AOF.no

Stillasbyggerfaget – teorikurs til fagprøven – bransjeprogram

Kurs ID: 503280

Oppstart

mandag 25. september 2023

Slutter

mandag 3. juni 2024

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 23. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 stillasbyggerfaget handler om å montere stillaser og arbeidsplattformer for å tilrettelegge for arbeid som skal utføres av yrkesutøvere i bygge- og anleggsbransjen, i industrien og på installasjoner offshore. Faget skal gjøre deg i stand til å montere stillaser, dekke inn konstruksjoner midlertidig og skape sikre arbeidsforhold for ulike arbeidsgrupper. Det handler videre om å bruke og gjenbruke materialer på en sikker og bærekraftig måte. Faget skal utvikle yrkesutøvere som kan sikre arbeidslivets og samfunnets behov for en sikker og effektiv arbeidsplass for alle som arbeider i høyden.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

* Vi kan ikke starte kurset før vi har bekreftet finansieringen. Derfor vil kurset starte under forbehold om finansiering.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til stillasbygger.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i stillasbyggerfaget er:

Montere, endre og demontere stillas
Kjerneelementet montere, endre og demontere stillas handler om å utføre arbeidet på en faglig og forsvarlig måte. Kjerneelementet handler også om kravene som stilles til kvalitet, dokumentasjon og risikovurdering av arbeidet. Videre handler det om å gjøre en systematisk risikovurdering før og underveis i arbeidet og å iverksette risikobegrensende tiltak. Kjerneelementet handler også om å velge materialer og verktøy som sikrer en effektiv utnyttelse av ressursene og minimerer miljøavtrykket. Det handler også om å følge toleransekrav i prosjekter.

Tildekke stillas og inndekke konstruksjoner
Kjerneelementet tildekke stillas og inndekke konstruksjoner handler om å dekke til stillaser med netting eller duk for å skjerme arbeidsplassen mot vær, vind, støy og temperatur. Det handler også om å sikre personell og utstyr mot fallende gjenstander fra stillaset. Videre handler det om å gjøre en systematisk risikovurdering før og underveis i arbeidet, og å iverksette risikobegrensende tiltak.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i montering av stillas for ulike arbeidsgrupper. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • planlegge arbeidet etter tegninger og beskrivelser og toleransekrav, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og reflektere over konsekvenser av ikke å følge kravene

 • befare arbeidssted, skissere stillas og vurdere grunnforhold, arbeidsstedets egenart, og transport av materialer

 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget

 • gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystemer, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik

 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og rapportere om uønskede hendelser

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og velge metoder som ivaretar personlig sikkerhet

 • drøfte faglige problemstillinger og foreslå løsninger og bruke fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere

 • velge og bruke verktøy og materialer til ulike formål og vurdere valget med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet, miljø og økonomi

 • bruke ulike typer verne- og sikkerhetsutstyr for aktiv og passiv sikring og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • vurdere ulike metoder som ivaretar sikkerheten ved stillasarbeid og velge og bruke fallsikringsutstyr og redningsutstyr

 • montere, demontere, endre og kontrollere rullestillas, fasadestillas og frittstående tårn på over ni meter, gjøre rede for bruksområder og vurdere konsekvensene av feilbruk

 • beregne vindkrefter og dimensjonere forankringer for dekket og udekket stillas ved hjelp av en forenklet beregningsmetode, og vurdere og teste krefter som kan oppstå i forankringspunkter

 • beregne vekt og last som stillas skal tåle, og vurdere belastning i bjelker, spir, underlag og oppheng for hengende stillas

 • montere, demontere, endre og kontrollere hengende og utkragede stillas og reflektere over ulike faktorer som påvirker sikkerheten

 • bruke rør og koblinger for å komplettere systemstillas og vurdere hvilke krefter som kan oppstå

 • montere, demontere og kontrollere inndekkede konstruksjoner etter tegninger og statiske beregninger og vurdere ulike tiltak som kan beskytte bygg og konstruksjoner mot klimatiske forhold

 • montere, demontere og kontrollere understøttelse bygget med stillaskomponenter etter tegninger og statiske beregninger

 • beskrive forskjellen på stillas og midlertidige konstruksjoner som ikke er stillas utført med stillasmateriell til ulike brukergrupper og i henhold til gjeldende standarder

 • montere, demontere og kontrollere knektestillas og gjøre rede for bruk av ulike festeanordninger

 • pakke og klargjøre stillasmateriell for transport og reflektere over konsekvenser av manglende sikring

 • heise stillasmateriell ved bruk av heis og løfteutstyr etter gjeldende regelverk

 • vurdere risiko og rigge, stroppe og dirigere kraner etter gjeldende regelverk

 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og reflektere over krav og forventinger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfelleskap

 • utføre grunnleggende førstehjelp

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.