Arbeidsvarsling

Kurs i arbeidsvarsling er nødvendig for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg.Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Generelle kompetansekrav

Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. For spesialiserte oppgaver, som kjøring av lede-/følgebil og støtputebil, forutsettes det at det gis nødvendig opplæring utover kursene nevnt i dette vedlegget. Slik opplæring må gis av personer med nødvendig kompetanse, som ikke omfattes av bestemmelsene om godkjenning som kursholder for arbeidsvarslingskurs.

Når Statens vegvesen er byggherre, bør det i tilbudsgrunnlaget stå at det forutsettes at det bare benyttes personell med godkjent opplæring, eventuelt at det forlanges en erklæring fra entreprenøren om at bare slikt personell skal benyttes. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil påta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg.

 

Kurs(ikke utfyllende)

Kurs 0 (basiskurs)            1-3 timer For alle som sporadisk skal utføre arbeid på veg, må fornyes etter 1 år

Kurs 1                                   6 timer For alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg, må fornyes etter 5 år

Kurs 2                                   12 timer Kurs for ansvarshavende, må fornyes etter 5 år

Kurs 3                                   3 timer +øvelse Kurs i manuell trafikkdirigering, krever også at du har kurs 1 eller 2 som minimum, må fornyes etter 5 år

Alle kurs skal dokumenteres med kursbevis. For kurs 1-4 er det krav om bestått prøve for å få kursbevis. Basiskurset gir tillatelse til å arbeide på eller ved veg i opptil 2 måneder innenfor ett år. Bestått kurs 1, 2 eller 3 gjelder i 5 år. Etter 5 år kreves nytt kurs.

Kurs holdt før den 1.1.2011 er også gyldige i 5 år, men gammelt kurs 1 gir ikke kompetanse til å ha stedlig ansvar for arbeidsvarsling med mindre vedkommende har minimum ett års relevant arbeidserfaring. Bare kurs med kursholdere godkjent av Vegdirektoratet vil bli godkjent som tilfredsstillende opplæring.

Sjekk når neste kurs starter: http://www.aof.no/midtnorge/helse-miljo-og-sikkerhet/1031

Del kurset på sosiale medier: