AOF.no

Ukrainsk nybegynner trinn 1

Kurs ID: 502342

Oppstart

onsdag 15. mars 2023

Slutter

onsdag 10. mai 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 20:30

Påmeldingsfrist

mandag 13. mars 2023

Pris

2750,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et nybegynnerkurs for voksne som ønsker å lære seg ukrainsk språk og kultur

Kurset er lagt opp for voksne som ønsker å tilegne seg grunnleggende ukrainsk.

Det er ingen krav til forkunnskaper

  • Dette er et helt grunnleggende kurs i Ukrainsk for de som er interessert i å beherske språket.

  • Kursene tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare å forstå enkelt tale, enkle tekster og skrive en enkel beskjed/mail på Ukrainsk

  • De første trinnene konsentrerer seg i hovedsakelig om den muntlige siden av språket med uttale og enkel grammatikk.

Deltakeren skal bli fortrolig med dagligtale og det jobbes med uttale, ord og utrykk.

Lytteforståelse: Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse: Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale: Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne bruke enkle utrykk og setninger for å beskrive hvor hen bor og mennesker hen kjenner.

Uttrykke seg skriftlig: Deltakeren vil kunne skrive en enkel beskjed eller melding. Hen vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.

Vokabular: Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer.

Gjennom praktisk, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen

Deltakerne betaler selv for kurset

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.