp til eksamen gjennom Østfold Fylkeskommunes hjemmesider.

Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Undervisningen vil bli søkt fullfinansiert av Østfold Fylkeskommune. Du må oppfylle følgende minimumskriterier:

 • Minimum 7000 timer relevant praksis i faget

 • Være bosatt i Østfold fylke

Interessert i noen av disse?