AOF.no

Helse, miljø og sikkerhet (Dagtid)

Kurs-id: 505457

Oppstart

mandag 2. september 2024

Slutter

fredag 19. juni 2026

Tidsrom

Kl. 09.00–17.00

Påmeldingsfrist

mandag 2. september 2024

Timeantall

Totalt: 1 530

Timer med foreleser: 351

Timer selvstudie: 1 179

Nivå

Fagskole

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet er sentrale tema i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS-området? Da er fagskoleutdanning i HMS noe for deg!

Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkelte, samfunnet og arbeidslivet ny kompetanse for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer, samt behovet for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Helse, miljø og sikkerhet er en utdanning som retter seg mot et bredt spekter av bransjer. Utdanningen legger vekt på dags- og samfunnsaktuelle temaer. Godt HMS-arbeid er med på å gjøre virksomhetene våre mer konkurransedyktige. I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er vektlegging av HMS viktigere enn noen gang.

Det overordnede målet er å utdanne personer med fagskolegrad innen HMS som kan fungere i ulike HMS-roller med spisskompetanse innen planlegging, organisering og iverksetting av tiltak i samarbeid med andre HMS-aktører i virksomhetene.

Utdanningen legger vekt på dags- og samfunnsaktuelle tema som et trygt og organisert arbeidsliv, arbeidsmiljøfaktorer, systematisk HMS- arbeid, samt arbeidsmiljøkriminalitet.

Godt HMS-arbeid er med på å gjøre virksomhetene våre konkurransedyktige, og i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er vektlegging av HMS viktigere enn noen-sinne.

Det er rullerende opptak fram til oppstartsdato eller til klassen er fylt opp.

For opptak til fagskoleutdanning eller enkeltemner, kreves fullført og bestått yrkes- eller studiespesialiserende videregående opplæring.

Opptak kan også innvilges på grunnlag av realkompetanse. Søker må da være fylt minst 23 år og ha minimum fem år relevant realkompetanse. Se Forskrift om fagskoleutdanningen ved Fagskolen AOF Norge (Fagskolens forskrift) for utfyllende bestemmelser. Omfang av yrkespraksis og relevant utdanning vil vektlegges, og det må komme frem av dokumentasjon at søker har erfaring innen relevante fagområder.

Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk som søker på grunnlag av realkompetanse, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende minimum nivå B1 i Europarådets referanserammeverk for språk.

Emne 1

Basisemne

Emne 2

Regelverk, roller og systematikk

Emne 3

Arbeidsmiljøfaktorer

Emne 4

Strategisk HMS-arbeid

Emne 5

Fordypning i selvvalgt tema

Kunnskap

• Studenten har kunnskap om grunnleggende HMS-arbeid og arbeidsmiljøfaktorene

• Studenten har kunnskap om grunnelementene verdisyn, etikk og moral i HMS- arbeid

• Studenten har kunnskap om strategisk og systematisk HMS-arbeid

• Studenten har innsikt i gjeldende lover og regelverk som regulerer HMS-området

• Studenten har kunnskap om organisering, ledelse og medarbeiderskap

• Studenten har kjennskap til utarbeidelse av beredskapsplaner og risikoanalyser, og anvendelse av disse i praksis

• Studenten har forståelse for viktigheten av HMS-arbeidet i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

• Studenten kan anvende etiske retningslinjer og relevant lov- og regelverk for å belyse praktisk og teoretisk problemstilling i systematisk HMS-arbeid

• Studenten kan anvende ulike metoder og verktøy i systematisk HMS-arbeid, samt koordinere HMS-relaterte planer

• Studenten kan finne, bruke og henvise til relevant informasjon innenfor fagfeltet

• Studenten kan kartlegge arbeidsmiljøfaktorer og identifisere risiko, samt iverksette tiltak på bakgrunn av funn

Generell kompetanse

• Studenten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i HMS-arbeid

• Studenten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse som ligger til grunn i HMS-arbeidet

• Studenten kan utføre HMS-arbeid etter arbeidslivets behov med utgangspunkt i aktuelle lover og teoretisk og praktisk kompetanse

• Studenten har opparbeidet en tverrfaglig forståelse og kompetanse

• Studenten kan utvikle og tilpasse HMS-tiltak med utgangspunkt i arbeidslivets ressurser og behov

  • Felles oppstart for alle studier hos Fagskolen AOF Norge mandag 02.09.2024 klokken 17.00. Dette blir en kveld med praktisk informasjon.

  • Oppstart ordinær undervisning/samling er onsdag 11.september kl 10:00. Undervisningen er stedbasert (klasserom), og vil bli gjennomført med 3 dagers samlinger, Onsdag 10:00-18:00, torsdag 09:00-17:00 og fredag fra 09:00-15:00, til sammen 22 timer hver 4.-5. uke.

  • Det er viktig for utbyttet av utdanningen at du deltar i undervisningen og leser pensum.

  • Du må ha tilgang til PC med WORD-program.

Studiet har innlevering av emneoppgaver underveis i studiet, disse emneoppgaver er lagt opp til å kunne skrives hjemme, og med god tid. 

I tillegg leveres det inn en fordypningsoppgave ved slutten av studiet som skal forsvares på muntlig eksamen. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål.

Studiet finansieres av Trøndelag fylkeskommune.

Studenter betaler kun semesteravgift (kr 600) og administrasjonsgebyr (kr 500). I tillegg betaler man selv for bøker.

Er du medlem i en arbeidstakerorganisasjon (f. eks. Fagforbundet eller Handel og Kontor), kan du søke om støtte til både pensum og semesteravgift.

Fagskoleutdanningen er godkjent for lån i Lånekassen – https://www.lanekassen.no/. Merk at det her må søkes på Studieforbundet AOF Norge, deretter riktig utdanning og studiested.

Trøndelag

Studiesenter Trondheim

Vestre Rosten 81

Kontakt

Fagskolen AOF Norge

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.