Språk

Norskopplæring - A2 lesing og skriving

Kurs-id: 352074
Sted: Teams
Timetall: 60
Kursstart Info: 19.08.20 - 17.03.21
Klokkeslett: 17:00 - 20:00
Påmeldingsfrist: 05.05.2020
Pris: kr 9000.-
Kontaktperson: Heidi Victoria Moss
E-post:
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Lesing og skriving - Norskopplæring på A2 nivå

Vil du styrke og utvikle dine norskferdigheter? Da er dette kurset midt i blinken for deg! 

Gjennom kursmodulene i norsk blir du oppfordret til å bruke språket aktivt og får mange anledninger til å øve og repetere. Målet er at du raskt skal bli tryggere i å bruke språket og selv opplever å ha blitt bedre. 

Våre dyktige lærere veileder deg på vår digitale plattform og du får treffe lærer og andre deltakere, enkelt og hjemme i din egen stue!

Kursmodulen A2 lesing og skriving er en av fire 60-timers moduler innen norskopplæring.  Du kan velge å ta en eller flere av modulene sammen. 

  • A2 muntlig 
  • A2 lesing og skriving 
  • Studieteknikk med norsk 
  • Norsk med data

Modulen passer for deltakere som har behov for å oppnå lese- og skriveferdigheter på A2-nivå. 

Innholdet er tilrettelagt etter læreplanverket i grunnleggende ferdigheter og tilpasset deltakere med norsk som andrespråk på A2-nivå: 

Opplæring i lesing

Forberede, utføre og bearbeide innebærer å ta i bruk ulike strategier for å forstå tekster av stadig større vanskegrad. Dette forutsetter avkodingsstrategier der lyder trekkes sammen til ord, ord til setninger og setninger til tekst.

Finne innebærer å finne fram til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster.

Tolke og sammenholde innebærer å kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster.

Reflektere og vurdere innebærer å forholde seg selvstendig til tekster. Dette spenner fra å kommentere innholdet i tekster med utgangspunkt i egne meninger til å forholde seg kritisk til en tekst som en helhet og begrunne egne synspunkter, analyser eller vurderinger.

Opplæring i skriving 

Planlegge og bearbeide innebærer å kunne ta i bruk ulike strategier og kilder som forberedelse til skriving, og å være i stand til å revidere tekster på bakgrunn av egen vurdering og andres tilbakemeldinger.

Å utforme innebærer å kunne beherske og ta i bruk rettskriving, grammatikk, setningsoppbygging og tekstbinding på papir og skjerm sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte.

Kommunisere innebærer å kunne uttrykke meninger, drøfte problemstillinger, dele kunnskap og erfaringer gjennom å tilpasse egne tekster til mottaker, innhold og formål.

Reflektere og vurdere innebærer å bruke skriving som redskap for å kunne følge med på og å utvikle bevissthet om egen læring.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: