AOF.no

Biologisk plantevern

Jobber du med jord og plantekultur i landbruket? Dette kurset handler om ulike skadegjørere, og hvordan vi kan bruke integrert plantevern på best mulig måte for å få bedre avlinger både i kvalitet og mengde.

Kurset gir også kunnskap om biologisk bekjempelse ved bruk av levende organismer for å hindre eller redusere angrep av skadegjørere som plantesykdommer, ugress og skadedyr, på jord- og hagebruksvekster, og i skog.

Du lærer også hvordan mat kan produseres med mindre påvirkning på klimaet. Biologisk plantevern er et godt bidrag til dette, og et viktig hjelpemiddel mot skadegjørere.

Landbruk

Oppstart

17.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Landbruk

Kurset retter seg mot ansatte innen jordbruk, skogbruk og gartnernæringen der biologisk plantevern er en arbeidsoppgave, samt de som ønsker mer kompetanse på området.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper, men det anbefales et språknivå minimum A2 (skriftlig og muntlig). Nivået tilsvarer å kunne delta i rutinesamtaler og utveksle informasjon om kjente emner og aktiviteter.

 • lover og forskrifter

 • ulike typer plantevern

 • integrert plantevern

 • jordstruktur og jordbiologi

 • de tre hovedgruppene av skadegjørere

 • biologisk plantervernmidlers organisering (makroorganismer og mikroorganismer)

 • biologisk plantebeskyttelse basert på naturens egne egenskaper (direkte plantevernmiddeleffekt vs. avledet plantevernmiddelseffekt der man stimulerer plantens immunsystem)

 • strategi for bruk av nytteorganismer i biologisk bekjempelse av planteskadegjørere (Introduksjonsmetoden, oversvømmelsesmetoden, sesongintroduksjonsmetoden og konserveringsmetoden)

 • biologisk kontroll (skadedyrets naturlige fiender, sykdomsorganismer, feller, kjemikalier og planteforedling)

 • hvordan ivareta god plantehelse slik at plantene gjøres sterke og robuste, og tåler mer

 • produsere og foredle plantekulturene og bruke riktig sort av kulturen som passer til jordsmonn og klima på stedet der det skal produseres.

 • godkjente nytteorganismer (aktuelle insekter og sentrale nytteinsekter / aktuelle bakterier, sopp og virus)

 • redusere store sammenhengende monokulturer (samme planteslaget) som gir tilfang av mat og formeringsmuligheter for skadedyr

 • jorddamping

 • ny teknologi (UV-lys, roboter, droner og sensorer) og fremtidig plantevern

 • selektiv sprøyting og presisjonssprøyting

 • ha rett kompetanse på plantekultur og plantevern

 • kjenne til integrert plantevern, med vekt på biologisk plantevern

 • kjenne de tre hovedgruppene skadegjørere; sykdommer, skadedyr og ugress.

 • kjenne til hovedinnholdet i plantevernforskriften

 • ha flere tilnærminger i kampen mot skadegjører – det vil si ikke bare målsetting om å utrydde skadegjøreren

 • ha omtanke for menneskelig helse og miljøet i et helhetlig perspektiv

 • ha grunnlag for å kunne vurdere biologisk plantevern som et kostnadsreduserende tiltak relatert til andre typer plantevern

 • ha grunnlag for å kunne vurdere biologisk plantevern som et godt hjelpemiddel for å unngå at kvaliteten og kvantiteten på avlingene reduseres

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Interessert i noen av disse?