AOF.no

Vei-og anleggsfaget

For deg som har lang erfaring fra industrien.

Hvorfor ta fagbrev?

Fagbrev i vei - og anleggsfaget gir deg et håndfast bevis på din kompetanse og ferdigheter, noe som er etterspurt i industrien. Fagbrevet gir deg økt mulighet for karriereutvikling så vel som personlig utvikling.  

Videre gir fagbrev følgende fordeler for deg:

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen.

 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse.

 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver.

 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser.

 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen.

 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.

 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn.

Hvordan-bli-anleggsmaskinfører

Oppstart

07.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom og digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Hvordan-bli-anleggsmaskinfører

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til fagarbeider i vei- og anleggsfaget.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Bygging av infrastruktur
Kjerneelementet bygging av infrastruktur handlar om å byggje, halde ved like og sikre vegar, tunnelar, bruer og infrastruktur for vatn, avløp og overvatn med maskiner og utstyr. Det handlar òg om kunnskap om geologi og korleis geologien påverkar ulike massetypar. Å sikre byggje- og anleggsplassar og trafikkavvikling ved vegarbeid er òg vesentleg i dette kjerneelementet.

Planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring
Kjerneelementet planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring handlar om å bruke kvalitetsikringssystem for planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av veg- og anleggsarbeid. Dette kjerneelementet handlar vidare om å følgje rutinar for kvalitetssikring i samband med veg- og anleggsarbeid. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementer.

Helse, miljø og sikkerheit
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse i drift og vedlikehald av infrastruktur. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

 • planleggje å byggje og halde ved like infrastruktur etter teikningar, beskrivingar, standarder og toleransekrav og preaksepterte løysingar ved å bruke ulike prosjektverktøy og vurdere konsekvenser av avvik fra toleransekravene

 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta materiale og utstyr og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget

 • arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit, bruke verne- og sikringsutstyr og reflektere over konsekvensar av ikkje å følgje krava

 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem, dokumentere eige arbeid og handtere avvik

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensane av støy, vibrasjonar og støveksponering

 • velje ut og bruke masseforflyttingsmaskiner og utstyr ut frå arbeidsoppgåve og gjeldande regelverk, og vurdere konsekvensane for miljøet og ressursbruken

 • bruke GPS- og maskinstyringssystem ved bruk av masseforflytningsmaskiner

 • vurdere farar ved gjenståande sprengstoff, varsle om fare og setje i verk tiltak for å fjerne sprengstoff

 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk, behandle kjemikalium, uønskte plantar og organismar og iverksette tiltak ved feilhandtering

 • utføre grunnleggjande førstehjelp

 • utføre arbeidsvarsling i samsvar med gjeldande regelverk og vurdere kva risikofaktorar som kan påverke trafikkavviklinga

 • sikre og sperre av byggje- og anleggsområde og drøfte ulike tiltak som sikrar risikoutsette arbeidsforhold

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og velge ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap

 • utføre stikking og nivellering

 • vurdere grunnforhold, vurdere massetypar og bruksområda deira og gjere greie for korleis geologiske forhold påverkar arbeidet

 • fundamentere grunnen, komprimere massar og dokumentere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk

 • byggje opp og halde ved like infrastrukturar over og under jorda etter teikningar og beskrivingar

 • leggje ulike typar røyr og setje ned og montere vass- og kabelkummar etter teikningar og beskrivingar

 • montere ulike typar betongelement og sikringsmateriell i ulike materiale over og under jorda etter teikningar og beskrivingar

 • bore i berggrunnen manuelt og maskinelt og drøfte korleis ulukker ved boring kan førebyggjast

 • forskale, armere og støype mindre betongkonstruksjonar etter teikningar og beskrivingar

 • setje opp murar i ulike materiale etter teikningar og beskrivingar

 • drenere grunnen etter gjeldande regelverk og drøfte korleis lokale forhold påverkar dreneringsmetoden

Dette kurset gjennomføres med en blanding av flere undervisningsmetoder.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Om du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Offentlig godkjent eksamen, LK 20

Du melder deg selv opp til eksamen gjennom Østfold Fylkeskommunes hjemmesider.

Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Undervisningen vil bli søkt fullfinansiert av Østfold Fylkeskommune. Du må oppfylle følgende minimumskriterier:

 • Minimum 7000 timer relevant praksis i faget

 • Være bosatt i Østfold fylke

Interessert i noen av disse?