Fagskole: Kontor, Salg og Serviceledelse

Ønsker du å gå videre? Fagskoleutdanningen i Kontor, salg og serviceledelse bygger på videregående opplæring innen studieretning service og samferdsel eller tilsvarende.

Fagskoleutdanningen i Kontor, salg og serviceledelse bygger på fullført og bestått videregående opplæring innen studieretning service og samferdsel eller tilsvarende. Utdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse ut over videregående skoles nivå. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav, og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innefor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor.

Utdanningstilbudet er en selvstendig yrkesrettet utdanning ved at dens hovedmål er å utvikle reflekterte yrkesutøvere med en solid fagkompetanse som er etterspurt av sektorene. De kan etter endt utdanning tiltre direkte i sentrale funksjoner i offentlig eller privat sektor innen fagområdene for fagskolen. Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer sektorene stadig står ovenfor. Fagskoleutdanningen skal også gi studentene et godt grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstillingskompetanse slik at både den enkelte og arbeidslivet er sikret faglig utvikling og kompetanse i tråd med utfordringer og utvikling i fremtiden.

Fagskoleutdanningen er både yrkesrettet og praksisrelatert. Det legges betydelig vekt på vekselvirkning mellom teori og praksiserfaringer for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse. Aktiv deltakelse fra studentene er derfor forventet. Utdanningen knytter studentenes egne erfaringer og problemstillinger sammen med arbeidslivets utfordringer og sentral teori. Variasjon i valg av arbeidsmetoder er viktig for å gi studentene en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Arbeidsformene understøtter studentenes egne initiativ og tilrettelegges slik at studentene utvikler evne til kommunikasjon, samarbeid og praktisk yrkesutøvelse. Videre skal arbeidsformene bidra til å styrke studentenes motivasjon for egen faglig videreutvikling.

Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav, og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innefor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor.

Er du medlem i Handel og Kontor eller Fagforbundet vil du kunne søke stipend for å finansiere deler av kostnadene til fagskolen. Størrelsen på stipendet er ikke fastsatt, men ved å ta kontakt med Handel og Kontor eller Fagforbundet får du nærmere informasjon om de ulike stipendordninger.

 

Del kurset på sosiale medier: