Yrkesrettet utdanning

Bedriftslederskolen - dag - Haugesund

Kurs-id: 187315
Sted: AOF Haugaland Kurssenter
Timetall: 65
Kursstart Info: Våren 2019
Klokkeslett: 09:00 - 15:30
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 65000,- inkl. matr.
Kontaktperson: Tone Merete Robberstad
E-post: tone.robberstad@aofhaugaland.no
Telefon: 52 70 90 04
Mobil: 917 55 798
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Bedriftslederskolen - dag - Haugesund

Mange bedriftsledere i små bedrifter startet sin yrkeskarriere som fagarbeider. Er du en av dem, og som trenger litt faglig påfyll?

AOF sitt bedriftslederprogram er for både etablerte og nye ledere som ønsker å styrke sine lederferdigheter med fokus på norsk ledelse (relasjonsledelse), strategi og markedsarbeid, ansettelse og utvikling av medarbeidere, samt grunnleggende innføring i noen sentrale lover for arbeidslivet. Rollen som bedriftsleder kan til tider være en ensom rolle, og nettverksbygging blandt andre kursdeltakere vil også være en sentral del i opplegget. 

Når en organisasjon lykkes, er en viktig årsak at ledelsen fungerer og får medarbeiderne med seg. Og motsatt – når det går dårlig skyldes det oftest at ledelsen ikke har gjort en god nok jobb. For å lykkes er det derfor viktig ledelsen kommuniserer godt med sine medarbeidere, at bedriften har gode strategier og et godt markedsarbeid, at bedriften ansetter de rette folkene og utvikler de videre.

Tilegning av kunnskaper og utvikling av ferdigheter innenfor disse områdene kan derfor være kritiske for hvorvidt en bedrift blir en suksess både på kort og lang sikt. 

Innholdet i programmet bygger på samme ledelsesfilosofi som AOF sin lederskole (for mellomledere) hvilket betyr at en organisasjon kan gjennomføre samme type lederprogrammer for alle nivåer i en organisasjon og slik sikre en felles måte å lede på gjennom hele organisasjonen. Både Bedriftslederskolen og Lederskolen til AOF har fokus på bedriften med tanke på kommunikasjon, samhandling og organisering, men Bedriftslederskolen har i tillegg også fokus på verden utenfor.

Målet er å gi alle kursdeltakerne nødvendig teori for å ta i bruk praktiske verktøy i sin lederhverdag og slik raskt skape bedre resultater i sin organisasjon. Programmet er derfor lagt opp med mye trening og øvelser som veksler mellom teori, øvinger og refleksjon. Det pedagogiske opplegget er flerfaglig dvs. at selv om de enkelte samlingen har ulikt fokus, vil alle fagområder bli behandlet på alle samlinger. I praksis betyr det at vi på f.eks. samlingen som har fokus på ledelse og å gjøre andre gode, også vil dra inn økonomi ved å se på hvordan dine nye ferdigheter vil påvirke økonomien og hvordan lover og regler vil influere på din adferd som leder. På denne måten ønsker vi å skape en helhetlig forståelse og lederadferd og ikke «øyer» av kunnskap som ikke henger sammen. Erfaring og forskning viser at en slik pedagogikk gir størst læring og best resultater.

Når du har gjennomført dette programmet, vil du ha styrket dine ferdigheter som leder spesielt i innenfor kommunikasjon og samhandling med mennesker – dette vil hjelpe deg både til å forstå og å bli forstått av andre samt å bygge relasjoner som du kan høste resultater av – både økonomiske og menneskelige dvs. at du vil ha opplevd både personlig og organisatorisk utvikling. Du vil også ha kunnskap og ferdigheter i hvordan du kan effektivisere markeds­føringen din, samt også ha grunnleggende kjennskap til de viktigste lovene som regulerer arbeids­livet. Og sist, men ikke minst, vil du ha bygget og styrket et verdifullt nettverk med ledere i samme sitasjon som deg selv.

Programmet vil gjennomføres av 6 samlinger hvor den første samlingen er på 3 dager mens de øvrige vil være på to.  Det vil bli jobbet med ulike oppgaver mellom samlingene. Hvis ønskelig, kan foreleserne stille opp som coacher og veiledere også mellom samlingene.

Samling 1 (3 dager): Selvinnsikt - Hvem er jeg som leder

Selvinnsikt og emosjonell modenhet er viktig for å forstå hvordan jeg som leder (kan) oppfattes av andre. Når dette er på plass hos en leder får lederen en mengde informasjon tilgjengelig som i mange situasjoner er forskjellen på en opphetet krangel eller en god dialog.

For å skape størst mulig læring, vil det brukt ulike kartleggingsverktøy i løpet av programmet og i denne modulen vil vi kartlegge både på Relasjonskompetanse og signaturstyrker (medfødte styrker).  

Mål med samlingen er

-     å bli bedre kjent med seg selv

-     å bli bedre kjent med de andre på kurset

-     å velge hvor du som leder ønsker å fokusere på din videre utvikling

(Denne første samlingen gjennomføres med overnatting.)

Samling 2 (to dager): Innføring i Relasjonsledelse og juss – Hvordan lede mennesker og samtidig forholde seg riktig til lover og regler

Å forstå og beherske ferdighetene som kreves for å lede andre er helt grunnleggende for å kunne utøve ledelse. Mye forskning bl.a. fra Norge viser at en godt gjennomført norsk lederstil (Relasjonsledelse) skaper de beste resultatene både i Norge og internasjonalt.

Ved ansettelse av arbeidstakere får arbeidsgiver et omfattende ansvar og må forholde seg til en rekke regler og rutiner. På Bedriftslederskolen får du innsikt i hovedreglene for de mest sentrale områdene i arbeidslivet, en oversikt over organisasjonenes plass i arbeidslivet samt tariffavtaler og hva de regulerer. Alt for at du kan operere tryggere som leder.

Mål med samlingen er

·         Å utvikle og styrke ferdigheter med grunnleggende verktøy for kommunikasjon og dialog med bl.a. følgende verktøy:

·         24-timers mennesket

·         Relasjonell lytting

·         Det sympatiske mennesket (hvordan behandle de «vanskelige»)

·         Kvaliteten i relasjoner og når man kan «høste» av de

·         Ha oversikt over regelverket for inngåelse av arbeidsforhold:

·         Krav til arbeidsavtaler

·         Midlertidige arbeidsavtaler

·         Prøvetid

·         Ha oversikt over regler om løpende arbeidsforhold:

·         Hovedreglene om arbeidstid

·         Lønn

·         Permisjon

·         Ferie

·         Sykepenger

·         Permittering

·         Rettsregler om opphør av arbeidsforhold gjennom oppsigelser og avskjed.

·         Kjenne til hva tariffavtaler er

·         At du selv skal klare å finne fram i de viktigste lover og regler som er viktige for deg som bedriftsleder

Selv om denne samlingen vil ha et forsterket fokus på lover og regler, vil jussen og økonomien så langt det lar seg gjøre bli integrert i alle samlingene fordi begge to er grunnleggende forutsetninger som må være på plass for å lykkes.

Samling 3 (to dager): Jeg og de andre – Hvordan gjøre andre gode

Når man kan motivere, utvikle og være andres prestasjonshjelper, har man som leder oppnådd kanskje sitt viktigste mål fordi man da har klart å få ut potensialet hos sine medarbeidere. Sammen skaper man da de ønskede resultater.

Mål med samlingen er

·         Å lære dialogteknikker

·         Å beherske aktiv lytting

·         Å bli god på rekruttering av nye medarbeidere

·         Å mestre motivasjon og utvikling av medarbeidere

·         Å lære seg hvordan en medarbeidersamtale kan gjennomføres med gode resultater

Samling 4 (to dager): Tøffe tak – Hvordan håndtere vanskelige situasjoner

Uansett hvor god en er som leder, vil en vanskelig unngå – selv om de gjerne blir færre når man håndterer mennesker godt – de tøffe dagene hvor man som leder må kunne skjære gjennom og ta vanskelige beslutninger. Det er også viktig at en leder kan gi tilbakemeldinger både gode og korrektive slik at de blir oppfattet riktig.

Mål med samlingen er

·         Å kunne gi positive og korrektive tilbakemeldinger

·         Å bli flink til å ta imot positive og korrektive tilbakemeldinger

·         Å øke sitt relasjonelle mot for å kunne gi beskjed

·         Å lære teknikker og ferdigheter innen konflikthåndtering

·         Å kunne håndtere den «vanskelige» samtalen
 

Samling 5 (to dager): Strategi og markedsføring – Hvordan utvikle en god strategi- og markedsplan

Å ha en strategi som er utviklet og utformet slik at den faktisk blir gjennomført og fulgt opp, er en stor styrke for de fleste organisasjoner. Om en slik strategiplan finnes, blir den et viktig instrument for å bestemme veivalg og ta beslutninger om bedriftens utvikling. En god prosessplan er et viktig redskap for å gjennomføre markedskommunikasjon fra a-å og et viktig verktøy som inneholder kontroll og evaluering av dine markedsaktiviteter. I tillegg lærer du hvordan en god analyse gir deg det nødvendige beslutningsgrunnlaget.

Mål med samlingen er

·         Å finne ut av hva er visjon/forretningsplan og hva bør de inneholde

·         Å skape forståelse for hvorfor er verdier viktige i god ledelse

·         Å finne ut av hva overordnede mål og strategier bør inneholde

·         Å skape forståelse for hvorfor analyse er det viktigste redskapet i strategisk markedsarbeid

·         Å utvikle en markedsplan både for å gjennomføre og evaluere markedsaktivitetene dine

·         Å lage en god en god analyse for å få det nødvendige beslutningsgrunnlaget

·         Å forstå følgende elementer i en strategisk markedsplan

·         Hva er en god strategisk markedsplan

·         Hvorfor er markedsplanprosessen viktig

·         Hvorfor er kundefokus en strategisk beslutning

·         Fastleggelse av markedsmål

·         Hvordan utforme en god markedsstrategi

·         Valg av målgruppe og posisjonering i markedet

·         Hvilke virkemidler kan vi benytte for å nå markedsmål

·         Aktiviteter mot valgte målgrupper

·         Kontroll av markedsstrategi

Samling 6 (to dager): Tilbakeblikk og veien videre – Hva har vi gjort og hva skal vi gjøre

Erfaringsmessig vil det ofte (alltid?) i løpet av et slikt program dukke opp emner som en gjerne skulle fått jobbet mere med samt at det vil være behov for å ta et tilbakeblikk over hva vi har lært samt se på veien videre. I denne samlingen vil vi sammen foreta en oppsummering over det vi har vært gjennom og hvordan det har blitt praktisert. Vi vil også se på veien videre for å styrke den enkelte kursdeltaker sine relasjonelle ferdigheter for å skape gode resultater i bedriften. Det vil også bli gitt mulighet for deltakerne å komme med egne forslag til hva deler av denne samlingen skal inneholde.

Mål med samlingen er

·         Å se på hva vi har lært i løpet av Bedriftslederskolen og hvordan det er blitt anvendt i den daglige lederhverdagen

·         Å styrke de områdene kursdeltakerne mener er viktigst å jobbe mere med

·         Å sikre at hver enkelt leder og bedrift fortsetter arbeidet med å skape gode resultater gjennom gode relasjoner.
 

Å være en bedrifsleder kan i perioder være en "ensom" jobb. Vi ønsker i løpet av kurset å legge vekt på å skape gode og varige netttverk blandt kursdeltakerne.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: