AOF.no

B-trinn: Forebygging av ufrivillig fravær – kjennetegn og tiltak

Kurs ID: 501450

Oppstart

torsdag 29. september 2022

Slutter

torsdag 29. september 2022

Tidsrom

Kl.09:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

torsdag 22. september 2022

Pris

2190,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Oslo

Kurslokalet Hesten

Kristian Augusts gate 6

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

I dette kurset ser vi nærmere på hvorfor noen barn utvikler ufrivillig skolefravær og hvordan vi aktivt kan jobbe for å unngå fraværssaker. 

Hva gjør at noen elever utvikler skolefravær? Hva er kjennetegnene? 

Trygghet, mestring, tilhørighet, og gode relasjoner i skolen, til voksne og medelever, er forutsetningen for en elevs nærvær på skolen. Der ett eller flere av disse momentene uteblir, har vi en potensiell skolefraværssak. I kurset ser vi på arbeid med ufrivillig skolefravær, både på individnivå og systemnivå. 

Kursinnhold

•    Forståelsesrammen for skolefravær 
•    Barn med skolefravær – Hvem er de? Eksempler fra praksisfeltet
•    Hvordan jobbe når skolefravær er et faktum
•    Trygghet – forutsetning for læring og trivsel 
•    Relasjonens betydning
•    Mestring – forutsetning for å lykkes
•    Tilhørighet – forhindrer fravær
•    Om utenforskap
•    Det sosiale samspillet
•    Hva sier elevene selv?
•    Å samtale med eleven når vi mistenker mistrivsel
•    Skole-hjem-samarbeid – foreldre som ressurs
•    Tiltak – hva virker og hvorfor?

Kursholder

Sara Eline Eide har mange års erfaring fra barnehage og skole, og er spesielt opptatt av barn og unges psykiske helse og betydningen av den gode relasjonen. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har studert spesialpedagogikk og relasjonskompetanse. Sara Eline har utgitt bøkene På oppdagelsesferd sammen (Kolon forlag, 2019) og Skolefravær (Cappelen Damm, 2022). Inspirasjon til bøkene har hun fra sin tidligere jobb som miljøarbeider i skolen, fra samtaler med foreldre til barn som strever og gjennom faglitteraturen.

Dette kurset kan også bestilles til ditt arbeidssted/kommune/fylkeskommune.
Ta kontakt med oss: bro@aof.no eller tlf. 23 06 12 56.

Kurspriser ved bestilling (fysisk oppmøte eller nettkurs). Prisen gjelder inntil 50 deltakere.

2 timer:           kr 16 900
3 timer:           kr 19 900
4 timer:           kr 22 900
6 timer:           kr 26 900

Kursene retter seg mot ansatte på alle nivåer – assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere, miljøarbeidere, lærere, lektorer, spesialpedagoger, skoleledere, skoleeiere – i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen – og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.), og som ønsker spisskompetanse innenfor sitt fagfelt.

Deltakelse i kursene stiller ingen krav til forkunnskaper.

Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i grunnskole, videregående skole og i voksenopplæringen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse/kursinvitasjon.

Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen, og i andre instanser som jobber mot skolene (PPT, BUP, barnevern etc.). Læringsmål til det enkelte kurs hentes i hovedsak fra aktuelle områder i Læreplanen LK20

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Kursene er organisert som fysiske klasseromskurs.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen

Kurset finansieres av arbeidsgiver eller privat.

Oslo

Kurslokalet Hesten

Kristian Augusts gate 6

Kontakt

Nina Sundmark

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.