AOF.no

Tømrerfaget – Fagbrev – Virtuelt/kombinasjon

Kurs ID: 501748

Oppstart

onsdag 19. oktober 2022

Slutter

onsdag 10. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 12. oktober 2022

Pris

23900,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ta fagbrev som tømrer i virtuelt klasserom med mulighet for samlinger i Trondheim

Har du erfaring fra tømreryrket og ønsker å få dokumentert din kompetanse?
Da kan vårt teorikurs i tømrerfaget for å ta svennebrev som tømrer noe for deg! 

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er

 • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong

 • produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger

 • rehabilitering og vedlikehold av bygninger

 • tegnings- og konstruksjonsforståelse

 • arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

Tømrerfaget er en komprimert opplæring spesielt tilpasset voksne som har erfaringen fra yrket, men som mangler nødvendig teoretisk bakgrunn. Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen tømrerfaget. Opplæringen bygger på Vg1 Bygg- og anleggsteknikkVg2 Byggteknikk og Vg3 Tømrerfaget (hovedfokus)

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til tømrere.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har 3 - 4 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Tømrerfaget er en komprimert opplæring spesielt tilpasset voksne som har erfaringen fra yrket, men som mangler nødvendig teoretisk bakgrunn. Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen tømrerfaget. Opplæringen bygger på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg2 Byggteknikk og Vg3 Tømrerfaget (hovedfokus).

Hovedområder innen Vg3 tømrerfaget er:

Produksjon

Hovudområdet handlar om oppsetjing av nye bygg med bruk av ulike typar materiale. Det omfattar også rehabilitering og vedlikehald av eksisterande bygningar. Byggjeskikkar og sikring av estetiske og kulturelle verdiar står sentralt. Hovudområdet omfattar bruk av verktøy og maskiner, bruk av preaksepterte løysingar og kvalitetssystem, teikningar og beskrivingar og gjeldande regelverk. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av arbeid høyrer med. Hovudområdet dekkjer også kjeldesortering, avfallshandtering og helse, miljø og tryggleik.

Bransjelære

Hovudområdet handlar om ulike typar materialar og bruksområda deira. Bruk av beskrivingar, teikningar og dokumentasjon inngår. Prinsipp for oppgradering av eldre bygningar og bygningsfysikk høyrer med. Dessutan inngår faghistorie, kva plass faget har i samfunnet, og etiske retningslinjer.

https://www.udir.no/kl06/TMF3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen tømrerfaget.

Kompetansemål etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planleggje, utføre, dokumentere og vurdere eige arbeid

 • utføre byggje- og monteringsarbeid etter teikningar og beskrivingar

 • byggje nye utvendige og innvendige konstruksjonar av tre og stål

 • byggje nye utvendige og innvendige konstruksjonar i bygningar av tre, mur, stål og betong

 • velje, tilverke og bruke materialar til konstruksjonar og innreiingsarbeid

 • byggje og montere ulike typar etasjeskilje og leggje ulike typar tregolv og trebaserte golv

 • byggje og montere ulike typar komplette veggkonstruksjonar

 • byggje og montere ulike typar komplette takkonstruksjonar

 • montere vindauge og dører og isolere og tette rundt dei

 • byggje ulike typar utvendige trekonstruksjonar

 • montere ulike typar listverk utvendig og innvendig

 • montere ulike typar innreiing

 • ta vare på byggjeskikkar og byggjetradisjonar ved utføring av rehabiliterings- og vedlikehaldsarbeid

 • dokumentere eige arbeid ved bruk av preaksepterte løysingar

 • utføre arbeid i samsvar med kvalitetsstyringssystem i byggjenæringa

 • utføre kjeldesortering og handtere avfall

 • montere ulike typar stillas i samsvar med gjeldande regelverk

 • byggje om eksisterande bygningar til nye funksjonsområde i samsvar med gjeldande regelverk

 • bruke ulike typar måleverktøy

 • sikre estetiske og kulturelle verdiar ved arbeid i faget

 • velje konstruksjonar og løysingar ved rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som førebyggjer skadar

 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldande krav til helse, miljø og tryggleik

 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjere greie for den historiske utviklinga av faget og kor viktig det er for samfunnet i dag

 • gjere greie for innhaldet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk for kva rettar og plikter kunden, under dette reglar om klagerett

 • gjere greie for gjeldande regelverk og drøfte etiske retningslinjer i faget

 • drøfte kor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen

 • utføre geometriske utrekningar og dokumentasjon ved hjelp av digitale verktøy

 • lage skisser og konstruksjonsteikningar

 • gjere greie for prinsippa ved oppgradering av eldre bygningar i samsvar med gjeldande regelverk

 • bruke grunnleggjande bygningsfysikk i arbeid med faget

 • velje eigna materiale til ulike typar arbeid og grunngi vala

 • gjere greie for gjeldande regelverk for avfallshandtering

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, med mulighet for kombinasjon i klasserom i Trondheim. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Undervisningen vil foregå i hovedsak en gang pr. uke i tidsrommet 17 - 21.

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune via https://www.privatistweb.no/prweb/start.action?index=true

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du stort sett kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, dette gjelder for eksempel Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund.  Fagforbundet, FLT og  Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Trøndelag

Trøndelag

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.