AOF.no

Anleggsgartnerfaget

Har du lang praktisk erfaring fra anleggsgartneryrket, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som anleggsgartner være noe for deg!

Hvordan-bli-anleggsmaskinfører

Oppstart

08.10.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

16 500,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Hvordan-bli-anleggsmaskinfører

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til anleggsgartner.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Planlegge og bygge utendørsanlegg
Kjerneelementet planlegge og bygge utendørsanlegg handler om å velge bemanning, materialer, maskiner, redskaper og utstyr med hensyn til ressursbruk og miljø. Videre handler kjerneelementet om å klargjøre et fundament for å bygge dekker, murer, kanter, trapper og installasjoner i tråd med toleransekrav. Å kommunisere med kunder, leverandører, andre firmaer på byggeplassen og publikum på ulike typer anlegg er også en del av kjerneelementet.

Etablere voksested og vegetasjon
Kjerneelementet etablere voksested og vegetasjon handler om å sikre vegetasjonen gode vekstbetingelser. Kjerneelementet handler om å vurdere, velge og etablere vegetasjon tilpasset funksjon, klima og voksested. Det handler også om å begrense skader og spredning som følge av invaderende arter og skadedyr i faunaen og å etablere løsninger som fremmer biologisk mangfold.

Drift og vedlikehold
Kjerneelementet drift og vedlikehold handler om å planlegge, drifte og vedlikeholde utendørsanlegg. Det handler videre om å forlenge levetiden på utendørsanlegget og bidra til å skape utendørsanlegg som legger til rette for lek, idrett og friluftsliv. Universell utforming er også en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse, ved bygging av utendørsanlegg. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer, leverandører og andre yrkesutøvere og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper og situasjoner

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • planlegge bygging og vedlikehold av utendørsanlegg etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger ved bruk av ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og reflektere over konsekvenser av å ikke følge kravene

 • utarbeide framdriftsplaner og vedlikeholdsplaner, bestille og motta materialer, utstyr og masser og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • velge og bruke maskiner, redskaper, håndverktøy og utstyr i tråd med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet og med hensyn til ytre miljø

 • kontrollere landmålingsverktøy, sette ut punkter, linjer, fall og vinkler i utendørsanlegget og drøfte hvilke konsekvenser feil utsetting har for anlegget.

 • velge, bruke og gjenbruke materialer til ulike formål, med hensyn til kvalitet, funksjonalitet og miljø og drøfte ulike sirkulærøkonomiske løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 • gjenvinne og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik

 • bruke ulike jordtyper og vekstmedier, og vurdere ulike tiltak som sikrer vekstforhold og etablering av vegetasjon på naturlig grunn og konstruksjoner

 • gjøre rede for ulike typer vegetasjon, bruke botaniske navn, velge vegetasjon tilpasset bruksområdet og vurdere vedlikeholdstiltak som opprettholder kvaliteten

 • velge, bruke og vedlikeholde trær, busker, stauder, plener og annen vegetasjon og vurdere faktorer som påvirker kvalitet og levetid på utendørsanlegget

 • identifisere invaderende arter, giftige- og allergifremkallende arter, hindre spredning, vurdere videre behandling og iverksette tiltak

 • identifisere skadedyr og nyttedyr i grøntanlegg og iverksette tiltak som begrenser skadeomfang og fremmer biologisk mangfold

 • bygge anlegg for lokal overvannsdisponering, velge og bruke vegetasjon og regnvann som ressurs i uteanlegget og drøfte betydningen av lokal overvannsdisponering

 • utforske hvordan utformingen av utendørsanlegg kan virke helsefremmende og legge til rette for fysisk aktivitet for mennesker i ulike livssituasjoner

 • bygge fundamenter for faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og vurdere hvordan ulike typer fundament påvirker kvaliteten på sluttproduktet

 • bygge faste, løse og permeable dekker, kanter, murer, trapper og installasjoner og vurdere hvordan materialvalg påvirker kvaliteten på sluttproduktet

 • bygge konstruksjoner og forskalinger i tre i utendørsanlegg

 • vurdere og bruke ulike byggtekniske løsninger og gjøre rede for konsekvenser for universell utforming i utendørsanlegg

 • bygge, drifte og vedlikeholde anlegg til lek, idrett og friluftsliv og vurdere ulike tiltak som forlenger anleggenes levetid

 • reflektere over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer

 • planlegge utforming av utendørsanlegg etter gitte produksjonskrav, beregne kostnader og drøfte faktorer som påvirker bedriften lønnsomhet

 • utføre grunnleggende førstehjelp

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttet med en nasjonal tverrfaglig skriftlig eksamen på en videregående skole nær deg.

Kurset finansieres som egenbetaling eller gjennom bedrift. Er du organisert er det mulig å søke om stipend gjennom ditt fagforbund. Det kan være ulike satser og kriterier fra forskjellige forbund.

Interessert i noen av disse?