AOF.no

Utviklingsforstyrrelse og seksuell helse

Kurs ID: 502241

Oppstart

torsdag 23. mars 2023

Slutter

torsdag 23. mars 2023

Tidsrom

Kl.15:00 - 19:00

Påmeldingsfrist

mandag 20. mars 2023

Pris

1925,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Gjennom internasjonale konvensjoner og nasjonale planer er vi forpliktet til å sikre at det ikke legges unødige hindringer i veien for at utviklingshemmede skal ha et godt seksualliv – også hvor det i enkelte tilfeller kan nedprioriteres grunnet smittevernhensyn og andre organisatoriske hensyn.

Mange tjenesteytere og omsorgspersoner opplever seksualitet hos tjenestemottakere/brukere som et problem. De fleste har så liten erfaring med temaet at de føler seg maktesløse og usikre i hverdagen.

Nærpersoner til personer med utviklingsforstyrrelser kan ha ønske om bistand til vurdering av tilpassede tiltak for å møte utfordringer med seksuell atferd i ulike situasjoner. Personer (uavhengig av diagnose) har rett til et seksuelt liv. Dersom behovene for tilpasset informasjon og tilrettelegging ikke møtes godt nok, kan vansker med å sette grenser for sitt eget uttrykk og risiko for å begå mulige overtramp oppstå. Mulighetene for selv å verge seg mot risikosituasjoner kan også bli redusert. Mangelfull informasjon eller ikke godt nok tilpasset informasjon eller tilrettelegging kan komme til uttrykk som seksuell frustrasjon og seksuell "skjevutvikling" (vanskelige/krevende/farlige eller lite sosialt akseptable parafilier mv).

Generelt sett er det behov for bistand til systematisk vurdering av kunnskap om seksuell atferd og seksuelle uttrykk, samt råd om eventuelle tilpassende strategier for å møte utfordringer.

I daglig samhandling kan det oppleves som utfordrende å forstå, tolke og analysere atferd, spesielt seksualisert atferd. De fleste utfordringer har sitt motstykke i muligheter for endringer til bedre tilpasset atferd. Hva er en atferdsproblem, for hvem er det et problem, hvorfor er det et problem og hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes bedre i samhandling.  Er det slik at vi har tilstrekkelig kunnskap om hva vi kan gjøre og hvilke forhold vi må ta hensyn til? Er lite tilpasset atferd noe som kan oppstå som «lyn fra klar himmel»? Hvordan kan vi samle informasjon og forsøke å avdekke hvilke forhold atferd forkommer i sammenheng med?

Foreleser:

Terje Wårheim

Terje Wårheim har lang erfaring fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne. Han er barnevernspedagog, med mastergrad i Tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Han har studert og underviser innen veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi, ART; Aggression Replacement Training og om trening av sosial kompetanse, forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos barn og unge, kommunikasjons- og relasjonskompetanse, målrettet miljøarbeid og ulike opplæringsteknikker. 
Wårheim har også samarbeidet med Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Læringspsykologistudiet i Oslo. Han er en hyppig benyttet og meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Kurset er tilrettelagt for ansatte i kommunale helsetjenestesystem som

 • Sykepleiere

 • Vernepleiere

 • Aktivitører

 • Miljøterapeuter

 • Miljøarbeidere

 • Hjelpepleiere

 • Nærpersoner i kommunale omsorgsboliger

 • Personer som er i samhandling med personer med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse sosialt og kommunikasjonsmessig

 • Ansatte i skolen

Kurset egner seg også godt for pårørende, hjelpeverger og støttekontakter

-

Presentasjonen belyser følgende emner;

 • Diagnostisk status – hva innebærer det for dem selv og nettverket

 • Frustrasjon og aggresjon

 • Hvorfor gjør de som de gjør? - ulike hypoteser.

 • Hva bør vi gjøre?

 • Seksualitet - vi er seksuelle fra vi er født - seksuell utvikling/seksuell skjevutvikling

 • Etiske spørsmål

Kurset vil være med på å gi økt kompetanse på atferd, forståelsen av denne og tiltak for å bedre livskvalitet og hverdagen hos personer med utviklingsforstyrrelser (deriblandt autisme), og deres omgivelser.

 • Felles forståelse av hvorfor de gjør som de gjør – ingenting forekommer i et vakum, inkl. seksualisert atferd

 • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker det tjenestemottakeren gjør, og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling

 • Forholde seg til seksuell frustrasjon, seksuell skjevutvikling og seksuell utagering

Digitalt kurs 23. mars 2023

-

Kurspris pr. deltaker kr 1.925,-.

Avmeldingsfrist 20.03.23.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Lars Metlid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.