Yrkesrettet utdanning

Nett - UTVIDET Fagkurs for deg ansatt innen helse-og omsorgsfag

Kurs-id: 354218
Sted: Nettkurs
Timetall: 45
Kursstart Info: 01.01.2021 - 31.12.2021
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 3499
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no
Telefon: 99 33 18 80
Mobil: 41460320
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Jobber du som pleieassistent? Eller helsefagarbeider? AOF Norge tilbyr i en kurspakke på nett for deg som jobber med mennesker ved sykehjem, sykehus eller andre institusjoner der pleie er en viktig arbeidsoppgave.  

Kurspakken inneholder flere kurs som er relevante for deg som jobber med eldre og syke mennesker. Du får god innføring i ulike deler av jobben, og lærer om viktige tema i ditt arbeid. 
 
Kurspakken består av følgende nettkurs:
1.    Hverdagsmestring 
2.    Matomsorg og ernæringstiltak
3.    Legemiddelhåndtering grunnkurs     
4.    Legemiddelhåndtering  
5.    Generell legemiddelhåndtering    
6.    Observasjonskompetanse  
7.    Legemiddelhåndtering ved diabetes  
8.    Legemidler til eldre 
 
Pris kr. 3499,-
 
 

Klinisk fagstige

Noen av kursene i denne kurspakken er godkjente som en del av klinisk fagstige. Fagforbundets fagstige er en ordning du kan bruke til å dokumentere din praktiske og teoretiske kunnskap. Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn for lønnskrav i lokale forhandlinger. Les mer om klinisk fagstige her.
 

Hverdagsmestring 

Leve hele livet er en reform for å skape de eldres helse- og omsorgstjeneste. Hverdagsmestring er en av fem løsninger reformen legger opp til, for å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid.
 
Eksempler på tema som gjennomgås
 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering – hva innebærer det?
 • Fra en pleiekultur til en mestringskultur
 • Omsorgsmakt og krenkelser
 • Refleksjon omkring egne holdninger og kommunikasjon
 • Omsorg på brukerens premisser
 • Velferdsteknologi
 • Motivasjon og mestring
 • Integritet, likeverd og respekt for hverandres ulikheter
 • Myndiggjøring og ansvarliggjøring
 • Fall og falltendens
 • Pårørende - rett til informasjon

Matomsorg og ernæringstiltak

Eldre og syke med hjemmesykepleie eller i sykehjem skal vurderes for ernæringsmessig risiko. Dersom ernæringsproblem identifiseres på et tidlig stadium, kan utgiftene for helsetjenesten reduseres, samtidig som mange eldre får den hjelpen de trenger slik at de kan bo lengre i eget hjem. Kurset har som mål å styrke ernæringsarbeidet i og utenfor institusjon, slik at pleiepersonellet blir i stand til å identifisere personer i ernæringsmessig risiko, og iverksette enkle tiltak på et tidlig stadium, før personen utvikler underernæring.
 
Klinisk fagstige: Kurset er godkjent som tellende med 4 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeidere samt øvrige helsefaglige personalgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for. 
 
Faglig forankring og godkjenning: Forankret i nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Kosthåndboken, ernæringstrappen og relevante NEL-artikler.
 
Eksempel på tema i kurset
 • Nøkkelhullkost, standardkost og generelle kostråd
 • Vurdering av risiko for underernæring
 • Kartlegging av kostvaner, vurdering av matinntak i forhold til behov
 • Observasjon og vurdering av tiltak mot bakenforliggende årsaker til ernæringsproblem
 • Prioritering av ernæringstiltak i henhold til ernæringstrappen
 • Dokumentasjon

Legemiddelhåndtering ved diabetes - oppfriskningskurs

Dette kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell, slik at legemiddelhåndtering og oppfølging av pasienter med diabetes kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende retningslinjer og lovverk. Anbefales til alle som har ansvar for pasienter med diabetes, og særlig de som skal gi insulin. Bestått kurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for å gi insulin, og fornyet godkjenning til å dele ut istandgjorte legemidler fra dosett og multidose.
 
Du lærer om diabetes type 1 og diabetes type 2, behandlingsmål, forebygging av senkomplikasjoner, tablett- og insulinbehandling inkludert prosedyre for administrering av insulin. I tillegg får du frisket opp legemiddellære, forsvarlige kontrollrutiner og blir oppdatert på relevant lovverk.
 • Relevante lovbestemmelser
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Forebygging av senkomplikasjoner
 • Blodglukosesenkende midler
 • Inntaksregler
 • Effekter og bivirkninger
 • Observasjoner og vurderinger
 • Blodsukkermåling og insulinbehandling
 • Injeksjonsteknikk
 • Stikkskader

Legemiddelhåndtering - grunnkurs

Dette kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.
 
Klinisk fagstige: Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende med 12 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider samt øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.
 
Innholdet i kurset er basert på relevante lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer, Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Fokus på faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar.
 
Eksempel på tema i kurset: I kurset får du delta interaktivt i legemiddelhåndteringen til pasienter med noen av de vanligste sykdommene og tilstandene man ser i kommunehelsetjenesten. Du lærer om forskjellige legemidler og hvordan de virker, inntaksregler, kontrollrutiner, relevante observasjoner og tiltak knyttet til problemstillinger fra praksis. Du lærer også om forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk, og blir kjent med hvordan bestemmelsene kan gjøre seg gjeldende i praksis. En tilleggsgevinst er at du får trening i å innhente nødvendige opplysninger fra pålitelige oppslagsverk, f. eks. felleskatalogen.
 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt
 • Samhandling med andre som deltar i legemiddelhåndteringen
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Legemiddelformer, riktig administrering, knusing og deling av tabletter
 • Kontroll ved utdeling og ved endringer i medisineringen
 • Farmakokinetikk
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Observasjon av effekt og bivirkningssymptom
 • Interaksjoner
 • Bruk av pålitelige oppslagsverk 

Legemiddelhåndtering 

Du jobber som assistent (medhjelper) i hjemmetjenesten og skal dele ut medisiner fra multidose og dosett. Hva innebærer det å ha slikt ansvar? Hvilke situasjoner og problemstillinger kan du møte? Hva er viktig å rapportere, og når må du tilkalle hjelp? Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne personell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kursene er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.
 
Eksempel på tema som gjennomgås: Kurset bygger på relevant lovverk og basiskunnskap om legemidler og sykdommer. Det danner et faglig grunnlag for virksomhetslederes vurdering og godkjenning av personell som skal administrere legemidler i kommunehelsetjenesten.
 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
 • Innhente råd og hjelp fra kvalifisert personell
 • Innhente hjelp i akutte situasjoner
 • Taushetsplikt
 • Meldeplikt
 • Pasientrettigheter
 • Rapport og samhandling
 • Kontrollrutiner ved utdeling
 • Legemiddelformer og riktig bruk av legemidlene
 • Bruk av felleskatalog og pakningsvedlegg
 • Legemiddelbehandling og eldre
 • Sykdomslære
 • Bivirkningsymptomer

Generell legemiddelhåndtering - oppfriskningskurs

Dette kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått kurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha fornyet godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.Dette er ett av flere oppfriskningskurs en kan velge mellom etter grunnkurset.
 
Klinisk fagstige: Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende med 4 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeidere og øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.
 
Eksempel på tema i kurset:
 • Generell legemiddellære og legemiddelhåndtering, knyttet opp mot eksempler fra praksis. Det er særlig fokus på brukere med hjerte- og karsykdom, kontrollrutiner, avvik og bivirkninger. 
 • Ansvar for legemiddelhåndtering
 • Kontrollrutiner
 • Inntaksregler
 • Når det skjer feil
 • Hva skjer med legemidlet i kroppen (farmakikoinetikk)
 • Hvordan legemidler virker (farmakodynamikk)
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Bivirkninger og interaksjoner
 • Observasjoner og rapport
 • Kursdeltager får trene seg i å bruke Felleskatalogen

Observasjonskompetanse

Målgruppen for dette kurset er pleie- og omsorgspersonell med og uten helsefaglig utdanning. Målet med kurset er styrke observasjonskompetansen blant pleie- og omsorgspersonell, og bidra til at hver enkelt:
 • Er oppmerksom på endringer hos pasienten.
 • Har kunnskap om relevante observasjoner og kan gjenkjenne tegn til forverring av sykdom.
 • Vet hvordan man observerer bevissthet, mental tilstand, blodsirkulasjon, respirasjon og kroppstemperatur.
 • Er i stand til å utføre målemetoder korrekt, og har kunnskap om normale, eventuelt gjennomsnittlige referanseverdier/resultat.
 • Har kunnskap om komplikasjoner av sykdom og sengeleie.
 • Forstår når det er nødvendig å innhente hjelp fra annet kompetent personell.
 • Blir i stand til å gi en oversiktlig, relevant og objektiv rapport.
Eksempler på tema som gjennomgås:
 • Fall og forebygging av fall blant eldre.
 • Bevisstløs person, hjernerystelse, kronisk subduralt hematom.
 • Mental forvirring, kognitiv svikt, demens, depresjon, selvmord.
 • Urinveisinfeksjon
 • Hjerneslag, hjerteinfarkt og brystsmerter.
 • Ernæring, dehydrering, veiing av pasient.
 • Observasjoner basert på Glaskow Coma Scale.
 • Observasjoner knyttet til blodsirkulasjonen.
 • Observasjoner knyttet til respirasjonen.
 • Observasjoner knyttet til feber.
 • Allmenntilstand og helsesvikt hos eldre.
 • Rapport og pasientjournal.

Legemidler til eldre

Dette kurset passer også for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 
Eksempel på tema som gjennomgås:
 • Ansvar og plikter som helsepersonell
 • Faglig forsvarlighet
 • Aldersrelaterte endringer og sykdomslære
 • Hva som skjer med legemidlet i en gammel kropp (geriatrisk farmakokinetikk)
 • Spesielle utfordringer med legemiddelhåndtering til eldre
 • Når pasienten tar flere samtidige medisiner
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Inntaksregler for legemidler
 • Kontrollrutiner for utdeling fra dosett og multidose
 • Lær å bruke pakningsvedlegg, pasientinformasjon og felleskatalogen
 • Effekt og bivirkning
 • Observasjon og rapport
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt
 • Knusing av tabletter


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: