Fagskole - BARN MED SÆRSKILTE BEHOV

Endelig en fagskoleutdanning i oppvekstfag med fokus på barn med særskilte behov. Dette er et viktig bidrag til å tilføre etterspurt kompetanse.

AOF Midt-Norge tilbyr nå et fagskoletilbud innenfor området barn med særskilte behov. Fagskoleutdanningen er både yrkesrettet og praksisrelatert, og er satt med oppstart i februar 2015 i Trondheim.

Den demografiske utviklingen i Norge er i stor endring. Endringen har ført til store forandringer også i barn og unges oppvekstsvilkår. Dette fører igjen til økt og endret behov for kompetanse i oppvekstsektoren. Økt behov og krav til omstilling har medført et sterkt behov for å styrke kompetansen hos barne- og ungdomsarbeidere og andre som jobber i barnehage, SFO/skole og annet barne- og ungdomsarbeid. FNs konvensjon om barns rettigheter slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som angår barn. Offentlige organer og ansatte er pålagt å oppfylle og respektere de rettighetene som kommer til uttrykk i konvensjonen.

En fagskoleutdanning i oppvekstfag med fokus på barn med særskilte behov er et viktig bidrag til å tilføre etterspurt kompetanse i fagfeltet. Fagskoleutdanning innen oppvekst skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse innen oppvekstfagene, og gi høy yrkesetisk forståelse og gode kunnskaper om barn og unges situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge. Videreutdanning er formaliserte tilleggsutdanninger ved fagskoler, høgskoler og universiteter, og skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Dagens og framtidas utfordringer både for samfunnet generelt og oppvekstsektoren spesielt, innebærer behov for nytenkning, og hvor de ansatte må få tilført ny kunnskap. Med denne tilleggskompetansen kan man bidra til oppbygging av et faglig godt tilbud i kommunene og ved de virksomhetene som arbeider med barn og ungdom i tråd med sentrale føringer.

Mål og læringsutbytte

Fagskoleutdanning i barn med særskilte behov har som overordnet mål å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med barn og unge og deres familier, samt medarbeidere på arbeidsplassen. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

Hovedintensjonen er å sikre et ensartet faglig nivå, og gjøre videreutdanningen likeverdig i hele landet. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet og praksisrelatert.

Opptakskrav

Formelle opptakskrav Fagskoleutdanningen ligger på tertiært nivå. For opptak til fagskoleutdanningen «Barn med særskilte behov» kreves det at ett av følgende kriterier er oppfulgt:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.
  2. Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak/innpasning for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.  

Del kurset på sosiale medier: