AOF.no

Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

Kurs-id: 505466

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 19. juni 2026

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 1 365

Timer med foreleser: 325

Timer selvstudie: 1 040

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Trøndelag

Ørland

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Fagskoleutdanningen Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år og kan kombineres med jobb. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Den høyere yrkesfaglige utdanningen Språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfeltet. De skal ha gode kunnskaper og ferdigheter om barns situasjon i dagens Norge, og aktuelle utfordringer som vi står overfor. Språklig og kulturelt mangfold kjennetegner dagens norske samfunn. Personal i oppvekstsektoren spiller en meget viktig rolle i å støtte barn i sin språklige utvikling og kulturelle danning.

Utdanningen passer for barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å heve sin kompetanse innen språklig og kulturelt mangfold.

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For å være kvalifisert til opptak må du ha formell kompetanse eller realkompetanse. Du kan eventuelt søke om betinget opptak:

1.       Formell kompetanse: Fullført videregående opplæring med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)

 

2.       Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt:

 • 8700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

 • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor.

Merk at omsorg for egne barn regnes som ett år realkompetanse dersom barnet/ett av barna har fylt ett år ved søknadstidspunktet.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

 

3.       Betinget opptak. Du må ta fagprøven innen barne- og ungdomsarbeid i løpet av det første semesteret i studiet.

Alle som blir tatt opp på studiet må fremlegge politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. Det vil i løpet av studiet foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1

Etisk grunnemne i oppvekstfag

Emne 2

Språk og flerspråklighet

Emne 3

Flerkulturelt mangfold

Emne 4

Oppvekst i et flerkulturelt samfunn

Emne 5

Praksis

Emne 6

Fordypning i språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren

Språklig og kulturelt mangfold kjennetegner dagens norske samfunn. Personal i oppvekstsektoren spiller en meget viktig rolle i å støtte barn i sin språklige utvikling og kulturelle danning. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man kan støtte barn i utviklingen av alle sine språk og kulturelle utrykk. Med riktig og oppdatert kunnskap kan personalet bidra i større grad til å møte mangfold og utvikle et inkluderende fellesskap for alle barn.

Læringsutbytte for utdanningen:

Kunnskaper

Kandidaten: 

 • har innsikt i lovverk, regelverk og styringsdokumenter som har relevans for studiet. 

 • har kunnskap om at flerspråklig og flerkulturelt mangfold fremmer begrepsutvikling, læring og kognitiv utvikling hos barn.  

 • har kunnskap om begreper og prosesser knyttet til enspråklig og flerspråklig utvikling og drar nytte av aktuelt og relevant fagstoff.  

 • kan oppdatere sin kunnskap om språk, flerspråklighet og kulturelt mangfold. 

 • forstår hva arbeid med språklig og kulturelt mangfold i oppvekstsektoren betyr for samspill og tilhørighet i det flerkulturelle samfunnet. 

 • har kunnskap om oppvekstsektoren og institusjoner knyttet til oppvekstsektoren som gir veiledning om arbeid med barn og foresatte i ulike språklige og kulturelle sammenhenger. 

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • kan anvende kunnskap om språklig utvikling og flerkulturelt mangfold til å fremme et inkluderende fellesskap på arbeidsplassen.  

 • kan finne informasjon i litteratur og andre faglige kilder som er relevant for arbeidet med språklig og kulturelt mangfold. 

 • bidrar til å bygge fellesskap og styrke sammenhenger mellom ulike menneskers språk, kulturer og religioner. 

 • kan anvende kunnskap om språklig og kulturelt mangfold til å bygge et inkluderende fellesskap og styrke sammenhenger mellom ulike språk, kulturer og religioner. 

 • kan anvende ulike former for arbeidsmetoder og språkstimulerende aktiviteter for å fremme barns kognitive og språklige utvikling. 

 • kan bistå med å observere og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av pedagogiske tiltak. 

Generell kompetanse

Kandidaten:  

 • har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse som anerkjenner ulik språklig og kulturell identitet hos barn. 

 • har forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i møte med barn og foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet. 

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon.

 • Oppstart undervisning tirsdag 10.09.2024 klokken 17.00. Undervisningen er vekselvis stedbasert og digital hver tirsdag klokken 17.00-21.00, samt hver fjerde mandag klokken 17.00-21.00. (med forbehold om endringer).

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.

 • Siste semester består av 10 uker praksis á 22,5 timer pr. uke. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 22,5 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet, som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme og har lang innleveringsfrist. Gjennomført utdanning og bestått eksamen gir 60 studiepoeng og offentlig godkjent vitnemål.

Studiet finansieres av Trøndelag fylkeskommune.

Studenter betaler kun semesteravgift (kr 600) og administrasjonsgebyr (kr 500). I tillegg betaler man selv for bøker.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Trøndelag

Ørland

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.