AOF.no

Renholdsoperatørfaget

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

commercial cleaning contractors

Oppstart

05.09.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Telemark

Studiesenter Skien

Bølevegen 152

commercial cleaning contractors

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til renholdsoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Renholdsoperatørfaget er en komprimert utdanning for voksne. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Kjerneelementer i renholdsoperatørfaget er:

Renholdsplanlegging
Kjerneelementet renholdsplanlegging handler om å bruke ulike planleggingssystemer i bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler. Kjerneelementet handler om å analysere renholdsbehov, planlegge kostnadseffektivt renhold og dokumentere det utførte arbeidet. Videre handler renholdsplanlegging om å vurdere egenskaper, tilstander og bruksområde for overflater og renholdsobjekt. Kjerneelementet handler også om å sikre de kritiske suksessfaktorene i renholdsleveransen og tilfredsstille kravene i en tjenestenivåavtale.

Renhold
Kjerneelementet renhold handler om å holde overflater rene og sikre overflatenes livssyklus i samsvar med gitte kvalitetskriterier. Kjerneelementet handler om regelmessig renhold, periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler. Å kritisk vurdere det gjennomførte arbeidet og kvalitetssikre renholdsleveransen er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som utgjør en fare for liv og helse i renhold av bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler. Det innebærer også å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler kjerneelementet om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

 • planlegge renhold av bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler, arbeide etter tegninger og beskrivelser ved bruk av ulike planleggingsverktøy, arbeide i samsvar med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og reflektere over konsekvensene ved å ikke følge kravene

 • utarbeide arbeidsplaner, bestille og motta utstyr og kjemikalier og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppgaven

 • risikovurdere metoder, kjemikalier og utstyr, gjøre rede for hvordan arbeidsoppgavene påvirker kostnadseffektivitet, materialer og ytre miljø, og reflektere over feilhåndtering

 • gjennomføre en sikker jobb-analyse, rapportere om uønskede hendelser og vedlikeholde maskiner og utstyr

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, arbeide etter fastsatte kvalitetskrav og dokumentere eget arbeid

 • fastsette og bedømme renholdskvalitet i tråd med gjeldende standarder og kvalitetssystem

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i renholdsoperatørfaget, og gjøre rede for hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiveren og arbeidstakeren har, og reflektere over krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, håndtere helsefarlige kjemikalier og spesialavfall og reflektere over konsekvensene av feilhåndtering

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvensene av arbeidsbelastninger og skadeforebyggende tiltak

 • arbeide i tråd med bærekraftige og miljømessige prinsipper og reflektere over konsekvenser av støveksponering og bruk av kjemikalier

 • velge og bruke verne- og smittevernutstyr for arbeidsoppgaven og vurdere konsekvensene ved feilbruk

 • gjøre rede for ulike overflatematerialer og vurdere hvordan renholdsmetoder og renholdsmidler påvirker overflatene

 • velge og bruke maskiner, utstyr og metoder etter renholdsbehov og vurdere dette opp mot kostnadseffektivitet, tidsbruk og miljøbelastning

 • utarbeide renholdsplaner, arbeidsplaner og arbeidsbeskrivelser og reflektere over valg av frekvens, kvalitet og metode

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 • vurdere smitterisiko, arbeide i samsvar med gjeldende regelverk for smittevern og gjøre rede for smittespredning og hvordan smittekjeder kan brytes

 • utføre regelmessig og periodisk renhold av ulike overflater på inventar, vegger, gulv og himlinger i kjente og ukjente situasjoner i tråd med kvalitetskrav og sikre innemiljøet

 • utføre renhold i ulike faser av byggeperioden etter gjeldende regelverk og vurdere hvordan de ulike fasene påvirker valget av renholdsutstyr og arbeidsmetoder

 • identifisere ulike typer smuss, gjøre rede for og bruke ulike kjemikalier for å fjerne smuss og utføre renhold

 • gjøre rede for ulike typer fasaderenhold

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er:

Vår: 15. januar –1. februar

Høst: 1.–15. september

All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune på denne påmeldingssiden.

Kurset koster kr 23 900,- pluss kursmateriell og eksamensavgift.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper gjerne med søknaden. Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.

Interessert i noen av disse?