Teori til fagprøven

Portørfaget - Virtuelt klasserom - Fagbrev

Kurs-id: 356684
Sted: Nettbasert
Timetall: 80
Kursstart Info: 16.11.2020 - 10.05.2021
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 11.11.2020
Pris: kr 23.500
Kontaktperson: Nina Novik
E-post: nina.novik@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Portørfaget - virtuelt klasserom
Har du lang praktisk erfaring som portør på sykehus/helseinstitusjon, men mangler formell kompetanse? Da kan teorikurset rettet mot å ta fagbrev som portør være noe for deg!
Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom. Undervisningen foregår i hovedsak en kveld pr. uke (mandager 17-21) fram til i slutten av mai. 

Hovedinnhold i kurset:
Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om å identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytning og ved sikring. Videre handler det om å kunne drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør og å kunne forstå og følge medisinskfaglig instruks og veiledning for portører. Det handler også om å kunne observere og rapportere om mulige endringer i allmenntilstanden til pasienten og brukeren under transport, forflytting og sikring. Videre handler det om å forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner, og å kunne begrunne og iverksette tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell. Hovedområdet omfatter også forebyggende HMS, brannvern, beredskap, smittevern og hygienetiltak etter gjeldende retningslinjer.

Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om å kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende. Hovedområdet handler også om kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder om tilstanden til pasienter og brukere. Det handler om å vise og forklare at empati, respekt og toleranse er grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet. Det handler også om å avgi rapporter og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp. Hovedområdet handler videre om tverrfaglig samarbeid og tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering inngår også. Regelverk om taushetsplikt og personvern er en del av hovedområdet.

Yrkesutøvelse
Hovedområdet handler om sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere ved hjelp av ulike metoder og å bidra til et optimalt pasientforløp. Hovedområdet handler også om transport og andre arbeidsoppgaver knyttet til døde personer.  Det handler om å forstå hvilken funksjon logistikken har i virksomheten og å følge prosedyrer og retningslinjer for mottak, oppbevaring og utlevering av varer, rengjøring, kontroll og vedlikehold. Hovedområdet handler også om å behandle aktuelle medikamenter og medisinskteknisk utstyr, og å transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. Bruk av transporttekniske innretninger, hvordan de er bygget opp, og hvilken betydning de har for sikkerhet og driftspålitelighet hører også med. Å kunne følge regelverk og yrkesetiske retningslinjer, og portørens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper inngår i hovedområdet. 

Gjennomføring
Som deltaker på vårt kurs får du undervisning sammen med en klasse via livestreaming på nett. Vi har dyktige lærere som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere eksamensoppgaver.
Kurset går i hovedsak hver mandag fra kl 17-21 til i slutten av mai og følger skolens ferier.

Eksamen
Privatisteksamen 2. juni 2021.
All oppmelding til eksamen skal skje via internett: www.privatistweb.noGå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: