AOF.no

Tømrerfaget-teori til fagbrev- bransjeprogram industri og byggenæringen

Kurs ID: 502999

Oppstart

onsdag 23. august 2023

Slutter

onsdag 8. mai 2024

Tidsrom

Kl.16:55 - 16:55

Påmeldingsfrist

onsdag 30. august 2023

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring og praksis fra tømrerfaget i industri -og byggenæringen, og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Disse kursene er forbeholdt deg med minst 4-5 års erfaring fra betongfaget. Tilbudene kan også gjøres tilgjengelig for permitterte og ledige fra bransjen.

AOF Norge tilbyr teori til fagprøven kurs der du kan tilegne deg det teoretiske innenfor ditt fagfelt. Fagbrev får du når du kan dokumentere 5 års arbeidserfaring, melder deg opp til teoretisk eksamen og deretter fagprøve – de to sistnevnte via fylkeskommunen din. Teori til fagprøven kursene hos AOF er spesielt tilrettelagt voksne. Din erfaring og kompetanse verdsettes inn i undervisningssammenheng, som en del av undervisningsmetoden.

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til tømrer.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Konstruksjonar
Kjerneelementet konstruksjonar handlar om korleis ein byggjer trekonstruksjonar og konstruksjonar i samansette materiale, stål og lettmetall med utgangspunkt i produksjonsunderlaget, og om korleis laster og krefter verkar inn på konstruksjonane, og korleis dei held på styrke og stabilitet. Dette kjerneelementet handlar òg om å utforme brannhemmande og lyddempande konstruksjonar, og å forankre, feste inn og montere ulike materiale i bygningar og konstruksjonar. Vidare handlar det om å vurdere, sortere og omarbeide og lagre trevirke og byggjevareprodukt og kvalitetssikre produksjonen.

Bygningsfysikk
Kjerneelementet bygningsfysikk handlar om å komplettere nye og rehabilitere eksisterande trekonstruksjonar, gjennom samhandling med andre fagområde og med omsyn til produksjonsunderlaget. Vidare handlar det om å måle og dokumentere varme-, luft- og fukttransport i ein bygning, og om termografering og trykktesting av bygningar og konstruksjonar. Kompetanse om eigenskapane til trevirket og byggjevareproduktet er òg ein del av dette kjerneelementet.

Rehabilitering, ombygging og tilbygg
Kjerneelementet rehabilitering, ombygging og tilbygg handlar om å utbetre eksisterande bygningsdelar med nye materiale og løysingar på grunnlag av produksjonsunderlag. Det handlar òg om å tilpasse og føye saman trevirke og samansette materiale med eldre materiale og konstruksjonar. Å endre trekonstruksjonar og samansette konstruksjonar til nye funksjonsområde i samsvar med gjeldande regelverk er òg ein del av dette kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerheit
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerheit handlar om å identifisere og hindre situasjonar som er ein fare for liv og helse ved bygging av bygg for næring, oppvekst, omsorg og bustader. Dette kjerneelementet handlar òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet. Vidare handlar det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldande regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldande system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerheit. Kollegialt samarbeid om berekraftige og miljøvennlege løysingar er òg ein del av dette kjerneelementet.

 • planleggje byggprosjekt etter teikningar, beskrivingar, preaksepterte løysingar, standarar og toleransekrav og vurdere arbeidet ut frå framdrift, berekraft og lønnsemd og konsekvensar av avvik fra toleransekrava

 • utarbeide framdriftsplanar, bestille og motta materiale og utstyr og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre ein sikker jobbanalyse og rapportere om uønskte hendingar

 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem, dokumentere eige arbeid og handtere avvik

 • måle og utarbeide målsette skisser for å produsere konstruksjonsdelar i samsvar med teikningar, skjema og standardar

 • arbeide i tråd med gjeldande krav til helse, miljø og sikkerheit og gjeldande regelverk, varsle avvik og reflektere over konsekvensar av ikkje å følgje krava

 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk, og reflektere over konsekvensane av feilhandtering

 • byggje opptil ni meter høgt stillas etter monteringsrettleiing, følgje regelverk for arbeid i høgda og vurdere bruk av sikringsutstyr

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensane av støy, vibrasjonar, støveksponering og bruk av kjemiske komponentar

 • bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensane av feilbruk

 • setje ut, sikre og kontrollere høgder og mål ved bruk av ulikt måleutstyr og gjere greie for mellombelse avstivingar under byggjeprosessen

 • utføre mottakskontroll, lagre materiale og festemiddel i samsvar med produktdokumentasjon og lage ein riggplan

 • velje og bruke trevirke og byggjevareprodukt og vurdere konsekvensane av varmegjennomgang, fukttransport og styrkeeigenskapar

 • byggje og montere veggkonstruksjonar og vurdere korleis fukt og temperaturendringar påverkar klimakonstruksjonen

 • byggje og montere takkonstruksjonar og himlingar og vurdere korleis krefter påverkar konstruksjonen

 • byggje og montere bjelkelag, etasjeskiljarar og himlingar og vurdere korleis laster påverkar konstruksjonen

 • gjere greie for prinsippa for brann og lyd og byggje brannhemmande og lyddempande konstruksjonar

 • byggje, montere og kontrollere element og modular av tre og samansette materiale

 • feste trekonstruksjonar mot betong, mur, stål og samansette materiale

 • montere vindauge og dører og tette, isolere og liste etter ei monteringsrettleiing og vurdere korleis krefter påvirker bygningsdelen

 • montere ulike typar innvendig og utvendig kledning og listverk og vurdere kvaliteten på materiala

 • leggje golv av tre og samansette materiale, montere listverk og vurdere korleis fukt i materiala påverkar resultatet

 • vurdere overføringa av krefter i arbeidet med å rehabilitere eksisterande konstruksjonar

 • rehabilitere trekonstruksjonar og skifte ut skadde bygningsdelar i eksisterande bygg

 • rehabilitere bygningar og drøfte korleis tradisjonelle byggjemetodar tek vare på eigenarten til faget og kulturtradisjonane

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som bidreg til å minimere miljøavtrykket og sikre ei effektiv ressursutnytting

 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren og reflektere over krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap

 • vurdere og bruke ulike byggtekniske løysingar og gjere greie for konsekvensane for inneklima og universell utforming

 • byggje og montere konstruksjonar for brukarar i ulike livssituasjonar og reflektere over korleis tilgjengelegheit bidreg til folkehelse i eit livslangt perspektiv

 • utføre grunnleggjande førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærern legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du gjennomfører hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til teoretiske tverrfaglige eksamen. Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen hos din Fylkeskommune og oppmelding skjer januar/september. For mer informasjon om oppmelding se: Informasjon om oppmelding til eksamen og lenker til oppmelding

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din Fylkeskommune og godkjent dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis(minimum 8700 timer),vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Innføring av nye læreplaner –Fagfornyelsen LK20

Nye læreplaner på VG3 rettet mot praksiskandidater trer i kraft fra høsten 2022:

AOF Norge tilbyr fagbrevkurs ut ifra nye læreplaner fra høsten 2022 slik at du som kursdeltaker får opplæring i nye fagtema og kompetansemål. Å ha oppdatert og ny kompetanse i arbeidslivet er viktig i dagens samfunn, og AOF Norge ønsker at du skal stå best rustet til nye utfordringer i arbeidslivet i fremtiden. Etter gjennomført og bestått teoretisk eksamen i faget er første mulighet til å gå opp til praktisk fagprøve ut fra ny læreplan våren 2024.

Skriftlig eksamen på gammel læreplan (LK06) kan avlegges til og med høsten 2023.Siste fag-og svenneprøve etter utgått læreplan må være avlagt innen 31. desember 2025.

Ønsker du mer informasjon angående overgangsordningen fra gammel til ny læreplan i faget ta kontakt med oss på arbeidsliv@aof.no

Kurset er kostnadsfritt for deg som deltaker, da kursavgiften er dekket av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogram i industri-og byggenæringen. Du må selv legge ut for oppmeldingsavgift til eksamen og deretter få dette refundert fra AOF.(Gjelder ikke selve fagprøven)

Kontakt

Hilde Moshølen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.