AOF.no

Stillasbyggerfaget – teorikurs til fagprøven

Kurs ID: 502102

Oppstart

tirsdag 22. august 2023

Slutter

tirsdag 21. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 8. august 2023

Pris

17800,-

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 60

Timer selvstudie: 20

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

SANDNES

Kontakt

Irene Mæland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du jobbet lenge innen stillasbygging, men mangler formell dokumentasjon på kompetansen din?

FAGBREV GIR MANGE FORDELER

· Du får et håndfast bevis på din kunnskap

· Fagbrev skaper trygghet for arbeidstakere og arbeidsgivere

· Du står tryggere i omstillingsprosesser

· Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen

· Med økt kompetanse stiller du sterkere i arbeidsmarkedet

· Et fagbrev kan også medføre noe høyere lønn

· Du vil få mulighet til videre studier i faget

Dette kurset er etter ny læreplan LK20 og er komprimert.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til stillasbygger.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Opptakskrav: Kompetansebevis som stillasbygger over 9 meter.

Deltakeren som melder seg på dette kurset må ha kompetansebevis i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, paragraf 17-4. stillasbygger over 9 meter.

Stillasbyggerfaget er en komprimert utdanning spesielt tilpasset voksne. Opplæringen bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg 2 Byggmontasje og stillasbygg og Vg3 Stillasbyggerfaget (hovedområde). 

Hovedområder i stillasbyggerfaget er:

Stillas for bygg og anlegg

Hovedområdet handler om bygging av stillas og arbeidsplattformer for byggenæringen. Det omfatter også stillastildekking. Beregninger av forankringer og trykk i bakken står sentralt. Hovedområdet omfatter planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring. Bruk av verktøy, materialer og sikring av arbeidet i høyden inngår. Kildesortering og håndtering av avfall inngår også.

Stillas for industri og offshore

Hovedområdet handler om stillasbygging for industri og offshore. Det omfatter også bygging av frittstående og fritthengende stillas og systemstillas. Styrkeberegninger, rigging, stropping og dirigering av kran inngår også. Sikkert arbeid i høyden og tilkomstteknikk står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om helse, miljø og sikkerhet ved arbeid med stillas. Kunnskap om ulike stillastyper, rør og koblinger og oppheng inngår også. Videre omfatter det yrkesetikk, fagets historie og plass i samfunnet. I hovedområdet inngår også tegning og arbeidsbeskrivelser.

https://www.udir.no/kl06/STI3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Læringsmål etter Vg3:

Stillas for bygg og anlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet

 • montere ulike typer stillas for bygg og anlegg

 • beregne vindkrefter og dimensjonere for tildekket og udekket stillas

 • velge egnede materialer og verktøy

 • beregne og dokumentere hvilke belastninger stillaset kan utsettes for

 • bruke ulike teknikker for sikring av arbeid i høyden

 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for montering av stillas

 • utføre kildesortering og håndtering av avfall etter gjeldende regelverk

Stillas for industri og offshore

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • montere frittstående og fritthengende stillas og systemstillas for industri og offshore

 • beregne dimensjonering av hengestillas

 • håndtere hydrauliske arbeidsplattformer

 • rigge, stroppe og dirigere kraner

 • utføre tilkomst ved klatring, taubytte og kameratredning

 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for fagets historiske utvikling og plass i samfunnet

 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

 • lese og bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser

 • gjøre rede for ulike stillastyper

 • gjøre rede for bruk av rør og koblinger ved montering av stillas

 • gjøre rede for ulike typer oppheng

 • drøfte yrkesetiske retningslinjer

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. 

5 timers skriftlig teoretisk eksamen avlegges hos din fylkeskommune.

Ved bestått teoretisk eksamen og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis samt kompetansebevis i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, paragraf 17-4. stillasbygger over 9 meter, vil du kunne melde deg opp til den praktiske prøven (Fagprøven).

Når teoretisk eksamen og praktisk fagprøve er bestått, får du ditt fagbrev.

Studiet er godkjent av Lånekassen.

Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.
En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.
Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/nyheter-utdanningsfondet/sok-om-stotte/

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Rogaland

SANDNES

Kontakt

Irene Mæland

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.