AOF.no

Stillasbyggerfaget – teorikurs til fagprøven – Bransjeprogram

Kurs ID: 503053

Oppstart

tirsdag 19. september 2023

Slutter

tirsdag 28. mai 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 5. september 2023

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Ole-Magnus Bosch

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du arbeidserfaring og ønsker dokumentasjon på din kunnskap og kompetanse? Teori til fagprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært – og forbereder deg til den teoretiske eksamen som privatist. Kursene kan kombineres med jobb.

Kurset retter seg mot voksne som har arbeidserfaring fra bransjen, og som ønsker å ta fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Montere, endre og demontere stillas
Kjerneelementet montere, endre og demontere stillas handler om å utføre arbeidet på en faglig og forsvarlig måte. Kjerneelementet handler også om kravene som stilles til kvalitet, dokumentasjon og risikovurdering av arbeidet. Videre handler det om å gjøre en systematisk risikovurdering før og underveis i arbeidet og å iverksette risikobegrensende tiltak. Kjerneelementet handler også om å velge materialer og verktøy som sikrer en effektiv utnyttelse av ressursene og minimerer miljøavtrykket. Det handler også om å følge toleransekrav i prosjekter.

Tildekke stillas og inndekke konstruksjoner
Kjerneelementet tildekke stillas og inndekke konstruksjoner handler om å dekke til stillaser med netting eller duk for å skjerme arbeidsplassen mot vær, vind, støy og temperatur. Det handler også om å sikre personell og utstyr mot fallende gjenstander fra stillaset. Videre handler det om å gjøre en systematisk risikovurdering før og underveis i arbeidet, og å iverksette risikobegrensende tiltak.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i montering av stillas for ulike arbeidsgrupper. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

 • planlegge arbeidet etter tegninger og beskrivelser og toleransekrav, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og reflektere over konsekvenser av ikke å følge kravene

 • befare arbeidssted, skissere stillas og vurdere grunnforhold, arbeidsstedets egenart, og transport av materialer

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og velge metoder som ivaretar personlig sikkerhet

 • drøfte faglige problemstillinger og foreslå løsninger og bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere

 • velge og bruke verktøy og materialer til ulike formål og vurdere valget med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet, miljø og økonomi

 • bruke ulike typer verne- og sikkerhetsutstyr for aktiv og passiv sikring og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • vurdere ulike metoder som ivaretar sikkerheten ved stillasarbeid og velge og bruke fallsikringsutstyr og redningsutstyr

 • montere, demontere, endre og kontrollere rullestillas, fasadestillas og frittstående tårn på over ni meter, gjøre rede for bruksområder og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • beregne vindkrefter og dimensjonere forankringer for dekket og udekket stillas ved hjelp av en forenklet beregningsmetode, og vurdere og teste krefter som kan oppstå i forankringspunkter

 • beregne vekt og last som stillas skal tåle, og vurdere belastning i bjelker, spir, underlag og oppheng for hengende stillas

 • montere, demontere, endre og kontrollere hengende og utkragede stillas og reflektere over ulike faktorer som påvirker sikkerheten

 • bruke rør og koblinger for å komplettere systemstillas og vurdere hvilke krefter som kan oppstå

 • montere, demontere og kontrollere inndekkede konstruksjoner etter tegninger og statiske beregninger og vurdere ulike tiltak som kan beskytte bygg og konstruksjoner mot klimatiske forhold

 • montere, demontere og kontrollere understøttelse bygget med stillaskomponenter etter tegninger og statiske beregninger

 • beskrive forskjellen på stillas og midlertidige konstruksjoner som ikke er stillas utført med stillasmateriell til ulike brukergrupper og i henhold til gjeldende standarder

 • montere, demontere og kontrollere knektestillas og gjøre rede for bruk av ulike festeanordninger

 • pakke og klargjøre stillasmateriell for transport og reflektere over konsekvenser av manglende sikring

 • heise stillasmateriell ved bruk av heis og løfteutstyr etter gjeldende regelverk

 • vurdere risiko og rigge, stroppe og dirigere kraner etter gjeldende regelverk

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfelleskap

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

 Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

NB! Det kan bli gjort endringer på oppstartsdato og tidspunkt. info om detter vil bli sendt ut før oppstart.

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til en 5 timers skriftlig teoretiske, tverrfaglige eksamen. Denne bli gjennomført hos din fylkeskommune våren 2024.
Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve, får du ditt fagbrev.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Ole-Magnus Bosch

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.