Teori til fagprøven

Gjenvinningsfaget - Fagbrev - virtuelt klasserom

Kurs-id: 372200
Sted: Kongsvinger
Timetall: 80
Kursstart Info: 9.11.2021 - 28.04.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 02.11.2021
Pris: kr 23 900,- + materiell og eksamensavgift
Kontaktperson: Mette Kylgård
E-post: mette.kylgard@aof.no
Mobil: 908 78 611
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Er du teknisk interessert og miljøbevisst? Har du lang erfaring fra deponier eller gjenvinningsbedrifter?  Da kan fagbrev som gjenvinningsoperatør være noe for deg!

Aktuelle arbeidssteder er private og offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter. Gjenvinningsoperatøren skal etter endt utdanning kunne:

  • motta avfallet og sortere det for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling
  • anvende utstyr som gjenvinningsanlegget benytter som ledd i sorteringen av avfallet
  • betjene maskiner og annet utstyr for mål og vekt, forflytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall
  • utføre regelmessig vedlikehold av maskiner og utstyr
  • klargjøre og merke for videre bearbeiding og transport ut fra anlegget

 

Gjenvinningsfaget er en komprimert utdanning for voksne og opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for  å avlegge nødvendig eksamener innen faget. Gjenvinningsfaget bygger på læreplanene for Vg 1 Teknikk og industriell produksjon og Vg 2 /Vg3 Gjenvinningsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. 

Hovedområder innenfor Vg2/Vg3 Gjenvinningsfaget er:

Gjenvinning av avfall
Hovedområdet omfatter mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.. Det dreier seg også om ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Videre omfatter det innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering. Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg inngår i hovedområdet 
 
Logistikk og kundebehandling
Hovedområdet omfatter transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser. Videre omfatter det vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning. Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall inngår i hovedområdet. 
 
Kvalitet og rammebetingelser
Hovedområdet omfatter arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer. Det dreier seg også om dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger. Videre omfatter hovedområdet intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter. Hovedområdet omfatter også nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen. Videre omfatter dette krav til gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall. 
 

Miljø og økonomi

Hovedområde omfatter avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn. Videre dreier det seg om økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader. Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer inngår i faget.

 

Gjennomføring

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.Kurset går i hovedsak en kveld i uken fra klokken 17-21. Undervisningen følger skoleruta. 

Eksamen
Privatisteksamen i våren 2022.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.no eller visma

Finansiering og fakturering
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs UtdanningsfondFagforbundet Handel og kontor. og FLT har egne stipendordninger.Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Det blir utsendt faktura etter kursstart til avtalt fakturamottaker. Faktura sendes pr epost om du ikke påfører annet på kontrakten.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: