Teori til fagprøven

Bransjeprogram for anleggsbransjen - Fjell- og bergverksfaget - virtuelt klasserom

Kurs-id: 373948
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 80
Kursstart Info: 19.10.2021 - 15.03.2022
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.10.2021
Pris: kr 0 kr
Antall dager: 20
Kontaktperson: Cecilie Lid
E-post: cecilie.lid@aof.no
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

NB! Disse kursene er gratis for deg som jobber innen anleggsbransjen. Dette kurset tilbys gratis med midler fra statlige ordninger, det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber innen anleggsbransjen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

  • Språknivå: anbefalt språknivå B1

Når kan du ta kurs?

  • Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset og de første kursene starter allerede i juni 2021.

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen PC/iPad for å følge undervisningen. Det vil være toveis-kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Har du erfaring fra anleggsbransjen, men mangler formell kompetanse?
Da kan kurs i teori til fagprøven i fjell- og bergverksfaget være noe for deg. 
Med fagbrev står du sterkere i arbeidslivet, du får bedre betalt, og du får verdifull innsikt i arbeidet du gjør.

Kurset er spesielt tilpasset voksne og forbereder deg til teoretisk eksamen i fjell- og bergverksfaget. Dette kurset er et intensivt kurs så vi anbefaler at du har 5 års arbeidspraksis.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet og du har muligheter for høyere lønn.


Formål: 
Som fjell- og bergverksarbeider kan du få jobb innenfor bergindustrien og i anleggsbransjens store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver. Fjell- og bergverksfaget omfatter bergverksdrift med sikte på utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen. Arbeidet kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner, og kan kreve både godt håndlag, teknisk innsikt og god fysikk. Fjell- og bergverksarbeideren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap, noe som stiller krav til samarbeidsevne. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Hensynet til natur, miljø og ressurser er viktig.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fjell- og bergverksarbeider er 

· fjellarbeid i dagen, bergverksdrift, tunnelarbeid, pukk- og grusproduksjon (fordypningsområder)
· stikking, oppmåling 
· arbeidsplanlegging 
· boring og sprenging 
· anleggsteknikk og fjellsikringsarbeid 
· bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr


Hovedområder
Boring, sprenging og sikring handler om fjellboring, sprenging, mineraluttak, tildekking og sikring etter gjeldende regelverk med ulike typer utstyr. Oppmåling og høydesetting ved hjelp av ulike typer måleutstyr inngår i hovedområdet. I hovedområdet inngår også kildesortering og håndtering av avfall. Økonomi og hensyn til naturen inngår også. Sikker bruk av ulike typer tennmidler og sprengstoff står sentralt.   

Maskiner og utstyr  handler om bruk av maskiner og utstyr i forbindelse med ulike typer fjell- og bergverksarbeid. Verne- og sikkerhetsutstyr og ettersyn og vedlikehold av maskiner og utstyr står sentralt. 

Bransjelære handler om planlegging av arbeidsoppgaver etter beskrivelser, tegninger og arbeidsinstrukser. Det omfatter videre arbeidsvarsling etter gjeldende krav. I hovedområdet inngår også fagets historie og plass i samfunnet. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt. 

 

Organisering / kursmodell

Standard modell, 80 timer klasserom + 20 timer selvstudie

Vi anbefaler at du har…

  • gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)

  • 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot

  • kompetanse innen bruk av PC

Dette kurset vektlegger at du kan knytte teori til egen praksis. Kurset kan gjennomføres ved siden av jobb over 2 semestre (et år). Da får du 5 års praksis som fylkeskommunene krever for å kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. 

Dette kurset er et kombinert-kurs med både virtuelt klasserom og selvstudier på nett. Undervisningen foregår hovedsakelig i virtuelt klasserom. Det blir tatt utgangspunkt i din arbeidserfaring inn mot fagets teori, med fokus på å nå målene i læreplanen. Undervisningen er tilrettelagt voksne ut ifra voksenpedagogiske prinsipper. Refleksjon over egen praksis, diskusjon og dialog er en sentral del av undervisningsmetoden.


Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til AOF Nettopp, AOF Norges egen læringsplattform hvor selvstudiene gjennomføres. På læringsplattformen vil du tilegne deg teori, gjennomføre oppgaver og finne relevant informasjon. På læringsplattformen får du også tilgang til et kurs i studieteknikk.

 

Praktisk info
Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.
Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev. Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: