Teori til fagprøven

Malerfaget - Fagbrev - vår 2020

Kurs-id: 342583
Sted: Heimdal videregående skole (NB! den gamle skolen)
Timetall: 80
Kursstart Info: 03.03.2020 - 24.11.2020
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 10.02.2020
Pris: kr 23500
Antall dager: 27
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Mobil: 96017950
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Malerfaget

Jobber du innen malerfaget og mangler svennebrev? Nå kan du ta teorikurs i malerfaget hos oss.

Som faglært maler kan du arbeide i alle typer malebedrifter.

Hovedområder i læreplanen er produksjon og bransjelære.

Produksjon:
Hovedområdet handler om overflatebehandling av ubehandlede og behandlede underlag, både utvendig og innvendig. Det omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene. Valg og bruk av verktøy og materiale inngår også i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring står sentralt. 

Kompetansemål Produksjon:

·         kontrollere og vurdere tilstanden på underlaget og påvise synlige skader, feil og mangler

·         rapportere om avvik som må utbedrest av andre faggrupper

·         utføre nødvendig utbedring av underlaget før videre behandling

·         planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid

·         arbeide på ein sikker, økonomisk, rasjonell, estetisk og ergonomisk måte

·         velje miljøvennlege produkt som sikrar omsynet til det indre og det ytre miljøet

·         ta imot, bruke og oppbevare materialer, verktøy, maskiner og utstyr

·         velge materialer og utføre malararbeid, legge gulvbelegg og sette opp tapet og veggbelegg

          på organiske, mineralske og metalliske underlag i samsvar med bestillinger og kravspesifikasjoner

·         justere farger

·         velge, bruke og vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr

·         bruke stiger, arbeidsplattformer, personløftere og stillas i samsvar med gjeldende regelverk

·         bruke verneutstyr

·         utføre kildesortering og håndtere helse- og miljøfarlig avfall i samsvar med gjeldende regelverk

·         utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

 

Bransjelære:
Hovedområdet handler om materialkunnskap og produksjonsutstyr.  Bruk av rettledninger, tegninger og oppmålingsverktøy som grunnlag for arbeid og dokumentasjon inngår i hovedområdet.  Kundebehandling og yrkesetikk inngår også, i tillegg til faghistorie og hvilken plass faget har i samfunnet. 

Kompetansemål bransjelære:

·         gjøre greie for den historiske utviklingen av faget og hvilken plass det har i samfunnet

·         gjøre greie for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk som gjelder de rettene

           og pliktene kunden har, under dette regler om klagerett

·         utføre profesjonell kundebehandling og service

·         drøfte yrkesetiske prinsipp

·         drøfte verdien av samhandling på arbeidsplassen

·         gjøre greie for valg av materialer ut fra en vurdering av tilstanden til underlaget

·         lese og bruke tegninger og beskrivelser

·         bruke digitale verktøy til oppmåling, informasjonsinnhenting, kommunikasjon og dokumentasjon

·         gi overslag over tids- og materialforbruk for en arbeidsoppgave

·         følge internkontrollsystemet

 
 
Det er ingen krav om faglige forkunnskaper for å delta på kurset, men det er en fordel om du har noen års erfaring fra yrket. Kurset skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge teorieksamen i malerfaget.  Malerfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Vg2 Overflateteknikk og Vg3 Malerfaget (hovedfokus).
 
Deltagere som ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i  Vg3 Malerfaget og deretter til svenneprøven. Det er krav om fem års relevant praksis i hel stilling før svenneprøven kan avlegges, og praksisen må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Bestått teorieksamen og svenneprøve/praktisk prøve i bedrift  fører frem til svennebrev. Yrkestittelen er  Maler. 
 

Gjennomføring

Som deltaker på vårt kurs får du god og tradisjonell klasseromsundervisning her i Trondheim. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi en læringsplattform  hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.
Kurset går en kveld i uken over ca ett år og følger skolenes ferier.

 

Eksamen
Privatisteksamen i desember 2020.
Frist for oppmelding til eksamen høsten 2020:  15. september 2020
All oppmelding til eksamen skal skje via internett på: www.privatistweb.no

 

Finansiering

Dersom du er medlem i en fagforening kan du søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger,som for eksempel  Fellesforbundet  gir stipend til utdanning gjennom LOs Utdanningsfond. Etter et års sammenhengende medlemsskap kan du få kr. 10.500 i stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Hos Fellesforbundet kan du kontakte Marius Tønnessen tlf: 92 68 12 10.  

 


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: