AOF.no

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet (kveldstid)

Kurs-id: 505468

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 20. juni 2025

Tidsrom

Kl. 17.00–21.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 767

Timer med foreleser: 282

Timer selvstudie: 485

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet, er et rammeverk som rettes mot personer med psykisk utviklingshemming, autismespekter og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd, innen forskjellige arenaer og livsfaser.

Studiet utdanner studenter til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere, og er rettet inn i mot helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, eller de som har utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeidere.

Studiet er et deltidsstudie over ett år og gir 30 studiepoeng.

Målgruppen er fagarbeidere og andre som til daglig har sitt arbeid i helse-, sosial-, omsorgs- eller oppvekstfeltet. Utdanningen er spesielt tilpasset miljøarbeid overfor personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser

Det vil være rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.  

For å være kvalifisert til opptak, må du ha formell kompetanse eller realkompetanse, eller søke om betinget opptak:  

 1. Formell kompetanse: Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev fra helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke opptak på formell kompetanse. (Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.)    

 2. Realkompetanse. Her må du oppfylle ett av følgende punkt:

  • 8 700 timer (5 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått vg1 og vg2 innen helse- og oppvekstfag, samt 5 220 timer (3 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning.

  • Fullført og bestått teori til fagprøven, samt 3 480 timer (2 år) relevant arbeidserfaring og/eller utdanning. 

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse forutsetter at søker er minimum 23 år på søknadstidspunktet.   

Relevant realkompetanse omfatter arbeid, utdanning, kurs og engasjement i frivillig sektor.  

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk. 

 1. Betinget opptak
  Du må ta fagprøven innen helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeid i løpet av det første semesteret i studiet. 

Alle som blir tatt opp på studiet må fremlegge politiattest innen fire uker etter at tilbud om studieplass er mottatt. Det vil i løpet av studiet foretas en løpende skikkethetsvurdering av studentene.

Dokumentasjon (attester, vitnemål m.m.) på at man er kvalifisert for opptak, lastes opp så fort som mulig, og senest innen søknadsfristen. Søker har ansvar for at Fagskolen AOF Norge har mottatt dokumentasjonen innen søknadsfristen.

Emne 1: Etikk, samhandling og kommunikasjon

Emne 2: Pas - Positiv atferdsstøtte

Emne 3: Praksis (parallelt med fordypning)

Emne 4: Fordypning (Parallelt med praksis)

Positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet rettes mot personer med psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle atferd som utfordrer, innen forskjellige arenaer og livsfaser. PAS benyttes for å øke livskvalitet og håndtere utfordrende atferd i et livsløpsperspektiv.

Målene med PAS er:

·        Å øke livskvaliteten til en person og dens nærpersoner, mens reduksjon i atferd som utfordrer er en sekundær gevinst.

·        God livskvalitet for tjenestemottakerne og deres familier gjennom gode, personsentrerte og målrettede tjenester.

·        Deltagelse i meningsfulle aktiviteter og relasjoner.

Forebygging og reduksjon av atferd som utfordrer skal skje gjennom å endre noen av de forholdene som bidrar til at slik atferd utvikles og opprettholdes. Videre er det innen PAS viktig å øke tjenesteyternes trivsel og kompetanse gjennom støtte, opplæring, oppfølging og tilbakemelding, samt støtte og samarbeid med pårørende og andre involverte.

Dette er en høyere yrkesfaglig deltidsutdanning over ett år, som gir 30 studiepoeng.

Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy, metoder og teoretiske perspektiver som inngår i positiv atferdsstøtte

 • Kandidaten har kunnskap om utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og andre funksjonsnedsettelser som kan gi sårbarhet for å utvikle atferd som utfordrer

 • Kandidaten har kunnskap om biologiske, psykiske og miljømessige faktorer som kan påvirke utvikling og opprettholdelse av atferd som utfordrer

 • Kandidaten har innsikt i etikk og verdier som ligger til grunn for tjenesteyting i helse- og omsorgssektoren og relevante lover som regulerer tjenesteytingen.

 • Kandidaten har kunnskap om Menneskerettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), samt nasjonale anbefalinger og retningslinjer for arbeid med og kvalitet på tjenester til personer som har en utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

 • Kandidaten har kunnskap om personsentrerte tjenester, miljøarbeid og forebygging av atferd som utfordrer, som grunnlag for utvikling av tjenestene for personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om positiv atferdsstøtte og om tjenester til personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse, både faglig praksis og med hensyn til lovverk

 • Kandidaten forstår betydningen av at tiltak og tjenester tilrettelegges slik at personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse oppnår god livskvalitet og deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet  

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om positiv atferdsstøtte når kandidaten deltar i observasjon, kartlegging av situasjoner, planlegging og iverksetting av tiltak som fremmer meningsfulle liv ved å øke livskvaliteten

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om etikk, relevant lovverk og forskrifter i sitt arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om positiv atferdsstøtte for å tilrettelegge tjenestetilbud og legge til rette for deltagelse i meningsfulle aktiviteter og relasjoner

 • Kandidaten kan anvende kommunikasjonsverktøy og metoder innen positiv atferdsstøtte for å øke livskvalitet og skape mestring

 • Kandidaten kan finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for faglige problemstillinger i arbeidet med personer, med fokus på økt livsmestring

 • Kandidaten kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidet med personer med atferd som utfordrer

 • Kandidaten kan identifisere sårbarhetsfaktorer og kartlegge behov for iverksetting av tiltak som har som mål å gi økt livskvalitet og mestring

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har forståelse for prinsippene om likeverd og selvbestemmelse i arbeidet med personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse, som kommer til uttrykk i at arbeidsutøvelsen er faglig forsvarlig og ivaretar selvbestemmelse og integritet hos personer med funksjonsnedsettelse

 • Kandidaten kan utføre individuelt miljøarbeid som støtter opp om personers ressurser og legger til rette for faktorer som fremmer livskvalitet, selvbestemmelse og sosial deltagelse

 • Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og nærpersoner i samarbeidet om tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming / funksjonsnedsettelse

 • Studenten kan i samarbeid med andre faggrupper, og eventuelt pårørende, utvikle og legge til rette for miljøtiltak og personbaserte støttetiltak for å fremme mestring og økt livskvalitet for brukere

 • Felles oppstart for alle studenter mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon, og med fysisk oppmøte på studiested.

 • Oppstart undervisning torsdag 12.09. klokken 09.00. Undervisningen foregår hver torsdag, klokken 17.00-21.00, samt hver fjerde onsdag, klokken 17.00-21.00. Ved oppstart av nytt emne (ca. tre ganger i året) møtes klassen fysisk i klasserom. Resten av øktene vil være digital undervisning. (Med forbehold om endringer.)

 • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.  

 • Siste semester består av 5 uker 22,5 timer pr. uke veiledet praksis. Praksis er obligatorisk og kan gjennomføres på egen arbeidsplass. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 22,5 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.   

 • Du må ha tilgang til PC med WORD-program. 

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet. I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet som skal forsvares på muntlig eksamen. Alle våre emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med god tid. Fullført studie og bestått eksamen gir 30 studiepoeng og offentlig godkjent vitnemål.

Studiet settes opp med finansiering fra Trøndelag fylkeskommune.

Studenter betaler kun semesteravgift (kr 600) og administrasjonsgebyr (kr 500). I tillegg betaler man selv for bøker.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen.

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.