AOF.no

Slakterfaget

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse. AOF Norge tilbyr fagbrevkurs som gir deg den nødvendige teoretiske kunnskapen innenfor ditt fagfelt.

Med et fagbrev vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Det gir også et kvalitetsstempel på din kompetanse som stadig flere arbeidsgivere krever.

Cooking together

Oppstart

18.09.2024

Nivå

Teori til fagprøven

Pris

23 900,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Engineer is visiting factory

Kurset retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til slakter med fagbrev.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3–5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren bør tilsvare B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen godkjenner praksis.

Håndtering av levende dyr og håndverksferdigheter
Kjerneelementet håndtering av levende dyr og håndverksferdigheter handler om forståelse av slaktedyrenes naturlige atferd og trygg og sikker håndtering av dyr fram til avliving. Videre handler det om ulike slaktetradisjoner og om forståelse av dilemmaer knyttet til behandling av levende dyr og slakting. Håndtering av levende dyr og håndverksferdigheter omfatter valg av ulike bedøvings- og slaktemetoder, teknologi, arbeidsteknikker og godt håndlag. Kjerneelementet handler også om bruk og vedlikehold av redskaper, maskiner og utstyr.

Kvalitet og trygg mat
Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Videre handler det om renholdsrutiner og sterilisering, om håndtering av risikofylt materiale og om retningslinjer for vare- og personflyt mellom rene og urene soner. Det handler også om klargjøring av produkter for videreforedling og salg og om å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kvalitet og trygg mat omfatter også lover og forskrifter som regulerer slakting, produksjon og omsetning av kjøtt.

Bærekraftig produksjon
Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt, effektivitet, valg av slaktemetoder, utnyttelse av hele slaktedyr og biprodukter. Videre handler kjerneelementet om kontinuerlig forbedringsarbeid og bruk av ny teknologi og teknikker som grunnlag for produktutvikling. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet
Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere driving, oppstalling, bedøving og avliving av dyr og klargjøring av skrotter for videre bearbeiding

 • gjøre rede for gjeldende regelverk for transport av levende dyr

 • gjøre rede for og ta hensyn til dyrenes naturlige instinkter og vise respekt under driving av levende slaktedyr i tråd med gjeldende regelverk

 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med virksomhetens rutiner og regelverk, og gjøre rede for konsekvenser av avvik

 • forstå og arbeide i tråd med kvalitetssystemer og reflektere over hvor viktig dette arbeidet er for virksomheten, kundene og samarbeidspartnerne

 • kontrollere, slipe, vedlikeholde og bruke kniver og begrunne hvordan dette bidrar til egen helse

 • vedlikeholde og dokumentere kontroll av bedøvingsutstyr og gjøre rede for konsekvenser av manglende vedlikehold og dokumentasjon

 • utføre bedøving og avliving med stikking og blodtapping og nødvendig etterkontroll i henhold til gjeldende regelverk og gjøre rede for konsekvensene av avvik

 • vurdere og gjennomføre tiltak for å hindre spredning av forurenset kjøtt og gjøre rede for og følge rutiner for håndtering og registrering av særskilt risikomateriale

 • gjøre rede for klassifiseringens betydning for økonomi og anvendelse av hele slaktet

 • kontrollere, tilskjære, bearbeide og pakke biprodukter etter spesifikasjoner og reflektere over den økonomiske betydningen av å utnytte hele slaktet

 • analysere og tolke nøkkeltall og drøfte faktorer som påvirker virksomhetens økonomiske resultater

 • praktisere lovpålagt og forsvarlig bruk og oppbevaring av farlige stoffer og gjøre rede for konsekvenser ved avvik

 • anvende emballerings- og lagringsmetoder og gjøre rede for hvordan dette påvirker kvalitet og ressursutnyttelse

 • følge krav og rutiner for merking og sporing og gjøre rede for konsekvenser ved avvik

 • reflektere over hvordan uønskede mikroorganismer kan påvirke slakteskrott og biprodukter og gjøre rede for tiltak for å styre forekomsten

 • gjøre rede for og følge rutiner for skadedyrbekjempelse i virksomheten

 • bruke verktøy, maskiner, kniver og utstyr på en faglig kvalifisert måte, utføre forebyggende daglig vedlikehold og gjøre rede for konsekvensene ved avvik

 • følge rutiner og regler for helse, miljø og sikkerhet, bruke verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø

 • gjøre rede for og håndtere avfall i virksomheten og reflektere over hvordan avfall og utslipp påvirker miljøet

 • utvikle fagidentitet gjennom å bruke faguttrykk og tilegne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståelig i samhandling med kolleger og samarbeidspartnere

 • utvikle faglige ferdigheter, arbeide effektivt og reflektere over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbedringsarbeid i virksomheten

 • gjøre rede for rammevilkår, lover og forskrifter og forklare hvilken rolle tilsynsmyndighetene har overfor virksomheten

 • reflektere over hvordan samhandling i et faglig og kollegialt yrkesfellesskap kan fremme likeverd og likestilling

 • beskrive virksomhetens mål og historie og reflektere over hvordan dette påvirker daglig drift

 • gjøre rede for virksomhetens organisering, arbeidstaker og arbeidsgivers rettigheter og plikter, hvordan partene i arbeidslivet samarbeider, og hvordan dette bidrar til å utvikle et bedre arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærer legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden, og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagbrevkursene hos AOF er spesielt tilrettelagt for voksne.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er:
Vår: 15. januar–1. februar
Høst: 1.–15. september

All oppmelding til eksamen skal skje til din Fylkeskommune på denne påmeldingssiden.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond.

LO medlemmer se også Medlemsorganisasjoner LO - AOF. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Kurset er også godkjent for søknad om støtte i Statens lånekasse.

Interessert i noen av disse?