AOF.no

Teori til fagprøven – logistikk

Kurs ID: 501544

Oppstart

onsdag 26. oktober 2022

Slutter

torsdag 4. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 27. oktober 2022

Pris

25900,-

Timeantall

Totalt: 105

Timer med foreleser: 105

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Janne Solberg

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring med logistikk og transport? Da burde du ta fagbrev som logistikkoperatør og styrke din rolle på arbeidsplassen.

Fagbrev utdanningen i logistikkfaget er for deg med lang erfaring (4 år eller mer) fra lager og/eller med transport av gods og varer.

Med fagbrev i logistikk får du tverrfaglig yrkeskompetanse på miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb» og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Hvorfor ta fagbrev i logistikkfaget?

Med fagbrev i logistikk vil du få kunnskaper og kompetanse om sikker og riktig godsbehandling, aktuelle regelverk, bruk av utstyr og metoder for lasting og lossing av gods og varer. Du vil da bli en ressurs for både eiere og brukere av bedriftens tjenester.

Du blir også attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på sikkerhet, lønnsomhet og effektiv drift.

Videre gir et fagbrev følgende fordeler for deg:

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen

 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse

 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver

 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser

 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen

 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet

 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn

Utdanningen i logistikkfaget tar for seg:

Ettersom du allerede har lang erfaring i ditt fagområde, vil mye av undervisningen være kjent for deg. Samtidig vil du få bedre innsikt og forståelse for fagterminologien i ditt fag.

Dette fagkurset i logistikkfaget skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har to hoved-emner:

Eksternlogistikk:

Internlogistikk og lagerhold:


Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til logistikkoperatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Logistikkfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Transport og logistikk og Vg3 Logistikkfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Hovedområder i Vg3 Logistikkfaget er:

Eksternlogistikk Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk og lagerhold Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet. 

https://www.udir.no/kl06/LOG3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Deltagerne skal gjennom opplæringen forberede og kvalifisere seg teoretisk for å avlegge nødvendig eksamener innen logistikkfaget.


Kompetansemål etter vg3

Eksternlogistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav

 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje

 • velge ut, bruke og vedlikeholde sikkerhetsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk ved håndtering av varer og gods

 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold

 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk

 • behandle ordrer i henhold til bedriftens rutiner

 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger

 • utføre førstehjelp på et skadested

 • beregne framføringstider og bestille transport i samsvar med kundens krav til levering

 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart

 • veilede kunder og kollegaer i valg av transportløsning ut fra krav til framføringstid, økonomi og miljømessige konsekvenser

 • beregne og vurdere muligheter og begrensinger ved bruk av et transportmiddel ut fra godsets vekt, mål og egenart

 • planlegge og utføre lasting, lossing og sikring av transportmidler etter gjeldende regelverk

 • klargjøre varer og gods for videre produksjon

Internlogistikk og lagerhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger

 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav

 • gjøre rede for logistikkfunksjonens plass i produksjonskjeden

 • vurdere betydningen av logistikkfunksjonen for bedriftens produktivitet

 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet

 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser

 • planlegge og utføre interntransport ved effektiv, sikker og miljøvennlig bruk av tekniske hjelpemidler

 • velge og bruke tekniske hjelpemidler ved mottak, lagring, klargjøring og levering av varer

 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering

 • beregne varers omløpshastighet og vurdere omløpshastighetens betydning for effektiv og lønnsom drift

 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via Viken Fylkeskommune sine nettsider. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Kurspris. Deltaker betaler selv for utdanningen. Utdanningen er Lånekassefinansiert.

Videregående opplæring for voksne (lanekassen.no)

Viken

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

Kontakt

Janne Solberg

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.