AOF.no

Coaching og relasjonsledelse

Er du, eller ønsker du å bli en bedre coach, men mangler innsikt og gode verktøy for din coachrolle?

Utdanningen coaching og relasjonsledelse er viktig fordi det skjer raske endringer i samfunnet som de fleste i arbeidslivet påvirkes av. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger i et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Ansatte takler slike endringer forskjellig, derfor er det viktig at du lærer hvordan du skal møte hver og en av dine ansatte som unik og ikke generell. Utdanningen skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder. Samt at treningen og erfaringen du får gjennom utdanningen skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder.

Real Estate

Oppstart

21.08.2024

Nivå

Fagskole

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Real Estate

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. 

Formelle opptakskrav:
Fullført og bestått videregående opplæring. Søker må i tillegg ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring (minimum 8.700 timer).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:
Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.
Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning, som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaks­grunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk fagskoleutdanning. Søker må i tillegg ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring (minimum 8.700 timer).

Søkere med utdanning utenfor Norden kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse og må ha søkt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere NOKUT) om godkjenning av utdanningen og må legge ved godkjenningsvedtaket til søknaden. Søker må i tillegg ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring (minimum 8.700 timer).

Søkere som tas opp til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse og med utdanning fra land utenfor Norden, kreves det også dokumenterte språkkunnskaper på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

Rullerende opptak

Det er rullende opptak til utdanningen. Dette betyr at det kan søkes på skolens utdanninger helt frem til studiestart, så fremt det er ledige studieplasser. Mottatte søknader blir vurdert fortløpende. Alle søkere som tilfredsstiller ett av opptakskravene, enten de tilfredsstiller det formelle opptakskravet eller har likeverdig realkompetanse, prioriteres søknadene ut fra tidspunktet søkeren har dokumentert å tilfredsstille ett av opptakskravene. For å sikre seg studieplass, er det viktig at dokumentasjon på forkunnskaper jf. opptakskravet vedlegges søknaden når du søker studieplass eller lastes opp til «min side» snarest etter at søknad er sendt.

Emne 1:
Coaching, veiledning og forutsetninger for endring - Fra posisjon til relasjon - Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse - Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger - Organisasjonskultur og endring - Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling - HMS for ledere (E-læring)

Emne 2
Grunnelementer innen kompetanse i veiledning og coaching: - Grunnlaget for coaching og veiledning som metode - Plan og prosess med de ulike faser i og organisering av veilednings- og coachingprosesser, med bl. a. systematikk og struktur i prosessene - rollen som veileder og coach både som relasjonsbygger og prosessleder - Den lærende prosessen og organisasjon - etikk i veiledning og coaching

Emne 3:
Rammeverket og praktiske øvelser for veileder og coach: - Verktøy del I - Kommunikasjon - Motivasjon - Stresshåndtering - Praktisk prosessarbeid del I

Emne 4:
Kartlegging, metodeutvikling med mål- og verdiformulering: - Verktøy del II - Kartlegging - Metode og strategiutvikling - Samspill og innsikt i verdier og mål - Praktisk prosessarbeid del II

Emne 5:
Avslutningsoppgave med selvvalgt modelleringsoppgave innen coaching. En teoretisk tilnærming til observasjon av fremdragende egenskaper eller ferdigheter, og/eller en teoretisk dokumentasjon av en egen coachingprosess . Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis

Studenten: 

 • har kunnskap om det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget og ulike stilarter for ledelse, utviklingsarbeid og coaching. 

 • har kunnskap om generell ledelse, leder og coachrollen, og hva som påvirker organisasjonskultur og forutsetninger for endring og utvikling av medarbeidere og organisasjon. 

 • har kunnskap om betydningen av relasjonsskapende aspekter og hvordan disse innvirker på effekten av coaching. 

 • har kunnskap om faser i, og organisering av veilednings- og coachingprosesser. 

 • har kunnskap om samspillsprosesser, etiske utfordringer, konflikter og motstand innen både veiledning og coaching. 

 • har kunnskap om metoder, kommunikasjon, teknikker og modeller innen både veiledning og coaching. 

 

Ferdigheter: 

Studenten: 

 • kan forklare de grunnleggende byggesteinene i relasjons- og styrkebasert ledelse. 

 • kan forklare og anvende dialog som lederverktøy og behersker grunnleggende ferdigheter og teknikker innen veiledning og coaching. 

 • Kan anvende sin handlingskompetanse som leder, veileder og coach i endrings- og utviklingsprosesser. 

 • Kan vise til grunnleggende ferdigheter i relasjonsbygging og ledelse av veilednings- og coachingprosesser. 

 • Kan modellere adferd, utvise skjønn i hvordan, og når man anvender ulike coaching teknikker  

 • Kan vise til grunnleggende ferdigheter i å systematisere, strukturere og planlegge veilednings- og coachingprosesser. 

 • Kan reflektere over egen rolle og kompetanse som leder/- coach. 

 

Generelle kompetanse: 

Studenten: 

 • kan utføre leder-, veileder- og coachrollen i tråd prinsipper for HMS  

 • kan arbeide tverrfaglig, og kan identifisere kulturelle strukturer i en organisasjon og utnytte dette som en ressurs 

 • innehar grunnleggende kompetanse innen både veiledning og coaching 

 • innehar grunnleggende kompetanse i rollen som både veileder og coach for å utvikle individ og organisasjon 

 • kan bidra til vekst, utvikling og kompetanseutvikling gjennom egnede teknikker og ferdigheter 

 • kan reflektere over etiske forhold i veiledning, coaching og utviklings- og modelleringsarbeid.  

 • kan skille mellom rollene som leder-, veileder- og coach

I studiet legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, oppgaveseminar, veiledede grupper, e-læring og forelesninger. Det opprettes basisgrupper, hvor studentene samarbeider med medstudenter. Arbeid fra gruppene vil kunne bli presentert i plenum. Det gis veiledning i gruppene og det er faglærer som har veiledningsrollen.

Ingen eksamen. Innleveringer av emneoppgaver og prosjektoppgave med karakter. Vitnemål med 30 studiepoeng innen Fagskole

Utdanningen er GRATIS. Du betaler kun materiell og semesteravgift.
Semesteravgiften er kr. 325,- pr. semester – totalt kr. 650,-
Materiell er ca. kr. 4500,-

Interessert i noen av disse?