AOF.no

Utøvende lederskap i praksis

Er du, eller ønsker du å bli leder, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN UTØVENDE LEDERSKAP I PRAKSIS?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskole Utøvende lederskap i praksis gir en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

Real Estate

Oppstart

22.08.2024

Nivå

Fagskole

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Real Estate

Utdanningen er beregnet på mellomledere eller ansatte som ønsker å utdanne seg til mellomledere i en bedrift eller virksomhet. 

Formelle opptakskrav:
Fullført og bestått videregående opplæring. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

Opptak på bakgrunn av realkompetanse:
Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.
Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning, som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaks­grunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk fagskoleutdanning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

Søkere med utdanning utenfor Norden kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse og må ha søkt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere NOKUT) om godkjenning av utdanningen og må legge ved godkjenningsvedtaket til søknaden. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.480 timer).

Søkere som tas opp til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse og med utdanning fra land utenfor Norden, kreves det også dokumenterte språkkunnskaper på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. Europarådets referanserammeverk for språk.

Rullerende opptak

Det er rullende opptak til utdanningen. Dette betyr at det kan søkes på skolens utdanninger helt frem til studiestart, så fremt det er ledige studieplasser. Mottatte søknader blir vurdert fortløpende. Alle søkere som tilfredsstiller ett av opptakskravene, enten de tilfredsstiller det formelle opptakskravet eller har likeverdig realkompetanse, prioriteres søknadene ut fra tidspunktet søkeren har dokumentert å tilfredsstille ett av opptakskravene. For å sikre seg studieplass, er det viktig at dokumentasjon på forkunnskaper jf. opptakskravet vedlegges søknaden når du søker studieplass eller lastes opp til «min side» snarest etter at søknad er sendt.

Emne 1: Lederskap og forutsetninger for endring
a) Fra posisjon til relasjon
b) Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse
c) Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
d) Organisasjonskultur og endring
e) Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling
f) HMS for ledere

Emne 2: Grunnelementer i ledelsesfaget
a) Offentlig økonomi
b) Organisasjon og ledelse
c) Omdømmebygging
d) Samfunnsfaglige emner

 Emne 3: LEAN og implementering
a) Grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder
b) LEAN-Spillet
c) LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv
d) Det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Emne 4: Strategi, samspill og scenarieutvikling
a) Prinsipper for strategisk dialog og forankring
b) Visualisering av fremtid – scenarieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetanse og strategisk responsevne
c) Metode for utvikling av strategisk plan – HO SHIN

 Emne 5: Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema innen ledelsesfaget. Studenten skal trekke inn stoff fra emnene og knytte dette til praksis

Etter endt utdanning skal studentene ha oppnådd følgende overordnet læringsutbytte:

 Kandidaten:
•       har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag, teoretisk plattform, verdier og lovverk innenfor ledelsesfaget
•       har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, markedsføringsledelse
•       har kunnskap om hva lederskap innebærer
•       har kunnskap om ulike kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
•       har kunnskap om hva som påvirker organisasjonskultur og forutsetninger forendring
•       har kunnskap og innsikt i ledelsens rolle i forhold til overordnet strategisk utvikling
•       Studenten har kunnskap LEAN som metode og historisk bakgrunn for filosofien

Ferdigheter:

 Kandidaten:
•       kan bidra til ledelse og drift på en mest mulig effektiv, økonomisk og sikker måte, og reflektere over egen faglig utøvelse.
•       kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.
•       kan forklare de grunnleggende byggesteinene i relasjons- og styrkebasert ledelse
•       kan forklare og anvende dialog som lederverktøy
•       kan anvende kunnskaper om fagområdet til å vurdere og forstå problemstillinger knyttet til strategiutvikling og samspill og ledelse
•       kan anvende ulike verktøy innenfor LEAN

Generelle kompetanse:

Kandidaten:
•       kan identifisere og bidra til organisatoriske, driftsmessige, markedsmessige og etiske utfordringer og dilemmaer.
•       kan utføre lederrollen i tråd prinsipper for HMS
•       kan arbeide tverrfaglig
•       kan identifisere kulturelle strukturer i en organisasjon
•       kan anvende kunnskap om samspill mellom mennesker i forbindelse med endrings og utviklingsprosesser
•       kan identifisere og vurdere ulike (etiske) problemstillinger og dilemmaer som kan oppstå i samarbeid med andre
•       kan vurdere LEAN som metode opp mot andre metodeverktøy for å bidra til det
•       kontinuerlige forbedringsarbeidet

I studiet legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, oppgaveseminar, veiledede grupper, e-læring og forelesninger. Det opprettes basisgrupper, hvor studentene samarbeider med medstudenter. Arbeid fra gruppene vil kunne bli presentert i plenum. Det gis veiledning i gruppene og det er faglærer som har veiledningsrollen. 

Ingen eksamen. Innleveringer av emneoppgaver og prosjektoppgave med karakter. Vitnemål med 30 studiepoeng innen Fagskole

Utdanningen er GRATIS. Du betaler kun materiell og semesteravgift.
Semesteravgiften er kr. 325,- pr. semester – totalt kr. 650,-
Materiell er ca. kr. 2500,-

Interessert i noen av disse?