AOF.no

Utøvende lederskap i praksis – Næringsprogram

Kurs ID: 501734

Oppstart

onsdag 2. november 2022

Slutter

fredag 31. mars 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Timeantall

Totalt: 364

Timer med foreleser: 56

Timer selvstudie: 308

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. En må skaffe seg teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene en oppnår. Når en gjør dette sammen med andre, får en også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette fagskolestudiet «Utøvende lederskap i praksis» handler om. I dette programmet får du ta del i to av de mest grunnleggende emnene innen ledelse (14 studiepoeng), og hvor dette gir gode verktøy til å utvikle seg selv som leder, og bidra inn i utviklingen av egen arbeidsplass.

Arbeidstakere som er tilknyttet organisasjoner og næringsliv i Fredrikstad kommune og som fyller opptakskravene til studiet.

Formelle opptakskrav

Fagskoleutdanningen ligger på tertiært nivå. For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves det:

·       Fullført videregående opplæring. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for yrkesfag for opptak til fagskoleutdanning i Utøvende lederskap i praksis.

·       Søker må ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring.

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak for en eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Med realkompetanse menes all formell og ikke - formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Følgende punkter vil da vektlegges:

·  omfang av yrkespraksis

·   relevans av utdanning

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse, må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning, som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de fellesfag tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå (Bergenstesten).


 

Relasjons- og styrkebasert ledelse

Dette er introduksjonsemnet i studiet, og retter søkelyset på lederrollens utøvelse, og hvordan en som leder adresserer og håndterer sine relasjoner til sine medarbeidere. Relasjonsledelse er en menneskeorientert ledelsesteori og bygger på et humanistisk menneskesyn, og handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner og dialog, og hvor den styrkebaserte delen samtidig handler om å skape følelse av mestring og motivasjon. Med andre ord setter en søkelyset på egen relasjonskompetanse og hvordan en kan utvikle denne.

 

Vi ser også at samfunns- og næringslivsutviklingen fører med seg utvikling og endring på mange områder. Derfor ønsker vi å utfordre det at et tradisjonelt fokus på og arbeid med arbeidsmiljø ikke lengre bare dreier seg om å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Dette da viktige faktorer som konflikthåndtering, endringsprosesser, arbeidstidsplanlegging, medvirkning, omorganisering, ledelse, stress, utbrenthet og mestring aktualiseres i stadig sterkere grad. Helhetstenking står stadig mer sentralt og derfor blir Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) et sentralt begrep i enhver framtidsrettet virksomhet.

 

Ledelse, økonomi og markedsføring

Dette er grunnleggende temaer i generell ledelsesforståelse. Emnene har stor bredde innen fagområder som i høy grad er viktige i alle bransjer. Det er derfor naturlig at det søkes tverrfaglighet hvor det fokuseres på faglig ledelse og dette i forhold til relasjonsledelse. Emnet har relasjon til kompetansekravene for å søke om mesterbrev etter mesterbrevordningen, og innen andre fagskoleutdanninger går dette under betegnelsen LØM-fagene. Her berører vi ulike ledelsesteorier og strukturer, lovverk, økonomiforståelse, kommunikasjon og markedsføring - internt som eksternt.

Kunnskap:

Kandidaten:

·       har kunnskap om hva lederskap innebærer

·       har kunnskap om ulike kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger

·       har kunnskap om hva som påvirker organisasjonskultur og forutsetninger for endring

·       har innsikt i felles kunnskapsgrunnlag, teoretisk plattform, verdier og lovverk innenfor ledelsesfaget

·       har kunnskap om økonomistyring, personalledelse, kommunikasjonsarbeid.

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

·       kan forklare de grunnleggende byggesteinene i relasjons- og styrkebasert ledelse

·       kan forklare og anvende dialog som lederverktøy

·       kan bidra til ledelse og drift på en mest mulig effektiv, økonomisk og sikker måte, og reflektere over egen faglig utøvelse.

·       kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.

 

Generelle kompetanse:

Kandidaten:

·       kan utføre lederrollen i tråd prinsipper for HMS

·       kan arbeide tverrfaglig

·       kan identifisere kulturelle strukturer i en organisasjon

·       kan identifisere og bidra til organisatoriske, driftsmessige, markedsmessige og etiske utfordringer og dilemmaer.

I studiet legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger som rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, oppgaveseminar, veiledede grupper og forelesninger. Det vil kunne opprettes basisgrupper, hvor studentene samarbeider med medstudenter. Arbeid fra gruppeøvelser/diskusjoner vil kunne bli presentert i plenum. Det gis veiledning i gruppene og det er faglærer som har veiledningsrollen.

 

Tverrfaglige problemstillinger er det normale i arbeidslivet og ledelsesfaget, og er derfor godt egnet til å demonstrere helheten i utdanningen. Prosjektarbeid og problemløsende læring som metode i undervisningen vil derfor vektlegges. I samarbeid med studentene velges det ut temaområder som er egnet og ønskelige som område for prosjekt og arbeid i gruppene. Det arbeides med disse temaene i grupper, og resultatet vil kunne legges frem for medstudentene. Det er opp til gruppen å velge presentasjonsform som er egnet for temaet. For å oppnå best mulig læringsutbytte vil faglærer vurdere hvilke arbeidsmetoder som egner seg best til de ulike emnene/temaene.

 

Veileders/faglærers rolle vil være å stille spørsmål for å få studentene til å reflektere. Gjennom refleksjonen skal studentene komme frem til sine egne svar. Faglærers oppgave og ansvar vil være å sørge for at studentene har fremdrift, at de ikke «kjører seg fast» eller «sporer av».  Veileder/faglærer vurderer om studentene har oppnådd læringsutbytte, samt har ansvar for å gi tilbakemelding på oppgaven.

 

I tillegg, eller som alternativ til individuell veiledning, kan det arrangeres oppgaveseminarer etter nærmere avtale.  På oppgaveseminarene skal studentene presentere sine foreløpige arbeider for medstudenter og veileder.  Presentasjonen danner grunnlag for diskusjon.  Hensikten er å gi felles veiledning og respons med læringsutbytte både for studenter som legger fram og studenter som er deltakere.

Ved slutten av hvert emne leverer studentene et skriftlig arbeid som danner grunnlag for vurdering av emnet.

FINANSIERING

Studiet er finansiert med statlige midler og undervisningen er gratis for deg som student. Det du selv må betale for er:

·       semesteravgift på til sammen kr. 650,- for hele programmet.

·       lærebøker og annet læremateriell.

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Lars Erik Hermansen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.