AOF.no

Tak- og membrantekkerfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503528

Oppstart

mandag 25. september 2023

Slutter

mandag 10. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 23. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i tak- og membrantekkerfaget bidrar du til å verne bygg og anlegg mot ytre og indre belastninger ved å sikre konstruksjoner mot klimaendringer og ta vare på energiressursene gjennom valg av isolasjon og tekkemetode.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00 - 21.00.

* Vi kan ikke starte kurset før vi har bekreftet finansieringen. Derfor vil kurset starte under forbehold om finansiering.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til taktekker.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Tekking

Kjerneelementet tekking handler om å tekke tak og membraner på underlag av tre, stål og betong med utgangspunkt i beskrivelser og tegninger og om hvordan tak, dekker, tunneler og bassenger beholder styrke og tetthet og reagerer på klimabelastning. Kjerneelementet handler også om å utføre brannhemmende og vanntettende tekkinger og montere ulike materialer på tak og dekker. Videre handler kjerneelementet om å vurdere og bearbeide dampsperrer, festemidler, isolasjon og tekkematerialer.

Bygningsfysikk

Kjerneelementet bygningsfysikk handler om å tekke nye konstruksjoner og rehabilitere eksisterende etter beskrivelser og gjennom samhandling med andre faggrupper. Videre handler bygningsfysikk om å kontrollere varme-, luft- og fukttransporten i en bygning. Kjerneelementet innebærer fuktkontroll, fuktmåling, termografering og trykktesting. Kompetanse om damptetting, mekanisk innfesting, isolering og tekking er også en del av kjerneelementet.  

Rehabilitering

Kjerneelementet rehabilitering handler om å tekke eksisterende tak og membraner med nye materialer og løsninger på grunnlag av beskrivelser og kunnskap om gamle tekkemetoder. Kjerneelementet handler om å tilpasse tekking med nye materialer, eldre materialer og konstruksjoner.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i valg av isolasjons- og tekkemetode. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Følge toleransekrav i prosjekter er og en del av kjerneelementet. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne:

 • planlegge valg av dampsperrer, isolasjonsmaterialer og tekkeløsninger etter tegninger, beskrivelser, preaksepterte løsninger, standarder og toleransekrav og vurdere konsekvenser av avvik fra toleransekravene

 • tegne og beskrive arbeidsoppdrag for kunder og beregne materialmengder

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • kontrollere og kvalitetssikre underlaget i henhold til gjeldene krav

 • tegne, måle og merke arbeidsoppdrag ved hjelp av mekaniske og digitale verktøy

 • velge og bruke verktøy og materialer til ulike formål og med hensyn til kvalitet funksjonalitet, miljø og økonomi

 • vurdere substitusjonsmulighetene for valgte produkter

 • montere dampsperre etter beskrivelse på kompakte tak

 • gjøre rede for prinsippene for varmeteknikk og kuldeteknikk, velge materialer som isolerer mot varme og kulde, og isolere på kompakte tak

 • utføre tekkearbeid i tunneller og bassenger

 • velge materialer for underlag til skifer, korrigerte plater og takstein og drøfte hvordan materialegenskaper påvirker sluttresultatet

 • utføre tekkearbeid på skråtak med shingel, rullevarer, korrugerte plater og takstein

 • velge lengder og plassering av mekaniske festemidler til skrå og flate tak, og montere dem

 • utføre ettlags og tolags tekking med alle taktekkematerialer

 • bruke mekaniske festemidler til skrå og flate tak

 • montere, demontere og remontere beslag

 • anvende flytende bitumen og lim til klebing, vurdere konsekvensen av feilbruk og vurdere miljøbelastningen ved bruk av ulike stoffer

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvenser av støy, varme og støveksponering og arbeid i høyden

 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr etter gjeldende regelverk og reflektere over konsekvensene av feilbruk

 • vurdere risiko og følge rutiner for å stroppe, anhuke og gi signal ved lasting og lossing

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og iverksette tiltak som forebygger helseskader og ulykker

 • vurdere og gjennomføre sikkerhetstiltak ved arbeid i høyden, montere og bruke arbeidsplattformer og sikre risikoutsatte arbeidssituasjoner

 • anvende sikkerhetsdatablad, følge anvisninger ved bruk av kjemikalier og reflektere over hvordan bruk av kjemikalier påvirker miljøet

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik

 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og velge ulike løsninger som bidrar til å redusere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse

 • vurdere ulike situasjoner der varme arbeider kan forårsake brann og gjennomføre sikkerhetstiltak

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Zishan Ahmed

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.