AOF.no

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 502194

Oppstart

mandag 18. september 2023

Slutter

fredag 21. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 18. september 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 ventilasjons- og blikkenslagerfaget handler om å trygge tak og fasader og sikre det indre miljø mot klimaendringer og vannskader. Faget skal sette deg i stand til å bearbeide metaller, komposittmaterialer og andre tynnplateprodukter til å bekle tak, fasader og interiør. Videre handler faget om å velge utstyr som bidrar til å ivareta konstruksjonene, tilfredsstille kravene til estetikk og legge til rette for gjenvinning. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan verne verdier i konstruksjoner mot ytre og indre belastninger.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i ventilasjon- og blikkenslagerfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i ventilasjons- og blikkenslagerfaget er:

Tynnplateteknikk
Kjerneelementet tynnplateteknikk handler om å sikre bygg mot klimatiske påkjenninger og å beskytte bygningskonstruksjonen mot vanninntrenging. Det handler om å bruke tynnplateteknikker i arbeid med metaller, kompositt og andre materialer for å utvikle miljøeffektive løsninger. Kjerneelementet handler om å bruke falseteknikker, lodding, liming og andre metoder for sammenføyning og skjøting av tak, fasader og interiør.

Ventilasjonsteknikk
Kjerneelementet ventilasjonsteknikk handler om å bygge ulike typer ventilasjonssystemer. Det handler om å finne løsninger og systemer som sikrer et godt inneklima. Videre handler dette kjerneelementet om personlig og kollektiv sikring ved arbeid i høyden, i støy, med varme, med maskiner og med farlig verktøy.

Verkstedproduksjon
Kjerneelementet verkstedproduksjon handler om å velge materialer og bruke verktøy og maskiner i produksjon, tegning og drift. Videre handler det om å ha rutiner for å vedlikeholde maskiner og utstyr.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeid med tak og fasader. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre en sikker jobbanalyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

 • planlegge arbeid på tak og fasader, arbeide etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger, velge verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, arbeide i tråd med gjeldende krav for helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av støy, varme, støveksponering og arbeid i høyden

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • vurdere risiko og følge rutiner for å stroppe, anhuke og gi signal ved lasting og lossing

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og iverksette tiltak som forebygger helseskader og ulykker

 • vurdere og gjennomføre sikkerhetstiltak ved arbeid i høyden, montere og bruke arbeidsplattformer og stigetrinn, og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner

 • anvende sikkerhetsdatablad og følge anvisninger ved bruk av kjemikalier

 • vurdere ulike situasjoner der varme arbeider kan forårsake brann og gjennomføre sikkerhetstiltak

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • gjøre rede for prinsipper for å dimensjonere, sette i gang og drifte et balansert ventilasjonsanlegg og drøfte energisparende tiltak og alternative fornybare energikilder.

 • gjøre rede for ulike typer ventilasjonsanlegg og hvordan de påvirker tilluft og avtrekk

 • kapsle, isolere og branntette ventilasjonskanaler og gjøre rede for hvordan varme, kulde og støy påvirker isolasjonsmaterialet

 • vedlikeholde og rense kanalnett og ventilasjonsanlegg etter produsentens anvisning

 • montere utstyr, komponenter og prefabrikkerte produkter i tråd med leverandørenes krav

 • motta tynnplateprodukter og prefabrikerte materialer og produsere ulike typer beslag, tekkinger og komponenter

 • vedlikeholde maskiner og utstyr i verkstedet etter produsentens anvisning og iverksette tiltak ved feil

 • vurdere underlagets tilstand, arbeide ut fra konstruksjoner og drøfte hvordan det ytre og indre miljø påvirker sluttresultatet og overflatens levetid

 • utbedre underlaget før behandling og vurdere hvordan underlagets kvalitet påvirker arbeidsprosessen

 • vurdere spenningsrekken for metaller, gjøre rede for hvordan ekspansjon, korrosjon og patinering påvirker det ferdige produktet og velge materialer i henhold til dette

 • velge og bruke falseteknikker og sammenføyningsmetoder og vurdere hvordan valgene påvirker sluttresultatet

 • montere beslag på tak og fasader ved hjelp av totrinnstetting og skjult innfesting og vurdere konsekvensen av feilmontering

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.