AOF.no

Yorkshireskolen 2023

Kurs ID: 502581

Oppstart

torsdag 2. november 2023

Slutter

lørdag 11. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

søndag 30. april 2023

Timeantall

Totalt: 62

Timer med foreleser: 62

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Oslo

Torggata 12

Kontakt

Marc Patrick Wiggam

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Vi tilbyr kurs på Yorkshireskolen 2023. Behovet for å bruke engelsk i faglig sammenheng vokser med internasjonaliseringen av arbeidslivet og globalisering av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes, slik at tillitsvalgte i de fleste bransjer opplever samme behov for økt språkkompetanse.

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som i sitt arbeid som tillitsvalgt opplever et behov for å bedra forstå og gjøre seg forstått på engelsk.

Det kan være:

 • tillitsvalgte i internasjonale konsern

 • tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser

 • tillitsvalgte på arbeidsplasser hvor engelsk er arbeidsspråk

 • tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid

 • tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover

 • Deltakerne skal ha god grunnleggende engelskkunnskaper og kunne delta i samtaler om dagligdagse emner.

 • Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

1) Engelsk språk relatert til følgende situasjoner og ferdigheter:
• Presentasjoner
• Møter
• Diskusjoner
• Intervjuer
• Lesing
• Rapportskriving

2) Innledninger og diskusjoner om følgende emner:
• Fagbevegelsens struktur og organisering
• Arbeidsforhold
• Globalisering
• Det politiske systemet
• HMS
• Likestilling
• Forholdet mellom fagbevegelsen og Labour Party
• Lover og avtaler
• Prosjektarbeid i et utvalgt emne

Et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring stiller fagbevegelsen, dens medlemmer og tillitsvalgte overfor store organisatoriske, faglige og personlige utfordringer. AOFs ser det som sin oppgave å bidra til at fagorganiserte på alle nivå skal kunne velge blant oppdaterte og utfordrende opplæringstilbud.

AOF, i samarbeid med LO og fagforbundene, utvikler opplæringstilbud som:

 • formidler og styrker arbeiderbevegelsens verdigrunnlag

 • styrker deltakernes evne til refleksjon og læring

 • stimulerer til selvstendighet og kritisk tenkning

 • bidrar til å se helheter og sammenhenger

 • tar deltakere med lese- og skriveproblemer på alvor

 • dokumenterer kursinnholdet og hvordan deltakerne har arbeidet med stoffet

 • grundig evaluerer læringen opp mot klare og entydige mål

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

Kurset skal gi deltakerne:

 • muntlig og skriftlig trening i engelsk språk

 • utvidet ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk

 • kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England

 • muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold

 • opplevelse av et engelsk sosialt- og kulturelt miljø

Kurset er et samarbeid mellom AOF Norge og Unite the Union og går over 10 dager.

Program del 1:
Den foregår på undervisningslokaler i Bradford, hvor deltakerne får intensiv språkundervisning i små grupper. Vektlagt blir konversasjon og ord og uttrykk som er sentrale i fagbevegelsen. Deltakerne får trening i å presentere seg selv, sine organisasjoner og sitt arbeid. Det er lagt opp til møter med tillitsvalgte lokalt for å få trening i å gjennomføre samtaler/intervjuer med engelskspråklige kollegaer. I tillegg er det satt av tid til pararbeid. Hvert par jobber med et utvalgt emne som de forbereder gjennom selvstudier og stoffinnsamling.

Program del 2:
Den andre delen er på et studiesenter sør for Barnsley som er eid av britiske arbeiderbevegelse. Her fordyper deltakerne seg i sine utvalgte emner gjennom feltarbeid i lokalmiljøet og intervjuer med lokale tillitsvalgte. Funnene blir sammenfattet i en rapport som presenteres skriftlig og muntlig. Deltakerne får veiledning, men ingen direkte språkundervisning i løpet av denne tiden. Utenom undervisningen er det tilbud om frivillige kulturelle og sosiale arrangementer.

Veilederen sørger for muligheten til å praktisere engelsk muntlig fra det første møtet på Gardermoen og gjennom hele oppholdet i England.

Kjenner dere tillitsvalgte innenfor eget forbund som dere mener er i målgruppa, er det ikke noe bedre enn at dere selv oppmuntrer vedkommende til å søke eller tipse oss om navn.

Ingen eksamen på dette kurset.

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset (kursavgift, hotellopphold, reisekostnader og ev. tapt arbeidsfortjeneste).

Utgiftene dekkes etter AOFs satser.

Oslo

Oslo

Torggata 12

Kontakt

Marc Patrick Wiggam

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.