AOF.no

Kjemiprosessfaget K5 – VG3 – Live nettbasert – 2022

Kurs ID: 500190

Oppstart

tirsdag 25. oktober 2022

Slutter

mandag 19. juni 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 8. november 2022

Pris

25400,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 kjemiprosessfaget handler om å utvinne, ivareta og videreformidle naturressurser. Faget skal bidra til at samfunn og arbeidsliv har fagarbeidere med nødvendig kompetanse i kjemisk prosessindustri innenfor drikkevannsforsyning, miljøteknologi, metall-, petroleum-, papir- og farmasøytisk industri og prosessindustri for øvrig. Vg3 kjemiprosessfaget handler også om kunnskap om bærekraftig utnytting av naturgitte verdier innenfor naturens tålegrenser.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjemiprosessfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg 2 Kjemiprosess og Vg3 Kjemiprosessfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder innen Vg3 Kjemiprosessfaget er:

Produksjon og vedlikehold

Hovedområdet omfatter bruk av prosessutstyr og prosessdata i drift- og nødssituasjoner. Samhandling med kollegaer og andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Videre omfatter det vedlikehold på anlegg og utstyr og klargjøring for arbeid på anlegget. Arbeid i tråd med gjeldende regelverk står sentralt.  

 

Produkt og produktflyt

Hovedområdet omfatter produksjonsflyt fra råstoff til ferdig produkt. Videre omfatter det virksomhetens organisering av verdiskapningen. Vurdering og rapportering av resultater inngår i hovedområdet. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid står sentralt.  

 

Dokumentasjon og kvalitet

Hovedområdet omfatter beregninger og bruk av tegninger, bilder, skjemaer, instrukser, prosedyrer og standarder. I hovedområdet inngår også faglige drøftinger. Videre omfatter det registrering og avviksrapportering.

https://www.udir.no/kl06/KJP3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen kjemiprosessfaget.

 

Etter Vg3

Produksjon og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, utføre og vurdere arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk

 • bruke tekniske flytskjemaer

 • gjøre rede for enhetsoperasjoner og tilhørende prosessutstyr

 • starte, drifte og stoppe produksjonsenheter og prosesser

 • optimalisere produksjonen ved hjelp av målinger og analyser

 • overvåke, analysere og feilsøke ved hjelp av verktøy, utstyr og egne sanser

 • løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver i tverrfaglige team

 • klargjøre prosessutstyr for vedlikehold

 • gjennomføre systematisk forebyggende vedlikehold av utstyr

 • klargjøre prosessutstyr for oppstart

 • foreta nedkjøring og nødstopp

 • bruke måle-, styre- og reguleringsutstyr og gjøre rede for virkemåten

 • bruke styrings- og overvåkningssystemer

 • iverksette tiltak i henhold til varslings- og nødprosedyrer

Produkt og produktflyt

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke datablader og dokumentasjon i henhold til rutiner for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikringsarbeid

 • gjøre rede for virksomhetens verdikjede fra råstoff til produkt

 • drøfte faktorer som påvirker lønnsomheten i produksjonen

 • gjøre rede for hva som skjer kjemisk, biologisk og fysisk i enhetsoperasjoner og prosesser

 • gjøre rede for bedriftens organisering, egenart og rolle lokalt, nasjonalt og internasjonalt

 • utføre driftsanalyser og vurdere analyser opp mot spesifikasjoner

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke tegninger, skjemaer, bilder, instrukser, prosedyrer og standarder i arbeidsutførelsen

 • rapportere muntlig, skriftlig på norsk og engelsk og ved hjelp av digitale verktøy

 • registrere og rapportere avvik

 • dokumentere arbeid i henhold til instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk

 • gjøre rede for virksomhetens innvirkning på miljøet og konsekvenser av drift og avvik

 • arbeide i tråd med bransjens etiske retningslinjer

 • drøfte problemløsning og optimalisering av produksjonen på norsk og engelsk med kollegaer og andre faggrupper

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

 

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.