AOF.no

Kontor-, salgs- og serviceledelse (Dagtid)

Kurs-id: 505496

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 26. juni 2026

Tidsrom

Kl. 09.00–15.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 1 500

Timer med foreleser: 325

Timer selvstudie: 1 175

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Oslo

Studiesenter Oslo

Storgata 51

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ønsker du å gjøre deg enda mer relevant i arbeidsmarkedet og vil lære mer om ledelse og personal, økonomi og digitale hjelpemidler, relevant lovverk og salg og markedsføring, da bør du søke dette studiet. Studiet er for deg som jobber i privat eller offentlig sektor.  

Fagskoleutdanningen Kontor-, salgs- og serviceledelse er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år og kan kombineres med jobb. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Utdanningen passer for deg som arbeider innen kontor og administrasjon, salg eller service, som medarbeider, leder eller ønsker å bli leder, og som ønsker å formalisere din kompetanse. Utdanningen er lagt opp som deltidsstudium slik at du skal kunne kombinere dette med jobb, og passer for de som jobber i private virksomheter og offentlig sektor som kommuner, fylkeskommuner, stat og helse med videre.

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp. 

For å være kvalifisert til opptak, må du vise til formell kompetanse eller realkompetanse, eller søke om betinget opptak: 

 1. Formell kompetanse: Fullført videregående opplæring med fagbrev innen service og samferdsel. I tillegg kan søkere med fullført og bestått videregående opplæring fra salgs-, service- og reiselivsfag tas opp på formell kompetanse (generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak). 

 

 1. Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt:

  • 8 700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning eller annen relevant erfaring.

  • Fullført og bestått vg1 og vg2 innen salg, service og reiseliv, samt 5 220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3 480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor. 

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

 

 1. Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen salgs-, service og reiseliv i løpet av det første semesteret i studiet. 

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen. 

Emne 1

Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv 

Emne 2

Kontor, IKT og økonomi 

Emne 3

Markedsføring og salg 

Emne 4

Ledelse og personal 

Emne 5

Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema 

Kunnskap  

Studenten 

 • har kunnskap om likheter og ulikheter i private og offentlig virksomheter og forstår hvordan beslutninger virker inn på rammebetingelsene i private virksomheter 

 • har kunnskap om politiske og organisatoriske beslutningsprosesser 

 • har innsikt i og forståelse for betydningen av styringsform, organisasjon og oppgaver i offentlig og private virksomheter 

 • har kunnskap om arbeidslivets organisasjoner og de verdier og normer arbeidslivets parter vektlegger 

 • har innsikt i de lover og avtaler som regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet 

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende kunnskap om studieteknikk og gruppedynamikk i eget studiearbeid 

 • reflekterer over egen kommunikasjons- og samhandlingsevne og drøfter kritisk konfliktløsning og endringsstrategier 

 • utfører arbeidet i tråd med relevant lov- og avtaleverk 

 • deltar i drøfting av etiske problemstillinger, arbeider i tråd med de yrkesetiske retningslinjene samt drøfter fagenes rolle og utvikling i et samfunnsmessig perspektiv 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • er bevisst egne holdninger og diskuterer disse fra et profesjonelt perspektiv 

 • viser forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper  

 • har forståelse for endrings- og utviklingsprosesser i privat og offentlige virksomheter 

 

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon, og med fysisk oppmøte på studiested. 

 • Oppstart undervisning tirsdag 10.09.2024 klokken 09.00. Undervisningen foregår hver tirsdag, kl. 09.00-15.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) møtes klassen fysisk i klasserom. Resten av øktene vil være digital undervisning. (Med forbehold om endring)

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum. 

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program. 

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med god tid. 

Studiet finansieres av Oslo kommune, Utdanningsetaten. 

Studenter betaler kun semesteravgift (kr 600) og administrasjonsgebyr (kr 500). I tillegg betaler man selv for bøker. 

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. Handel og Kontor eller Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift. 

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. 

Oslo

Studiesenter Oslo

Storgata 51

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.