AOF.no

Skipsmotormekanikerfaget Vg3 – Bransjeprogram – Live nettbasert

Kurs ID: 502153

Oppstart

tirsdag 14. februar 2023

Slutter

tirsdag 21. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 14. mars 2023

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 skipsmotormekanikerfaget handler om arbeid om bord på fartøy og flyttbare innretninger som motormann. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet, vedlikehold, vakthold og skipsteknisk drift og tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling. Faget skal bidra til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for motormenn, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Midlene er gitt via Bransjeprogrammet og er beregnet for deg som har yrkestilhørighet til faget. Enten du er i jobb i bransjen, er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

Det er fortløpende opptak hvor arbeidserfaring vil bli prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til skipsmotormekaniker.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i skipsmotormekanikerfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å forebygge ulykker og skader om bord på fartøy ved å følge regler og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet. Det handler også om å forebygge personskader og unødig slitasje. Videre handler det om bruk av beredskapsplaner, nødprosedyrer, kommunikasjonsutstyr og verneutstyr.

Skipsteknisk drift og vedlikehold
Kjerneelementet skipsteknisk drift og vedlikehold handler om feilsøking, vedlikehold og reparasjon av maskineri og utstyr på fartøy og flyttbare innretninger. Kjerneelementet handler også om drift gjennom automatisering, fjernoperering og integrerte operasjoner.

Planlegging og dokumentasjon
Kjerneelementet planlegging og dokumentasjon handler om å planlegge og dokumentere arbeidsoppgaver innenfor vedlikehold og drift av maskineri på fartøy og flyttbare innretninger. Det handler også om hvordan dokumentasjon og kvalitetssikring er en integrert del av alle arbeidsprosesser om bord og sikrer effektiv drift.

Samhandling
Kjerneelementet samhandling handler om kommunikasjon og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Videre handler det om å ha respekt for ulikheter og bevissthet rundt hvordan den enkelte kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Mål for opplæringa er at kursdeltakeren skal kunne

 • utføre arbeid om bord i henhold til regler for helse, miljø og sikkerhet

 • vurdere og bruke personlig verne- og sikkerhetsutstyr ut fra arbeidsoppgavene

 • bruke produkt- og sikkerhetsdatablader og følge retningslinjer for oppbevaring og merking av kjemikalier og helseskadelige stoffer

 • gjøre rede for og arbeide etter ISM-koden og gjeldende regelverk i den daglige driften

 • beskrive kvalitetssystemet om bord og registrere avvik

 • gjøre rede for alarmsystemer i forbindelse med varsling og utføre egen beredskapsfunksjon i en nødsituasjon om bord

 • betjene, vedlikeholde og gjennomføre ettersyn på rednings- og brannvernutstyr og slukkeanleggene om bord

 • gjennomføre vakthold i henhold til skipets vaktinstruks og overvåkingssystem i maskinrommet

 • vurdere faktorer som påvirker et fartøys stabilitet

 • velge og bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger

 • bruke vedlikeholdssystem til å hente ut arbeidsordrer og dokumentere utført arbeid og vurdere eget arbeid

 • velge og bruke metoder og teknikker for renhold og overflatebehandling av ulike materialer og steder for å ivareta arbeids- og maritime miljøet

 • gjøre skipet sjøklart

 • bruke og vedlikeholde elektrisk og mekanisk maskineri og hjelpesystemer i henhold til vedlikeholdssystemet om bord

 • bruke og vedlikeholde elektriske og mekaniske verktøy og instrumenter

 • gjennomføre bunkring etter skipets prosedyrer

 • reflektere over hvordan man kan forebygge og begrense forurensning av det marine miljøet og håndtere avfall i tråd med gjeldende regelverk og krav

 • reflektere over hvordan en selv kan bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø

 • gjøre rede for partssamarbeidet i rederiet og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.